2020 vasario 28 d. penktadienis, 4:26
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

VDI darbo teisės konsultacijų ciklas, 3 d. Darbo sutarčių rūšys

2014-07-11 10:00
Darbo kodekse, atsižvelgiant į įvairių kategorijų darbuotojų darbo specifiką, jų užimtumo formas, yra numatytos šios darbo sutarčių rūšys: neterminuotos, terminuotos, trumpalaikės, sezoninės, dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo ir kitos. Paprastai su darbuotojais sudaroma darbo sutartis neapibrėžtam laikui (neterminuota). Sudarant kitos rūšies darbo sutartį, jos rūšis privalo būti nurodyta darbo sutartyje.
nuotrauka
Portalo nuotrauka


Terminuota darbo sutartis

Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip 5 metams. Darbas, dėl kurio susitariama šia sutartimi, neturi būti nuolatinio pobūdžio, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis, pvz., bankroto proceso metu su darbuotojais leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui.

Tokios sutarties terminas gali būti nustatytas konkrečia data arba apibrėžtas įvykiu, kuris ateityje privalo įvykti, pvz., „iki darbuotojo vaiko priežiūros atostogų pabaigos“. Terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 5 metams.

Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo. Jei suėjus terminui darbo sutartis nenutraukiama, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Tačiau jei suėjus terminuotos darbo sutarties terminui, darbuotojas serga ar atostogauja, sutartį nutraukti draudžiama. Darbo sutartis nutraukiama pirmą darbo dieną pasibaigus darbuotojo atostogoms arba laikinam nedarbingumui – šiuo atveju sutartis netampa neterminuota.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, apie laisvas nuolatinio darbo vietas.

Trumpalaikė darbo sutartis

Trumpalaikė darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikui. Tokia sutartis gali būti sudaroma skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems (dėl ligos, atostogų ir pan.) darbuotojams pavaduoti. Trumpalaikė darbo sutartis nutraukiama pasibaigus terminui. Ši sutartis gali būti nutraukta ir nesuėjus terminui: darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 7 dienas arba sustabdžius įmonės veiklą ilgiau kaip 2 savaites.

Jeigu trumpalaikė darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nutraukiama, bet nepraėjus mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma trumpalaikė darbo sutartis tam pačiam darbui, darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui. Suėjus trumpalaikės darbo sutarties terminui ir sutarties nenutraukus, ji laikoma neterminuota.

Sezoninė darbo sutartis

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams, įtrauktiems į Vyriausybės patvirtintą sezoninių darbų sąrašą (pvz., vaisių, uogų, grybų rinkimas, aptarnavimo darbai kaimo turizmo sodybose ir pan.), darbams atlikti.

Tokioje darbo sutartyje nurodomas sutarties terminas; jam suėjus sutartis nutraukiama. Nesuėjus terminui, ši sutartis gali būti nutraukta darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 1 mėnesį (išmokama mėnesio išeitinė išmoka) arba sustabdžius sezoninius darbus ilgiau kaip 2 savaites (išmokama mėnesio išeitinė išmoka).

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų

Antraeilės pareigos (darbas) – tai darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku atliekamas darbas kitoje darbovietėje. Pagal antraeilių pareigų sutartis darbuotojas gali dirbti keliose darbovietėse.

Norint įsidarbinti kitoje darbovietėje, reikia būsimajam darbdaviui pateikti pažymą apie darbo laiko pagrindinėje darbovietėje pradžią ir pabaigą. Antraeilių pareigų darbdavys, gavęs informaciją apie darbo ir poilsio laiką pagrindinėje darbovietėje, turi užtikrinti, kad asmuo, dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną, taip pat užtikrinti nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį ir 35 valandų savaitės poilsį.

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

Nuotolinio darbo sutartis

Jei darbas atliekamas ne darbovietėje, gali būti sudaroma nuotolinio darbo sutartis. Tokioje sutartyje nurodoma konkreti darbuotojui priimtina darbo funkcijų atlikimo vieta; asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą; atsiskaitymo tvarka. Nedraudžiama darbo funkcijų atlikimo vietą nustatyti užsienio valstybėje.

Nuotolinio darbo sutartyje turi būti nustatytas ne ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę darbo laikas, kurį darbuotojas skirsto savo nuožiūra ir apskaito pats. Darbo grafikas gali būti nesudaromas; savo sauga ir sveikata darbuotojas privalo rūpintis pats. Darbdavys yra atsakingas už darbuotojui suteikiamas darbo priemones.

Nuotolinio darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

Laikinojo darbo sutartis

Darbuotojas taip pat gali dirbti ne nuolatinėje darbo vietoje pasirašęs laikinojo darbo sutartį, kai darbdavys teikia laikinojo įdarbinimo paslaugas.

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, pagal kurią darbuotojas įsipareigoja darbo funkcijas atlikti kito asmens naudai ir laikytis pastarojo nustatytos darbo tvarkos. Laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja mokėti darbuotojui nustatytą darbo užmokestį ir vykdyti kitus darbdavio įsipareigojimus.

Laikinojo darbo sutartis gali būti neterminuota arba terminuota. Asmuo, pas kurį siunčiamas dirbti laikinasis darbuotojas, privalo užtikrinti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Nedarbo laikotarpiai tarp siuntimų dirbti, kai darbuotojas nevyksta į darbą, neapmokami, tačiau jei šis laikotarpis viršija 5 darbo dienas, darbuotojui už vėlesnes darbo dienas turi būti garantuotas minimalus darbo užmokestis.

Laikotarpiu tarp siuntimų dirbti laikinasis darbuotojas turi teisę nutraukti laikinojo darbo sutartį savo noru, įspėjęs įdarbinimo įmonę ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Kitais atvejais laikinojo darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

Susitarimas dėl papildomo darbo

Papildomas darbas – tai kitų, skirtingų nei pagrindinės pareigos, darbo funkcijų atlikimas toje pačioje darbovietėje. Susitarimas dėl papildomų pareigų už papildomą užmokestį nėra vertinamas kaip savarankiška darbo sutartis – dėl jo sulygstama pagrindinėje darbo sutartyje. Esant tokiam susitarimui privalu užtikrinti darbuotojui maksimalią 12 valandų darbo dienos trukmę, nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį bei 35 valandų savaitės poilsį. Papildomą darbą darbuotojas gali atlikti tiek kartu su pagrindinėmis pareigomis, tiek kitu metu.

Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos tik vienos pagal visus įvykusius šalių susitarimus dėl pagrindinio ir papildomo darbo vienoje darbovietėje.

Nutraukus pagrindinio darbo sutartį, pasibaigia ir susitarimas dėl papildomo darbo. Tuomet išmokama kompensacija už nepanaudotas atostogas ir išeitinė išmoka, jei ji darbuotojui priklauso. O pasibaigus susitarimui dėl papildomo darbo, pagrindinio darbo sutartyje padaromas atitinkamas pakeitimas ir darbo santykiai tęsiasi toliau.

