2021 gruodžio 5 d. sekmadienis, 0:40
Reklama  |  facebook

Kaip daugiabutyje įrengti kopėčias, jeigu nepavyksta susitarti

2020-12-17 07:30
Keturbučio namo gyventojai įsivėlė į konfliktą dėl kopėčių, kuriomis galima buvo patekti ant namo stogo. Kaimynai nesutaria, kur jos turi būti įrengtos, o dokumentuose kopėčių buvimo vieta niekaip nepažymėta.
nuotrauka
Asociatyvi portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
Teisės riba, UAB
Kotedžo tipo butai turi atskirus įėjimus. 1970 m. statyto 6 m aukščio namo stogas yra plokščias.

Nuo seno ant galinės namo sienos, maždaug nuo antro aukšto, buvo uždėtos armatūrinės kopėtėlės, kurios buvo be apsaugos ir per trumpos. Projekte jos nepažymėtos, jokiuose dokumentuose taip pat nėra apie jas informacijos. Apie 1995 m. galinio namo savininkas kopėtėles nupjovė, nes rekonstravo verandą – prisistatė katilinę ir taip užstatė visą pirmojo aukšto galinę sieną. 2020 m. namas buvo renovuotas. Vieni kaimynai kopėčias pasiūlė uždėti per namo vidurį, tarp dviejų butų, kad būtų galima pasiskirstyti proporcingai dviem kaimynams eiti stogu į vieną namo galą, kitiems dviem – į kitą.

Tačiau toks sprendimas patenkino ne visus. Vieno buto savininkė užprotestavo tokį sprendimą ir neleido ant savo buto sienos dėti kopėčių, nors pati, anot kaimynų, be jų sutikimo ant savo buto stogo užsidėjo vandens šildytuvą, tad kaip tik jai stogo pasiekimas yra būtiniausias. Pasipriešinusi kaimynė motyvuoja, kad kopėčios turinčios likti ten, kur kitados buvo, nors jau dabar reikia lipti per galinio buto savininko privačios verandos stogą. Šiuo atveju visų keturių butų savininkai turėtų vaikščioti taip pat. Kaimynas, kurio stogu naudotųsi visi, su tokia situacija nesutinka.

Teisės ribaGinčo spręsti buvo iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai. Jie pateikė raštą, kad tokio aukščio namui priešgaisrinės kopėčios nėra būtinos – jos reikalingos tik savo reikmėms, todėl sprendimą turi rasti namo bendrasavininkai.

Sutarimo kaimynai nepasiekė. Portalo skaitytojai teiraujasi, ar šiuo atveju yra kokie teisės aktai, kurie padėtų galutinį tašką šiame konflikte.

Nuotraukoje – 
„Teisės riba“ vadovaujanti teisininkė
Kristina Cipkuvienė

Kaip turi būti prižiūrimas bendras turtas

„Praktikoje tai ne vienkartinis atvejis, kai daugiabučių namų gyventojams avarinės kopėčios trukdo, todėl jas nupjauna ir nuima ar užtaiso balkonuose esančius atsarginius išėjimus, – sako UAB „Teisės riba“ vadovaujanti teisininkė Kristina Cipkuvienė. – Daugiabučiame gyvenamajame pastate bendrosios ar atskirosios inžinerinės sistemos turi būti savalaikiai prižiūrimos, tvarkingai eksploatuojamos, todėl atsižvelgiant į tai, kad toks užlipimas visų pirma skirtas prieiti prie name įrengtų dūmtraukių, vėdinimo kanalų, kitų įrenginių jų priežiūrai, remontui atlikti, daugiabučiame gyvenamajame name vieno buto savininko (naudotojo) vien tik asmeniniu noru negali būti savavališkai panaikintas užlipimas kopėčiomis ant pastato stogo. Bendruoju atveju, stogo bendraturčiams siekiant juo naudotis turėtų būti įrengtas toks patekimas, kuris nepaneigtų kitų bendraturčių esminių teisių ir interesų.“ 

CK 4.82 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.

Bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.

Butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektą – stogą privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, todėl patekimas ant jo negali būti ribojamas kitiems bendraturčiams. 

Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą, akcentuoja teisininkė, grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnis).

Bendram turtui išlaikyti reikalavimai nustatyti ir Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 (2016-03-25 redakcija) „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). 

„Nurodytas Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t.. Pagal Reglamento 5 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos“, – sako K. Cipkuvienė.

