2021 rugsėjo 27 d. pirmadienis, 4:53
Reklama  |  facebook

Mažesnis garsas nereiškia didesnių statybos sąnaudų, reikia tik kokybiškesnio statybininkų darbo ir statybos produktų kontrolės

2014-12-11 13:07
Šį rudenį atlikus viešosios nuomonės tyrimą, 95 procentai Lietuvos gyventojų nurodė, kad apsauga nuo triukšmo yra vienas iš svarbiausių būsto kokybės rodiklių – greta saugos nuo gaisro, įsilaužimo, taupaus eksploatavimo ir kitų.
nuotrauka
Statybų praktika parodė, kad būsto akustinė kokybė priklauso ne tiek nuo norminių reikalavimų griežtumo, kiek nuo jų įgyvendinimo priežiūros bei atitikties reikalavimams tikrinimo. Portalo nuotr.


Minimos įmonės
Vilnius Tech / Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
LSIS (Lietuvos statybos inžinierių sąjunga),
Vilnius Tech Termoizoliacijos mokslo institutas,

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ apklausos rezultatai parodė, kad gyventojams svarbu, kokioje aplinkoje jie gyvena, jie sutiko, kad šiuolaikinėse statybose Lietuvoje yra atsižvelgiama į žmogaus ir visuomenės interesus, nurodė svarbiausius dalykus, kurie turėtų būti užtikrinti gyvenamajame būste.

Dėl ES statybos produktų reglamento nuostatų naujai statomo gyvenamojo būsto apsauga nuo triukšmo pastaraisiais metais pagerėjo, nors daugelio nekilnojamojo turto plėtotojų ir statybininkų manymu, išlaidos būsto akustiniam komfortui būsto vertės nepadidina. Pasak spaudos, vos kelios bendrovės siekia aukštesnės garso izoliacijos klasės, nei reikalaujama STR nuostatomis.

Tačiau kylant bendram gyvenimo komforto lygiui, atsiranda gyventojų poreikis garantuotai būsto kaip prekės kokybei bei teisingai ir suprantamai informacijai apie jos akustinį komfortą. Jis gali būti užtikrintas taikant pakankamai garsą izoliuojančias vidaus patalpų atitvarines konstrukcijas, kurių rodiklių reikalavimai pateikti STR 2.01.07:2003 2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. Šis dokumentas yra pagrindinis pastatų apsaugos nuo vidaus ir išorės aplinkos triukšmo normavimo sistemos, galiojančios nuo 2004 metų, dalių.
Pažymėtina, kad Lietuvoje ir Europoje atlikti tyrimų rezultatai parodė, jog minimalios garso klasės užtikrinimas naujuose pastatuose beveik nebrangina jų statybos sąnaudų. Tereikia skirti didesnį dėmesį statybos darbų kokybei ir naudojamų statybos produktų faktinių akustinių rodiklių kontrolei.

Kaupia naujausią pastatų akustikos mokslinę ir praktinę informaciją

Tinkamas praktinis pastato apsaugos nuo triukšmo reikalavimų įgyvendinimas yra sunkiai realizuojamas, jei pastatų akustikos srities pagrindinės žinios nebus suteiktos projektuotojams, statybininkams ir nekilnojamojo turto plėtotojams. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkai nuolat organizuoja šių žinių sklaidą konferencijose, seminaruose ir mokymuose. Naujausias žinias VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorijos specialistai gauna kruopščiai kaupdami ir sistemindami garso izoliavimo matavimų duomenis. pasiekiama nuolat ir sistemiškai atliekant natūrinius ir laboratorinius pastatų ir jų elementų tyrimus, dalyvaujant tarptautiniuose mokslo projektuose bei konferencijose.

Šis ruduo kaip tik buvo turtingas pastatų ir jų aplinkumos akustikos sričiai skirtų renginių. Rugsėjo mėnesį VGTU vyko Tarptautinio FP7 mokslo projekto X-Noise EV dalyvių ir Europos aviacijos sąjungų tarybos (angl. Council of European Aviation Societies, CEAS) akustikos darbo grupių kasmetinis susitikimas. Šis autoritetingų ekspertų metinis susitikimas Lietuvoje vyko pirmą kartą.

VGTU dalyvauja tarptautiniame projekte, susijusiame su triukšmu

CEAS organizacija įkurta 1992 metais, dabar jai priklauso 16 organizacijų ir apie 35 tūkst. individualių narių. Tarybos nariai yra savo šalyse pripažintos, oreivystės ir kosminių tyrimų srityse pirmaujančios organizacijos. Kelios CEAS veiklos sritys yra susijusios su X-Noise EV projekto nagrinėjamais klausimais. Europinį tinklinį projektą X-Noise EV vykdo tarptautiniu mastu pripažinti 21 šalies aviacijos triukšmo mokslininkai ir ekspertai, atstovaujantys 29 organizacijoms.

Lietuvai šiame projekte atstovauja VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorija, vadovaujama dr. Aleksandro Jagniatinskio. Projekto dalyviai įsipareigoja numatyti prioritetines tyrimų kryptis ir koordinuoti Europos mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su triukšmu oro transporto srityje.

Tarptautinių ekspertų susitikimą Vilniuje lydėjo moksliniai renginiai. Vienas jų – VGTU surengta tarptautinė konferencija „Akustinės pastatų ir jų aplinkos savybės“ – buvo skirta apsaugos nuo triukšmo bei jo poveikio gyvenamajai aplinkai mažinimo aktualijoms aptarti. Tarp konferencijos svečių buvo orlaivių variklius gaminančios SAFRAN grupės kompanijos „Snecma“, bendrovių „Rolls-Royce“ ir „Airbus“ atstovai, kitų pasaulinio lygio universitetų, institutų ir verslo kompanijų atstovai.

Nuotraukoje – 
tarptautinės akustikos konferencijos dalyviai: (iš kairės) VGTU mokslo prorektorius prof. habil. dr. Antanas Čenys, VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorijos vedėjas doc. dr. Aleksandras Jagniatinskis, SAFRAN grupės kompanijos „Snecma“ atstovas Dominique Collin, VGTU Architektūros fakulteto dekanas doc. dr. Liutauras Nekrošius.

Pastatų akustinės kokybės valdymas ir problemų sprendimas Lietuvoje pakylėtas į aukštesnį lygį

Konferencijoje perskaityti Lietuvai aktualūs pranešimai apie įvairiose Europos šalyse taikomą pastatų apsaugos nuo triukšmo sistemą, pristatyti naujausi įvairios paskirties patalpų bei konstrukcijų akustinių tyrimų rezultatai, triukšmo poveikio nuo greta miestų veikiančių oro uostų mažinimo galimybės. Didelį susidomėjimą kėlė kviestinio svečio – pasaulinio lygio akustikos specialisto iš Brazilijos prof. dr. Samir N.Y. Gerges pranešimas apie garso poveikio subjektyvų įvertinimą. Attila B. Nagy iš Budapešto technologijos ir ekonomikos universiteto pristatė naujausius užbaigto projekto COST 0901, skirto harmonizuoti akustinius reikalavimus pastatams, tyrimų rezultatus. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje jau 10 metų sėkmingai praktikoje taikoma akustinio klasifikavimo sistema yra puikus pavyzdys Europai.

Tarptautinių renginių rezultatai buvo aptarti lapkričio pabaigoje, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) Vilniaus klubo surengtame seminare, kur europiniame kontekste nagrinėta nuo 2004 metų galiojanti nacionalinė triukšmo klasifikavimo schema ir dešimties metų jos praktinio taikymo patirtis. Pagrindiniai klasifikavimo sistemos elementai aprašyti statybos techniniame reglamente STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, o apsaugos nuo triukšmo rodiklių ribinės vertės nurodytos STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

Vienas svarbesnių momentų yra tai, kad įsigaliojus akustinio klasifikavimo sistemai, Lietuva perėjo nuo akustinių reikalavimų pastato elementams prie akustinių reikalavimų patiems pastatams ar jų patalpoms. Tai reiškia, kad pastatų akustinės kokybės valdymas ir problemų sprendimas Lietuvoje buvo pakeltas į aukštesnį lygį. Kelios Europos valstybės analizuoja šią patirtį ir rengiasi ją pritaikyti. Dr. A. Jagniatinskis pristatė aktualias naujoves pastatų apsaugos nuo triukšmo srityje.

  Lentelė 1. Europos šalys, kuriose įgyvendinta akustinio klasifikavimo sistema 

Šalis Nuoroda į klasifikavimo sistemą Įgyvendinimo metai Aukščiausia klasė naujiems pastatams Žemiausia klasė naujiems pastatams Klasės „seniems“ pastatams
Danija DS 490 2001/2007 A C D
Islandija IST 45 2003 A C D
Italija UNI 11367 2010 I III IV
Lietuva STR 2.01.07 2004 A C D, E
Nyderlandai NEN 1070 1999 I III IV, V
Norvegija NS 8175 1997/2005/2008 A C D
Prancūzija Qualitel 1993/1995/2000/2008 QLAC QL nėra
Suomija SFS 5907 2004 A C D
Švedija SS 25267 1996/1998/2004 A C D
Vokietija VDI 4100 1994/2007 III I nėra
 

 Ne visi gyventojai, netgi ir statybos užsakovai, patenkinti faktine akustinio komforto kokybe                        

Seminare skaityti pranešimai apie pastato apsaugos nuo triukšmo projektinio ir praktinio įgyvendinimo aspektus. VGTU Pastatų konstrukcijų katedros vedėjas dr. Marius Mickaitis supažindino su įvairios paskirties patalpų aidėjimo trukmės reikalavimais ir jų atitikties tyrimų rezultatais. Pastarieji parodė, kad neatliekant specialių akustinių skaičiavimų ir nenaudojant garsą absorbuojančių medžiagų, praktiškai neįmanoma užtikrinti patalpoms keliamų minimalių akustinių reikalavimų.

Dr. Kęstutis Miškinis iš KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos renginio dalyviams pasakojo apie smūgio garso izoliacijos nustatymo natūrinėmis sąlygomis ypatumus. Pasak jo, judriųjų grindų fragmento naudojimas turi reikšmingą įtaką bandymo rezultatams. UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ techninis vadovas Raimundas Šlekys pristatė informaciją apie sėkmingai pastatų akustinius reikalavimus užtikrinančius sprendimus, analizavo dažniausiai daromos klaidas ir siūlė būdus jų išvengti.

Mokslininkų diskusijose su statybų srities specialistais paaiškėjo, kad nors klasifikavimo sistema leido žymiai pagerinti būsto akustinį komfortą, dar yra tobulintinų elementų. Ypač tai pasakytina apie paskutinį pastato apsaugos nuo triukšmo įgyvendinimo etapą – pastato atidavimą naudojimui. Statybų praktika parodė, kad būsto akustinė kokybė priklauso ne tiek nuo norminių reikalavimų griežtumo, kiek nuo jų įgyvendinimo priežiūros bei atitikties reikalavimams tikrinimo. Pastatas pripažįstamas tinkamu naudoti pagal deklaruojamą akustinio komforto klasę vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Tačiau yra nemažai gyventojų, pasitaiko netgi ir statybos užsakovų, kurie nėra patenkinti faktine akustinio komforto kokybe.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos informacija ir nuotr. 

Statybunaujienos.lt
SPRENDIMAI

nuotrauka
2021-09-24 06:40
Lietuvos įmonė IGLU TECH, priklausanti ICOR įmonių grupei, neslepia ambicingų planų. Modernių geoterminių šilumos siurblių gamintojai, jau žinomi Baltijos šalių ir Lenkijos rinkose, nusitaikė į Europą.
nuotrauka
2021-09-20 15:33
Stogas yra svarbiausias namo elementas, kuris saugo namus ir jo šeimininkus nuo nelauktų kritulių ir šalto bei karšto oro. Jei stogas nebus tinkamai parinktas, patirsite didelių ekonominių nuostolių. Stogą reikia rinktis atsakingai, nes visi norime, kad jis tarnautų ilgai ir puoštų kiemą savo gražia...
nuotrauka
2021-09-13 07:25,      papildyta 2021-09-14 21:38, Papildyta nuotraukomis
Svarbiausios priežastys dvi: išmanioji šildymo dujomis sistema garantuoja maksimalų komfortą su minimalia priežiūra, o išmanieji skaitikliai užtikrins tikslų atsiskaitymą ir garantuos nenutrūkstamą dujų tiekimą.
nuotrauka
2021-09-13 05:56
Balta stogo danga dengtas žaliausias Lietuvoje logistikos centras WESTHUB visą eksploatacijai reikalingą energiją planuoja gauti iš saulės elektrinės, sumontuotos ant stogo. Dėl specialios stogo dangos „RENOLIT ALKORPLAN Bright“ šio pastato energinis naudingumas yra kur kas aukštesnis – tokie stogai...
nuotrauka
2021-09-08 07:30,      papildyta 2021-09-14 21:10, Papildyta nuotraukomis
Naujos kartos ADAX NEO H/L ir CLEA H/L elektriniai radiatoriai su WiFi valdymu – modernaus ir elegantiško dizaino radiatoriai, tinkantys įvairioms aplinkoms ir pritaikyti įvairios paskirties patalpoms: gyvenamosioms, komercinėms ir pan.
nuotrauka
2021-08-12 10:50
Tinkuojamos sienos – vienas populiariausių sienų šiltinimo sprendimų tiek gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų statyboje, tiek ir renovacijoje. Šilumos izoliacija yra ypatingai svarbi tokios sienos dalis, nes būtent ji padeda taupyti šildymo sąnaudas. Nedegi, ilgaamžė, laidi vandens garams, s...
nuotrauka
2021-08-06 08:02
Didėjant individualių namų pardavimams auga ir tvorų paklausa. Būsimieji gyventojai namus juosiančia tvora dažnai pradeda rūpintis dar prieš namų vidaus įrengimo darbus. Tvora šiandien yra tapusi ne tik namų saugumo ir privatumo garantu, bet ir estetiniu elementu. Taip pat svarbu žinoti, kad norint ...
nuotrauka
2021-07-30 07:31
Visai netrukus – nuo 2023 m. – visi viešieji pirkimai Lietuvoje turėtų tapti žali ir inovatyvūs. Pasiekti to vien tik tradicinėmis statybinėmis medžiagomis ir sprendimais nėra paprasta, tad modernioji Europos statybos pramonė apsiginkluoja hibridiniais sprendimais, suteikiančiais naudojamoms medžiag...
nuotrauka
2021-07-28 07:30
Siekiant užtikrinti statinių ilgaamžiškumą ir energinį efektyvumą, itin svarbus kokybiškas išorinių fasadų sienų jungčių sandarinimas. Fasado elementų jungtys ne tik padeda sukurti vientisą, estetišką vaizdą, bet ir apsaugo pastatą nuo drėgmės, temperatūrų pokyčių bei kitokio aplinkos poveikio, gali...
nuotrauka
2021-07-16 06:33
Saulės elektrinės montavimo ant namo stogo sąnaudos sudaro reikšmingą dalį visos saulės jėgainės kainos. Specialistai tvirtina, kad turint aiškias instrukcijas, saulės elektrinę ant savo namo stogo paprastai gali susimontuoti kiekvienas nagingesnis žmogus.
nuotrauka
2021-07-14 08:07
Alinant karščiams vis dažniau pagalvojame, kaip būtų gera gyventi namuose, kuriuose žiemą šilta, o vasarą – vėsu. UAB ROCKWOOL techninis vadovas dr. Andrius Buska tvirtina, kad tai tikrai įmanoma – tereikia statant ir įrengiant namus dėmesio skirti ne vien estetikai, bet ir pritaikyti keletą sprendi...
nuotrauka
2021-07-07 07:58
Net energiškai efektyviuose namuose gyventojai kartais priversti klausytis iš kaimyninių butų sklindančių garsų ar gatvės triukšmo. Vienas iš būdų padidinti akustinį komfortą – garsą izoliuojantys langai.
nuotrauka
2021-06-28 07:14
Vienas iš pagrindinių pastato elementų yra išorinė atitvara arba siena. Todėl suprantamas specialistų dėmesys, ieškant efektyviausių sprendinių. Šios paieškos tapo dar aktualesnės nuo metų pradžios įsigaliojus reikalavimui statyti tik A++ energinio naudingumo pastatus.
nuotrauka
2021-06-17 07:15
Nuo senų laikų didesnių dvarų, rūmų stogai buvo dengiami vario, žalvario ar cinkuota skarda. Ši šimtmečius menanti tradicija, tik su gerokai patobulintomis medžiagomis, išlieka populiari ir šiomis dienomis – ypač tai pastebima apsižvalgius ne tik po naujai statomų, modernių namų kvartalus, bet ir Li...
nuotrauka
2021-06-15 08:05
Vienas greičiausiai kintančių gyvenamosios aplinkos taršos šaltinių yra triukšmas. Miesto transporto, buitinių prietaisų, garso ir vaizdo aparatūros sukuriamo triukšmo lygis per pastaruosius 15–20 metų padidėjo net 10 decibelų. Žmogaus ausis tai suvokia kaip du kartus didesnį triukšmą.
nuotrauka
2021-06-14 07:18
Statybų įmonės dažnai giriasi A++ energinės klasės pastatais. Tačiau nemaža dalis pastatų realiai neatitinka deklaruojamų savybių. Sumažinti pažeidimų skaičių galėtų griežtesnė sertifikavimo kontrolė ir pirkėjų reiklumas, siekiant įsitikinti, ar gauna tai, už ką sumokėjo.
nuotrauka
2021-06-11 07:20
Garsą sugerianti tekstilė patalpoms – nauja realybė. Iš poliesterio siūlų išaustam ir poliuretanu padengtam audiniui tokių savybių suteikė ypatinga technologija: 250 tūkst. mikroperforacijų 1 kv. m užtikrina, kad akustinės CLIPSO lubos sugers net iki 90% garso.
nuotrauka
2021-06-09 13:14
Triukšmas – viena opiausių mūsų laikų aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos problemų. Triukšmas neleidžia susikaupti, vargina, neigiamai veikia leidžiant laiką viešosiose, visuomeninėse erdvėse bei biuruose, todėl būdų, kaip efektyviai slopinti triukšmą, reikia ieškoti jau ankstyvuosiuose pastatų pr...
nuotrauka
2021-06-08 08:37
Šilumos izoliacija naudojama visur, kur siekiama išvengti patalpų mikroklimato kaitos dėl vidaus ir išorės temperatūrų skirtumo, kai šiluma prarandama dėl mainų per atitvaras, besiribojančias su išore.
nuotrauka
2021-06-01 06:47
Netinkamos pastatų konstrukcijos, nesandarumai veikia kaip kanalai, kuriais oru sklindantis garsas gali laisvai keliauti iš vienos patalpos į kitą. Dėl to gerokai sumažėja garso izoliacijos efektyvumas. O ką daryti, kai tokių garso kelių pastate yra ne vienas?

Statybunaujienos.lt » SPRENDIMAI