Dėl konkrečios darbo sutarties rūšies ypatumų galite pasiteirauti Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772.
 Rašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2020-02-27 16:20
Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje priėmė nutartį, kurioje pasisakė dėl rangovo pareigos tinkamai atlikti užsakytus darbus, nepaisant statybos objekte esančių ankstesnių darbų trūkumų.
nuotrauka
2020-02-27 09:20
Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui, kaip skelbia Statistikos departamentas, turėjo vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio sumažėjimas 1,3 proc. bei statybinių medžiagų ir gaminių kainų sumažėjimas 0,4 proc.
nuotrauka
2020-02-26 08:25
Paskelbtas konkursas Lietuvos paviljono, kuris jau yra statomas parodos „EXPO 2020“ teritorijoje, vidaus ekspozicijos koncepcijai ir jos projektui sukurti. Šio konkurso tikslas, pasak Lietuvos ekspozicijos generalinio komisaro, Aplinkos ministerijos „EXPO“ skyriaus vedėjo Romo Jankausko, – išrinkti ...
nuotrauka
2020-02-25 12:54
Bendra naudingųjų iškasenų gavyba šalyje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, auga. Pernai ji padidėjo net 4,7 proc.
nuotrauka
2020-02-25 11:11
„Lietuvos geležinkeliai“ sprendimu, „Rail Baltica“ geležinkelio ruože Rokai-Palemonas europinio standarto dvikelis geležinkelis bus tiesiamas vienu etapu, o ne dvejais. Tikimasi, kad šis sprendimas ne tik sumažins projekto išlaidas, tačiau kartu sudarys mažiau nepatogumų kauniečiams.
nuotrauka
2020-02-25 08:43
Panevėžio miesto savivaldybės pasirašė sutartį su AB „Statkorpas“ atnaujinti dar vieną centro teritoriją – Nepriklausomybės aikštę su prieigomis.
nuotrauka
2020-02-24 13:36
„Metų pradžioje netekome 7 gyvybių darbe, iš jų net 5 tik per vieną mėnesį, – sako VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. – Jau iš pirminių įvykių aprašymų matyti, kad nelaimės įvyko atliekant rizikingiausius darbus, apie kurių keliamus pavojus ir svarbą juos įvertin...
nuotrauka
2020-02-21 14:56
Vilniaus miesto savivaldybė iki kovo 6 dienos viešina atnaujintus ir su visų derinančių institucijų pritarimo sulaukusius miesto teritorijos bendrojo plano (BP) sprendinius. BP rengimo procesą ir siūlymus analizuoja ir valstybės institucijos, ir verslo atstovai – pirmą kartą taip detaliai suplanuoto...
nuotrauka
2020-02-21 14:05
Šiaulių miesto savivaldybėje pasirašyta neeilinė infrastruktūros darbų sutartis. Per mažiau nei metus tarptautiniame Šiaulių oro uoste turi būti atnaujintas riedėjimo takas, peronas, nutiesti nauji keliai, inžinerinės linijos. Šios investicijos bus reikalingos ne tik laukiamam naujam investuotojui U...
nuotrauka
2020-02-21 13:28
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ paskelbė konkursą pirkti „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) paslaugas.
nuotrauka
2020-02-21 11:44
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kasacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, atmetė nuteistųjų advokatų skundus ir paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje, kurioje dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumento klastojimo ir suklastoto dokumento panaudojimo kaltais pripažinti buvę VĮ Rietavo...
nuotrauka
2020-02-21 09:53
Duotas startas projektui, apie kurio svarbą kalbama daugiau negu dešimtmetį, - bene svarbiausio įvažiavimo į Klaipėdą žiedinės sankryžos rekonstrukcijai.
nuotrauka
2020-02-20 11:36
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė dviejų nuteistųjų apeliacinius skundus ir paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nuosprendį, kuriuo pripažinti kaltais: dėl kyšininkavimo ir dokumentų klastojimo buvęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) inžinierius A. T. i...
nuotrauka
2020-02-20 11:27
Klimato kaita, miestų plėtra ir aplinkos tarša – ir šių dienų, ir ateities iššūkiai. Ieškant jiems sprendimo, prioritetas turėtų būti teikiamas ir tvariam kraštovaizdžio išsaugojimui – parkams, vaikų žaidimo aikštelėms, laisvalaikio erdvėms. Rinkos aplinkoje pastebimas šių dienų iššūkius galinčių sp...
nuotrauka
2020-02-20 10:37
Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras teismui perdavė nagrinėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos tirtą baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo pareikšti buvusiam uždarosios akcinės bendr...
nuotrauka
2020-02-19 15:00
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs AB „Kauno būstai“ apeliacinį skundą, konstatavo, jog pareiškėjo skelbimai dėl parduodamų būstų Palangoje pagrįstai buvo pripažinti prieštaraujantys Reklamos įstatymo reikalavimams, o už padarytus pažeidimus 6 300 Eur bauda buvo paski...
nuotrauka
2020-02-19 14:40
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnai vakar, vasario 18 d., įtariant kyšininkavimu, sulaikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiąjį specialistą Ž. N.
nuotrauka
2020-02-18 11:27
ESO praneša, kad nepasiteisinusį prijungimo prie dujų skirstymo tinklo kvartalinį modelį keičia ekonomiškesnė naujų dujų vartotojų prijungimo tvarka. Energetikos ministerija pakoregavo šiuo metu galiojantį tvarkos prijungimo tvarkos aprašą.
nuotrauka
2020-02-18 11:07
Panevėžio miesto savivaldybė tęsia gerąją praktiką – antrąkart perka gatvių remonto paslaugas 3 metams. Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas, rangovų pasiūlymų laukiama iki vasario 27 d.
nuotrauka
2020-02-18 10:37
Nuo šių metų įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, kuriais sumažinta neapmokestinamojo nekilnojamojo turto (NT) mokesčio suma fiziniams asmenims, padaugėjo asmenų, turinčių prievolę mokėti NT mokestį. Asmenys savo valdomo NT mokestines vertes nesunkiai gali sužinoti Registrų centre.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos