2024 balandžio 14 d. sekmadienis, 23:43
Reklama  |  facebook

Aplinkos sektorius. Kokios naujovės įsigalioja šiemet?

2024-01-17 15:02
Nuo 2024-ųjų sausio įsigalioja nemažai svarbių teisės aktų pakeitimų, skirtų aplinkos sektoriaus ir su juo susijusių sričių teisiniam reguliavimui tobulinti.
nuotrauka
Asociatyvi portalo STATYBUNAUJIENOS.LT / RASEINIŲ STATYBA archyv. nuotr.


Statybos įstatymas

Naują pastatytą ypatingąjį ar neypatingąjį statinį naudoti ar su fiziniais asmenimis sudaryti sandorius dėl patalpų, esančių gyvenamosios paskirties pastatuose (trijų ir daugiau butų daugiabučiuose pastatuose), ar gyvenamosios paskirties patalpų, esančių kitų paskirčių pastatuose, nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams ir išduoti jame vykdytinos ūkinės veiklos leidimus, bus galima tik užbaigus šių statinių statybą.

Tai neprivaloma statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius pastatus, tiesiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, išskyrus atvejus, kai yra sudaryta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

Tokia pati nuostata ir išimtis taikoma rekonstruoto ypatingojo ar neypatingojo statinio naujoms dalims. Šios nuostatos taikomos, kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas po 2024 m. sausio 2 d. Kai prašymas, pagal kurį statybą leidžiantis dokumentas išduotas po 2024 m. sausio 2 d., yra priimtas iki 2024 m. sausio 2 d., galioja iki 2024 m. sausio 2 d. galiojusios Statybos įstatymo nuostatos. Asmuo, siekiantis pasinaudoti šia nuostata, turi įrodyti, kad prašymas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo yra priimtas iki 2024 m. sausio 2 d.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas

Dėl už žemės sklypų suformavimą atsakingų valstybės tarnautojų netinkamo veikimo neteisingai patvirtinti ir Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypo kadastro duomenys bus taisomi, esant žemės sklypo savininko sutikimui, už žemės sklypų suformavimą atsakingos institucijos sprendimo pagrindu ir šio žemės sklypo savininko prašymu.

Iki žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto patvirtinimo projektą įgyvendinanti institucija, turėdama sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, inicijuos numatomų paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastrinius matavimus. Patikslinti žemės sklypų kadastro duomenys bus įregistruojami projektą įgyvendinančios institucijos prašymu ir lėšomis.

Įsigalioja prašymų bei skundų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo srityje nagrinėjimo tvarka ir prašymų bei skundų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo srityje nenagrinėjimo, jų nagrinėjimo nutraukimo tvarka. Bus aiškiai reglamentuota prašymų ir skundų dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo nagrinėjimo tvarka ir terminai, kuriems suėjus skundai nebenagrinėjami.

Žemės įstatymas ir jį lydinčių įstatymų paketas

Įsigalioja svarbūs valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiai: pradeda veikti naujos struktūros Nacionalinės žemės tarnyba (NŽT), dalį jos vykdytų funkcijų ir pareigybių perima Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) ir savivaldybės. VTPSI pradės vykdyti dvi papildomas funkcijas, kurias iki šiol vykdė NŽT – žemės naudojimo valstybinės kontrolės funkciją ir teritorijų planavimo dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų valstybinės priežiūros funkciją. Savivaldybėms perduodamos valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose nuomos ir panaudos prašymų nagrinėjimo, sprendimų dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos priėmimo ir tokių sutarčių sudarymo funkcijos. Taip pat savivaldybėms bus perduotos sandorių dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo, įvairių sutikimų, susijusių su valstybine žeme, išdavimo ir kai kurios kitos žemėtvarkos funkcijos. Daugiau informacijos apie tai galite rasti čia.