Kada būtinas bendras sutarimas, o kada – balsų dauguma

Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma (CK 4.85 straipsnio 3 dalis). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą.

„Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 6 dalis). Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo“, – sako teisininkė. 

Nagrinėjamos situacijos kontekste aktualu, anot teisininkės, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektą – stogą privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, todėl patekimas ant jo negali būti ribojamas kitiems bendraturčiams.

Rekomenduoja susitarti balsuojant


Sprendžiant šią situaciją, teisininkės žodžiais, pirmiausia reikėtų išsikelti klausimą, ar priešgaisrinių kopėčių įrengimas per namo vidurį iš kiemo pusės tarp dviejų butų yra absoliutus kitų bendraturčių teisių įgyvendinimo būdas, ar yra ir kitų alternatyvų, kurias įgyvendinus analogiškai bus įgyvendinama ir bendraturčių teisė patekti į bendras naudojimo patalpas. Šiuo atveju, kadangi priešgaisrinės kopėčios nėra pažymėtos nekilnojamo turto dokumentuose, svarbi ne jų įrengimo vieta (priešgaisrinės kopėčios nebūtinai turi būti įrengtos kur buvo anksčiau), bet bendraturčių teisės patekti ant bendro naudojimo objekto – stogo – įgyvendinimas.

Nustatant klausime paminėtą patekimo ant stogo naudojimosi tvarką t. y lipant per vienam iš bendraturčių priklausančią verandą, yra rizika, kad bus pažeistas tarnaujančio ir viešpataujančio daikto proporcingumo principas. Toks patekimo ant stogo naudojimosi būdas suponuoja tikimybę ginčams, kurių neišsprendus bendraturčiams gali tekti kreiptis į teismą dėl verandos tvarkos naudojimosi ar servituto nustatymo, todėl rekomenduotina sprendimą dėl įrengimo bei disponavimo teisės bendruoju turtu priimti bendraturčių balsų dauguma. Toks sprendimo priėmimas galios ir dėl priešgaisrinių kopėčių įrengimo prieštaraujančiai kaimynei.

Pateikiamas teisinis komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija,
kuriai reikalingas išsamesnis faktų bei dokumentų vertinimas.
Statybunaujienos.lt
Miestiečiai

nuotrauka
2021-12-01 13:35
Baigėsi kvietimas savivaldybėms ir regioniniams atliekų tvarkymo centrams (RATC) teikti paraiškas valstybės paramai namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti. Aplinkos projektų valdymo agentūra sulaukė beveik 50 paraiškų iš 53 savivaldybių daugiau kaip 2 mln. eurų sumai.
nuotrauka
2021-11-30 13:35
Šildytis taupiau ir švariau norintys gyventojai turėtų suskubti. Iki 2022 m. vasario 1 d. skiriama 50 proc. valstybės parama atsisakantiems šilumos gamybai iškastinį kurą (dujas, anglį, durpes, skalūnus) naudojančių įrenginių ir prisijungiantiems prie centralizuotai tiekiamos miesto šilumos.
nuotrauka
2021-11-26 13:10
83 proc. šalies gyventojų, gyvenančių senuose daugiabučiuose, norėtų juos atnaujinti. Didžioji dauguma lengviau ryžtųsi renovacijai, jei žinotų, kad jų namas įtrauktas į savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą.
nuotrauka
2021-11-25 11:38
Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos siūlomoms Šilumos ūkio įstatymo pataisoms, kurios turėtų pagerinti šilumos punktų priežiūros paslaugų kokybę, didinti daugiabučių šilumos punktų energetinį efektyvumą ir sumažinti dėl neefektyvios jų priežiūros atsirandančius energijos švaistymus.
nuotrauka
2021-11-24 14:21
Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos patikslintą Klimato kaitos programos 2021 m. sąmatą. Siekiant suminkštinti energijos kainų šuolį, 21,5 mln. eurų nukreipiama gyventojų poreikiams: individualiam būstui atnaujinti, mažiau taršiems šildymo įrenginiams įsigyti, panaudoti atsinaujinančius ište...
nuotrauka
2021-11-20 07:24
Seime po svarstymo pritarus Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo projektui, socialinių tinklų erdvėje pasirodė nepagrįstų baimių ir mitų apie šio įstatymo tikslą.
nuotrauka
2021-11-18 09:23
Seimas pradėjo svarstyti aplinkos ministro Simono Gentvilo pristatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisas, kurios numato nuo 2023 m. didinti mokestį už nepavojingųjų atliekų šalinimą sąvartyne ir išplėsti mokėtojų už aplinkos teršimą sąrašą. Aplinkos ministerija dalijasi dažniausiai uždu...
nuotrauka
2021-11-05 11:37
Šią savaitę darbą pradėjęs pastatų renovacijos procesus šalyje koordinuosiantis kompetencijų centras yra sutelktas apjungus dvi Aplinkos ministerijai pavaldžias įstaigas – Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA).
nuotrauka
2021-10-29 11:54
Palankias sąlygas greičiau ir tiksliau parengti daugiabučio renovacijos investicijų planą sudaro šiandien, spalio 29 d., įsigaliojusi Aplinkos ministerijos patikslinta Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarka.
nuotrauka
2021-10-27 15:21
Vilniaus miesto savivaldybės taryba apsisprendė – vilniečiai nebeturės kentėti smogo, kurį metai iš metų sukeldavo taršus kuras, naudojamas šildymui. Nuo 2023 m. birželio kūrenti anglį ar durpių briketus Vilniaus mieste bus draudžiama.
nuotrauka
2021-10-27 14:27
Savivaldybių administracijos ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai gali teikti paraiškas valstybės paramai namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti. Iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos tam skirta 925 tūkst. eurų. Gyventojams nebereikės patiems mokėti už tokių atliekų išvežim...
nuotrauka
2021-10-25 10:41
Svarbu žinoti, kad įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado, šlaitinio stogo ar ant pastato plokščiojo stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 m virš plokščiojo stogo parapeto, laikomas pastato išorės išvaizdą keičiančiais darbais, primena Statybos inspekcija...
nuotrauka
2021-10-18 09:20
Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) duomenimis, Plungės rajono savivaldybė yra viena iš lyderių renovuojant daugiabučius namus – pagal rezultatus lenkia net 49 Lietuvos savivaldybes iš 60.
nuotrauka
2021-10-07 07:15
Individualiųjų gyvenamųjų namų, sodų bendrijų, kaimiškųjų vietovių gyventojai, kuriems nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, įsirengia vietinius nuotekų valymo įrenginius, skirtus buitinėms arba joms artimoms nuotekoms valyti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos...
nuotrauka
2021-10-07 06:46
Šalia verslo centrų ar Senamiestyje iš kaminų rūkstantys juodi anglies dūmai greitai turėtų tapti praeitimi – Vilniaus miesto savivaldybės taryba svarsto uždrausti gyvenamuosiuose būstuose naudoti taršų kietąjį kurą – akmens anglį ir durpių briketus. Juos deginant sklinda blogas kvapas, teršiamas or...
nuotrauka
2021-10-06 10:01
Daugiabučių namų renovacijai spartinti skirti teisės aktų pakeitimai, kuriuos siūlo Aplinkos ministerija, padėtų įgyvendinti Vyriausybės iškeltą siekį per metus atnaujinti po tūkstantį daugiabučių.
nuotrauka
2021-10-06 07:25
Nuo 2022 m. pabaigos trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose nebegalės būti naudojami suskystintų naftos dujų balionai dujų (toliau – dujų balionai).
nuotrauka
2021-09-29 10:26
Nepaisant pernai įvykusios balkono griūties, sostinės Architektų g. 65 esančio daugiabučio gyventojai atsisakė daugiabučio renovacijos. Vilniaus miesto savivaldybė apgailestauja, kad gyventojai į savo namo priežiūrą numojo ranka ir ragina juos apsigalvoti, nes ant kortos – ir aplinkinių saugumas, ir...
nuotrauka
2021-08-30 10:27
Iki to laiko, kol sodyba atitiks įsivaizduojamą objektą, ją reikia įrengti, o tai reiškia – pastatyti statinius ir sutvarkyti aplinką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad statinių statybos eiliškumą reglamentuoja teisės...
nuotrauka
2021-08-26 12:29
Vilniaus miesto savivaldybės Taryba pritarė tvarkos pateikimui, kuri leis efektyviau tvarkyti sodų bendrijų kelius. Sodininkų bendrijų teritorijose nuolat gyvenančių gyventojų skaičius auga ir jose esantys keliai vis intensyviau naudojami.

Statybunaujienos.lt » Miestiečiai