Miestų ir miestelių teritorijų ribose esantys valstybinės žemės sklypai (ar jų dalys) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotai perduodami savivaldybėms valdyti patikėjimo teise, išskyrus žemę, kuri remiantis Žemės įstatyme nustatytais kriterijais, identifikuota kaip savivaldybėms neperduotina. Šie pakeitimai vietos savivaldai miestuose ir miesteliuose suteikia galimybę efektyviai planuoti ir naudoti savo teritoriją, vykdyti įsipareigojimus bendruomenei ir jos interesams, kartu įgyvendinant efektyvaus ir racionalaus valstybės turto valdymo tikslus. Žemės valdymo ir naudojimo funkcijos, įskaitant valstybinės žemės patikėtinių sutikimų, susitarimų ar sutarčių teikimą, bus vykdomos naudojantis Žemės informacine sistema, kurios valdytoja – Aplinkos ministerija. Daugiau informacijos apie tai galite rasti čia (nuoroda į NŽT pranešimą). 

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Suteikiama papildoma teisė Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnams ir nauja teisė Aplinkos apsaugos departamento pareigūnams keliuose stabdyti įstatyme nurodytas transporto priemones, tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių reikalavimams (reikalavimus nustato Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija), už šių reikalavimų nesilaikymą panaikinti privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Vandens įstatymas

Visi be išimčių paviršinio vandens naudotojai, išgaunantys (naudojantys) vandenį iš paviršinio vandens telkinio, ar planuojantys kalendoriniais metais naudoti 10 m3 per parą ir daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, taip pat praleidžiantys tokį kiekį paviršinio vandens per hidrotechninius statinius ir naudojantys jį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, privalės registruotis Paviršinį vandenį naudojančių asmenų registracijos sąraše.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Atsiranda prievolė mokėti mokestį už sunaudojamą paviršinį vandenį registruotiems paviršinio vandens naudotojams, jiems sunaudojant 100 m3 ar daugiau vandens per parą iš vieno paviršinio vandens telkinio arba praleidžiantiems tokį kiekį paviršinio vandens per hidrotechninius statinius ir naudojantiems jį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse. Mokesčio tarifai už sunaudojamą paviršinį vandenį hidroenergetikai ir žemės ūkio reikmėms nekeičiami.

Miškų įstatymas

Nustatoma, kad miško žemėje bus galima tiesti inžinerinius tinklus siaurose iki 10 m žemės juostose, taip pat įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, nepaverčiant šios miško žemės kitomis naudmenomis ir jei tai nedaro esminės įtakos miško ekosistemai. Įtvirtintos konkrečios sąlygos, kada inžinerinių tinklų tiesimas, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas nepakenktų miškui, nustatyta, kad tai neleistina didžiausią apsaugą nuo ūkinės veiklos turinčiuose I ir II A grupių miškuose.

Supaprastinta galimybė įgyvendinti valstybei svarbius projektus, kai miško žemės panaudojimas yra reikalingas tik trumpam (statybos darbų) laikotarpiui, ir nėra būtinumo miško žemės paversti kitomis naudmenomis. Supaprastinta galimybė įrengti laikinus kelius į statybvietes visose miškų grupėse (išskyrus I grupę – rezervatinius miškus), taip pašalinant nesklandumus, kylančius valstybei svarbių projektų, pvz., „Rail Baltica“, įgyvendinimo procese. Užbaigus statybos darbus privažiuojamieji keliai būtų demontuojami ir miškas atkuriamas. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Atsisakyta prievolės nustatyti SAZ dėl kai kurių veiklų, kai kuriais atvejais sumažintas norminis SAZ dydis arba jis taikomas, kai planuojama vykdyti didesnės apimties ūkinę veiklą, nei buvo nustatyta iki šiol. Prieš registruojant SAZ, jei ji nebuvo registruota iki 2023 m. sausio 1 d., bet buvo nustatyta klaidos taisymo pagrindais (be žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo), bus taikomas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo mechanizmas SAZ dydžiui nustatyti, ūkinės veiklos vykdytojai šiais atvejais turės informuoti suinteresuotus asmenis apie įregistruotas SAZ.

Miškų, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymai

Visuomenės poreikiams bus paimami privačios nuosavybės teise valdomi žemės sklypai (jų dalys), kuriuose yra Nekilnojamojo turto registre registruoti miškų plotai, esantys miesto savivaldybės teritorijai po 1995 m. birželio 1 d. priskirtoje teritorijoje, dėl kurios Vyriausybės nutarimas priimtas iki 2024 m. sausio 1 d. Iki 2024 m. gegužės 1 d. pratęstas terminas piliečiams, turintiems teisę atkurti nuosavybės teises į turėtą žemės sklypą, prašyti pakeisti Nacionalinės žemės tarnybos sprendimą taikyti kompensaciją pinigais ir pasirinkti miško paskirties sklypą.

Geodezijos ir kartografijos įstatymas

Geodezininkų veiklos pažeidimai bus skirstomi ne tik į nešiurkščius ir šiurkščius, bet ir į mažareikšmius. Pažeidimai aiškiai reglamentuojami nurodant jų skirtumus, nurodoma, kokių veiksmų turi imtis Vyriausybės įgaliota institucija Nacionalinė žemės tarnyba, nustačius geodezininko veiklos pažeidimą. Taip pat detaliau ir aiškiau reglamentuoti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo atvejai ir terminai.

Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas

Numatyta, kad savivaldybės iki 2024 m. komunalinių atliekų turėtojams turi sudaryti biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimo galimybes – aprūpinti namų ūkius šių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų daugiau nei 2000, arba užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose. Biologiškai skaidžias atliekas sudaro augalinės kilmės atliekos (lupenos, obuolių graužtukai, kavos tirščiai, sugedę vaisiai, kambariniai augalai ir t.t.) ir virtuvės atliekos (nebetinkamas naudoti maistas, panaudoti popieriniai rankšluosčiai, popieriniai kavos filtrai, panaudoti arbatos maišeliai). Maisto atliekų rūšiavimas kiekvienoje savivaldybėje gali nežymiai skirtis.

Sugriežtinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikalavimai

Europos Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu nustatyti nauji įpareigojimai kuro ir degalų tiekėjams, atsiradę dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos plėtros į pastatų, kelių transporto ir papildomus sektorius įsigaliojimo. Kuro ir degalų tiekėjai, kuriems tenka prievolė mokėti akcizo mokesčius ir kurie tiekia kurą pastatams, kelių transportui ir papildomiems sektoriams pagal vykdomų veiklų sąrašą, pradeda vykdyti išleidžiamo vartoti kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio stebėseną.

Kartu įsigalioja prievolė laivybos bendrovėms stebėti savo išmetamą ŠESD kiekį, jį deklaruoti Sąjungos ŠESD registre ir atsiskaityti apyvartiniais taršos leidimais už per metus išmestą ŠESD kiekį.

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems įrenginiams atsiranda prievolė įgyvendinti energetinio audito ataskaitose pateiktas rekomendacijas, kurių atsipirkimo laikas greitesnis nei 3 metai ir kurių investicijos yra ekonomiškai pagrįstos. Neįgyvendinant šios prievolės mažinamas nemokamai skiriamų ATL kiekis.

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems įrenginiams, kurių CO2 tarša sudaro 80 percentilių atitinkamų Europos Komisijos nustatytų santykinių taršos rodiklių skirtingiems produktams, privalo pasirengti Klimato neutralumo planus. Tiems, kurie degina komunalines atliekas, atsiranda prievolė pasirengti ŠESD stebėsenos planą, stebėti išmetamą ŠESD kiekį ir kasmet teikti metinio išmesto ŠESD kiekio stebėsenos ataskaitas.

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas

Siekiant skatinti mažinti ŠESD kiekį, nustatoma prievolė importuotojams deklaruoti trečiose šalyse pagamintų prekių, kurioms taikomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (cementas, sintetinės trąšos, plienas, aliuminis, elektra) jų gamybos metu išmetamą ŠESD kiekį ir teikti ketvirtines ataskaitas kompetentingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai. Šis mechanizmas papildo šiuo metu ES viduje veikiančią apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, siekiant sudaryti vienodas konkurencines sąlygas ES ir trečiųjų šalių gamintojams. Taip pat siekiama, kad taršos mažinimo reikalavimai ES viduje nedidintų taršos likusiose pasaulio šalyse (pvz., ES gamintojai perkelia gamybą į mažesnius taršos reikalavimus keliančias valstybes). 

Šaltinis – Aplinkos ministerija

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-04-13 07:54
Kaune jau veikia naujasis stadionas, netrukus bus atvertas ir pirmasis šalyje mokslo muziejus. Per artimiausius kelerius metus kairiajame Nemuno krante turi iškilti aukščiausių standartų kultūros renginių erdvė – M. K. Čiurlionio koncertų centras. Objektui išduotas statybos leidimas, ruošiamasi skel...
nuotrauka
2024-04-12 13:55
Šiandien Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą atmetė teisiamojo verslininko iš Panevėžio apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl mėginimo papirkti Neringos merą bei dėl uždarosios akcinės bend...
nuotrauka
2024-04-12 13:47
Tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables" veikla rodo ryžtą tausoti aplinką. Prisijungusi prie ekspedicijos „Išsaugokime Baltiją", įmonė savo aplinkosauginių iniciatyvų sąrašą papildė dar viena svarbia priemone. Pasak įmonės atstovų, šis žingsnis taps dar vienu būdu užtikrinti,...
nuotrauka
2024-04-12 13:36
2022 m. IV-ą ketvirtį pradėtos karinio miestelio Šiauliuose statybos baigtos ir jau atiduotos į Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos rankas. Projektą įgyvendino UAB EIKA grupei priklausančios įmonės UAB „Partnerystės projektai keturi" ir UAB „Samogitia miestelis". Netrukus 7,8 ha terito...
nuotrauka
2024-04-12 13:21
Sakoma, kad svarbiausias kriterijus renkantis būstą yra vieta. Tačiau šiemet Lietuvoje atliktas tyrimas atskleidė, kad kone pusė (48 proc.) šalies gyventojų kaip prioritetą nurodo būsto energinį efektyvumą. Tiesa, trečdalis apklaustųjų pripažino, kad nėra svarstę apie investicijas, kurios padėtų pag...
nuotrauka
2024-04-12 10:00
Klaipėdoje atnaujinta dar viena viešoji infrastruktūra – baigti šaligatvio nuo Sausio 15-osios g. iki Tiltų g. remonto darbai. Suremontuoto šaligatvio ruožas yra reprezentacinėje miesto vietoje, kultūros paveldo teritorijoje, prie vienos pagrindinių uostamiesčio gatvių – Taikos prospekto rytinėje pu...
nuotrauka
2024-04-12 09:52
Visuomenės požiūris ir darbdavių sprendimai nebūtinai vieni kitus atitinka. Lietuviams įprasta galvoti, kad vyresni žmonės yra vertingi darbuotojai, tačiau taip pat įprasta juos vertinti kaip prastesnius kandidatus nei jaunesnius. Tai – neigiamas paradoksas, kuriam išspręsti reikalingas sprendimus d...
nuotrauka
2024-04-11 15:40
Vilniaus miesto savivaldybės vertinimu, šiandien Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pateikta nuomonė dėl Daugiafunkcio komplekso neatspindi visos koncesijos sutarties pakeitimų apimties. Finansininkų skaičiavimais, taikant VPT siūlomą skaičiavimų metodologiją, Vilniaus miesto savivaldybei ir Švietimo mo...
nuotrauka
2024-04-11 15:29
Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Eika" pirmąjį 2024 m. ketvirtį naujų butų pardavimo rinkoje augo labiausiai ir užėmė rekordišką rinkos dalį – 12 proc. Sėkmingiausi visoje Vilniaus rinkoje pagal pardavimus buvo šios bendrovės vystomi projektai „Mėlyni vilkai" ir „Metų laikai".
nuotrauka
2024-04-11 15:22
Balandžio 16 d. visi BIM entuziastai turi galimybę iš arti susipažinti su Lietuvos skaitmeninės statybos lyderiais: jau devintus metus „Skaitmeninė statyba“ drauge su Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) kviečia į konkurso „Lietuvos BIM projektai“ dalyvių projektų pristatymo renginį.
nuotrauka
2024-04-11 10:39
Rūta Rimašauskienė, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (MIDF) Gamybos inžinerijos katedros docentė, mokslų daktarė bei šios katedros vedėja, teigia, kad studijų laikais lyčių stereotipai buvo labai gajūs – ji pati buvo pirmoji mergina savo paauglių grupėje, kuri dalyvavo karatė varžybos...
nuotrauka
2024-04-11 10:29
„Orientuokimės į tai, kad mūsų vaikai neprisimintų tokio reiškinio kaip sąvartynas. Į Europos Sąjungą prieš 20 metų Lietuva įstojo prižiūrėdama šalyje 850 sąvartynų, šiuo metu yra tik 11 jų, o ateityje jų turėtų iš viso nebelikti“, – teigė pranešime cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas tr...
nuotrauka
2024-04-11 10:09
2023 m. vasarį Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) pradėtos gerai žinomos pasaulyje dviračių gamintojos „Pon.Bike" gamyklos statybos pasiekė finišo tiesiąją. Beveik 40 tūkst. kv. metrų ploto pastatą per vienerius metus užbaigė tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva".
nuotrauka
2024-04-10 14:13
Paskutinį balandžio savaitgalį, 25-27 d., LITEXPO parodų ir kongresų centras, kaip ir kasmet, vėl pakvies į svarbiausią šalyje statybų sektoriaus temoms dedikuotą parodą – „Resta 2024“. Pirmą kartą surengta dar 1994-aisiais, „Resta“ per 30 metų ženkliai išaugo, sustiprėjo ir dabar yra vienintelė spe...
nuotrauka
2024-04-10 13:46
Ketvirtus metus vykstančios kampanijos „Ateitis – elektronikams" iniciatoriai, vienijantys lyderiaujančias sektoriaus įmones ir aukštąsias mokyklas Kaune, skelbia konkursą mokytojams-elektronikos entuziastams. Konkursu siekiama įvertinti mokytojų, skatinančių moksleivius domėtis perspektyvia elektro...
nuotrauka
2024-04-10 12:56
Kovo pradžioje „Via Lietuva“ inicijuoti blogiausios šalyje kokybės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena rekonstrukcijos darbai įgauna pagreitį. Per mėnesį netoli 30 km siekiančioje atnaujinamo kelio atkarpoje jau atlikta 70 proc. visų paruošiamųjų darbų, išardyta 10 km ilgio betoninio kelio atkarpa...
nuotrauka
2024-04-10 08:42
Telekomunikacijų ir IT bendrovė „Telia“ šiemet nusprendė pakeisti įprastą komandų formavimo ir stiprinimo programą, į ją įtraukdama dronų gamybos mokymus. Bendrovės darbuotojų surinktas skraidykles ketina padovanoti Šaulių sąjungai. „Telia“ pirmame mokymų etape planuoja įsigyti apie 20 dronų komplek...
nuotrauka
2024-04-10 08:34
Ekonomikos ir inovacijų ministerija investuoja, kurdama naujas tvarias darbo vietas ir pritraukdama investuotojų į Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajonus. Tam bus paskirstytas 52,82 mln. eurų finansavimas 9 projektams. Taip pat planuojama skirti papildomą sumą kitiems teigiamai įvertintiems projektams...
nuotrauka
2024-04-10 08:27
2023 m. balandį bendro gyvenimo būsto („co-living“) projektą „WeLoft“ Vilniaus Viršuliškėse atidariusi NT vystytoja UAB „Business Plius“ per metus pasiekė 90-100 proc. užimtumą ir sostinėje planuoja naują šios koncepcijos objektą.
nuotrauka
2024-04-10 07:26
Ar galima pastatyti objektą be projekto valdytojo? Taip, galima. Tam reikia kompetentingų, profesionalių užsakovų arba idealaus projekto bei rangovų, statančių be nuokrypių. Jeigu užsakovai neturi statybinių kompetencijų, projekto valdytojų komanda yra būtina, nes nėra projektų be neatitikčių, be pa...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos