2023 birželio 10 d. šeštadienis, 17:33
Reklama  |  facebook

Nuo gegužės įsigalios patobulintas Statybos įstatymas. Kas keičiasi?

2022-12-22 16:02
Seimas pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Statybos, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei Architektūros įstatymų pakeitimams, kurie statybos sektoriuje mažina korupcijos riziką, didina skaidrumą, griežtina atsakomybę. Kartu išplečiama konkurencija rinkoje ir subalansuojamos statybos užbaigimo procedūrų kainos.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
SSVA (Statybos sektoriaus vystymo agentūra),
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),

„Kai statybos užbaigimo deklaracijas neypatingiems statiniams pavasarį perdavėme privatiems statybų ekspertams ir labai pakilo kainos, pažadėjome praplėsti konkurenciją tarp šių paslaugų teikėjų. Jų ratas praplečiamas įtraukiant ne tik statinio ekspertizės vadovą, bet ir projekto vadovą ir projekto dalies vadovą. Šias paslaugas teikiančių asmenų padaugės 2,5 karto“, – cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai

Įstatyme išsamiai apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai: rangos, ūkio ar mišrus, šiais būdais atliekamų statybos darbų mastas ir subjektai; aiškiai atskirtos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos užbaigimo procedūros.

Įstatyme išsamiai apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai: rangos, ūkio ar mišrus, šiais būdais atliekamų statybos darbų mastas ir subjektai; aiškiai atskirtos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos užbaigimo procedūros.

Teisės akte įtvirtintais pakeitimais plečiama paslaugų, tvirtinant deklaracijos apie statybos užbaigimą, ar pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teikimo, konkurencinė aplinka, tokiu būdu siekiant sumažinti šių paslaugų kainą.

Priimtais pakeitimais atsisakyta poreikio statinio (dalies) ekspertizės rangovui tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, taip pat nesudėtingųjų statinių, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas atvejais, nustatyta, kad statinio projekto (dalies) ekspertizės, statinio (dalies) ekspertizės rangovas ar jo paskirtas statinio projekto (dalies) ekspertizės vadovas ar statinio (dalies) ekspertizės vadovas, tikrinantis statytojo pateiktus dokumentus, turi nusišalinti nuo šio darbo tais atvejais, jeigu jį sieja artimų asmenų, kurie suprantami taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, ryšiai su statytoju (užsakovu), kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, arba su statytojo (užsakovo) vadovu ar dalininku, kai statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo.

Nustatyta, kad kitam ekspertizės rangovui perėmus atlikti projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, turės būti atsižvelgiama į pirminę ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo pateiktas pastabas arba pastabos turėtų būti argumentuotai atmetamos.

Keičiasi tvarka dėl nuosavybės perleidimo

Įstatyme atsisakyta teisės aktuose Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nustatytos statybą leidžiančio dokumento išdavimo funkcijos, kai to nustatytais terminais ir sąlygomis neatlieka atitinkama savivaldybės administracija.

Be to, priimtu įstatymu nustatyta, kad pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį (jo dalį) galima naudoti ir (ar) sudaryti sandorius dėl jame esančių gyvenamosios paskirties patalpų nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams tik esant visiškam statybų baigtumui, t. y. nustatyta tvarka užbaigus šių statinių (jų dalių) statybą. Toks pat reikalavimas bus taikomas ir norint pradėti naudotis rekonstruoto ypatingojo ar neypatingojo statinio naujomis dalimis ir (ar) sudaryti sandorius dėl naujose statinio dalyse esančių gyvenamųjų patalpų perleidimo kitiems asmenims (išskyrus įstatyme numatytas išimtis).

Pastatytą naują statinį (jo dalį) galima naudoti ir (ar) sudaryti sandorius dėl jame esančių gyvenamosios paskirties patalpų nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams –  tik esant visiškam statybų baigtumui, t. y. nustatyta tvarka užbaigus šių statinių (jų dalių) statybą. 

Įsigaliojus įstatymui, Vyriausybės įgaliota institucija turės patvirtinti tvarką, kurioje bus patikslintas statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį pagal jai būdingus funkcinius, inžinerinius, socialinius ir kitus požymius, taip pat tvarką, kuria remiantis, turės būti formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai – patalpos naujai pastatytuose statiniuose, statinius ir ar patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant ir pan.

Nustatyta, kad jei tikrinant statinio projektą savivaldybės administracija nustato, kad gali būti pažeisti esminiai Statybos įstatyme įtvirtinti statinio architektūros reikalavimai, ji gali kreiptis į regioninę architektūros tarybą, sudaromą Architektūros įstatymo nustatyta tvarka, su prašymu įvertinti, ar statinio projektas atitinka Statybos įstatymo reikalavimus.

Apibrėžtos rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos

Priimtu teisės aktu patikslintos nuostatos dėl privalomojo nurodymo atlikti statinio ekspertizę surašymo; apibrėžtos rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos.

Pasak aplinkos ministro, atsižvelgus į Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimo dėl statybos leidimų išdavimo Vilniaus miesto savivaldybėje išvadas ir siekiant, kad nesikartotų tokie atvejai, kai sklypuose nuo pamatų išauga nauji pastatai, bet yra traktuojami kaip rekonstrukcija, nustatoma, kad jeigu rekonstruojant pastatą jo tūris padidėja daugiau nei 100 proc., jam bus taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai.

Tam apibrėžtos pastatų rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos ir patikslinta įmokos už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo formulę. Taip pat didinamos baudos už savavališkas statybas pagal statinio kategorijas.

Šis įstatymas, išskyrus atskirus jo straipsnius, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

Iki kovo pateiks korekcijas

Projekto svarstymo eigoje Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, atlikęs keletą parlamentinės kontrolės patikrinimų statybų srityje, konstatavo, kad būtina tobulinti ir Statybos įstatymą įgyvendinančių statybos techninių reglamentų nuostatas ir pavedė Aplinkos ministerijai iki 2023 m. kovo 1 d. atlikti korekcijas įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir pristatyti juos komiteto posėdyje, įgyvendinant šiuos žemiau išvardintus uždavinius:

  1. Patikslinti „būsto“ sąvokos apibrėžimą.
  2. Apriboti galimybę skaidyti vieną butą ar patalpą atskirais turtiniais vienetais, kartu apribojant atskirų vandentiekio, šildymo ir elektros apskaitos skaitiklių tame pačiame turtiniame vienete įrengimą.
  3. Suvienodinti (kiek tai pagrįsta) atskirų statinių paskirčių želdynų plotų, automobilių stovėjimo vietų įrengimo, vaikų žaidimo aikštelių įrengimo reikalavimus ir pan. Patikslinti negyvenamosios paskirties (viešbučių, administracinės, paslaugų, prekybos ir kitos) pastatuose esančių patalpų paskirties kriterijus.
  4. Apibrėžti, kokia apimtimi ir kaip gali būti atliekami projekto keitimai, papildymai ir taisymai rengiant naujos laidos projektą.
  5. Stiprinti savivaldos institucijų funkcijas statinių naudojimo priežiūros srityje.
  6. Įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės administracijos pasiūlymus, susijusius su siekiu suteikti savivaldai platesnes galimybes kontroliuoti paskirties ir (ar) turtinių vienetų pokyčius pastatuose. 

Lietuvos veiksmus, įgyvendinant paramos nuo karo ir kitų nelaimių nukentėjusių valstybių atstatymo iniciatyvas, nuo šiol koordinuos viena Vyriausybė įgaliota įstaiga. Vyriausybės įgaliota įstaiga taip pat įgyvendins statybos sektoriaus pažangos bei plėtros skatinimo politiką, prižiūrės, ar statybos dalyviai, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Imtis lyderystės karo nuniokotos Ukrainos infrastruktūros atstatyme ir kitose išvardintose srityse pavedama VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.

Seimas, 69 parlamentarams balsavus už, 10 buvus prieš ir 37 susilaikius, priėmė Statybos įstatymo pataisas.

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-06-10 07:02
Vokietijos kapitalo antrinė bendrovė „Leonhard Weiss Lietuva“ ir „Lietuvos geležinkelių“ antrinė įmonė „LTG Infra“ pasirašė dvi geležinkelio priežiūros rangos sutartis, kurių bendra vertė – 5 mln. eurų, be pridėtinės vertės mokesčio.
nuotrauka
2023-06-10 06:42
Aplinkos ministerija parengė finansavimo sąlygų aprašų projektus, pagal kuriuos bus skiriamos subsidijos daugiabučių, viešosios paskirties pastatų ir Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų bandomajam parodomajam atnaujinimui (modernizavimui) naudojant skydus. Tam skirta 10 mln. eurų iš Ekonomi...
nuotrauka
2023-06-10 06:35
Unikaliose, saugomose Lietuvos teritorijose nuo šiol nebeliks kliūčių įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus. Padidintas maksimalus tako nuolydis, kartu numatant papildomas apsaugos priemones – turėklus, atokvėpio aikšteles, naudoti atsparias slydimui dangas.
nuotrauka
2023-06-09 09:41
Kiekvienais metais artėjant vasarai ir šylant orams tradiciškai suaktyvėja ir nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinka. Vis dėlto šiemet bent jau kol kas fiksuojami sandorių kiekiai neleidžia kalbėti apie pagyvėjimą, skelbia įregistruotus NT sandorius analizuojantis Registrų centras.
nuotrauka
2023-06-09 06:46
Seimas pritarė Statybos įstatymo pakeitimams, kuriais atsisakoma techninės būklės pažymų išdavimo elektros energijos gamybos įrenginiams (saulės elektrinėms) nebe iki 30 kW galios, bet iki 100 kW įrengtosios galios (užteks rangovo deklaracijos, kaip nustatyta šiuo metu iki 30 kW galios elektrinėms),...
nuotrauka
2023-06-09 06:38
AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) birželio 7 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA). Ši sutartis suteikia galimybę vystyti glaudesnį bendradarbiavimą ir leidžia efektyviau plėtoti modernius technologinius sprendimus, skatinančius tvarumą ir...
nuotrauka
2023-06-09 06:27
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai 5,151 km tilto rekonstrukcija artėja į pabaigą. Eismą tiltu planuojama paleisti birželio pabaigoje, t.y. anksčiau nei numatyta sutartyje. Pėstiesiems per Nevėžį susisiekima...
nuotrauka
2023-06-08 06:36
Svajojantiems apie jaukų, malonų bei patogų laiko leidimą gryname ore, pavėsinė yra vienas pagrindinių elementų, be kurio sunku įsivaizduoti vasaros sezoną.
nuotrauka
2023-06-07 16:35
Vyriausybė trečiadienį pritarė Aplinkos ministerijos parengtam Saugomų teritorijų įstatymo ir jį lydinčių Aplinkos apsaugos, Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, Laukinių augalų ir grybų rūšių, Laukinės gyvūnijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Augalų nacionalinių genetinių išteklių, Ter...
nuotrauka
2023-06-07 14:28
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino papildytus želdinių, kuriuos savivaldybės gali skelbti saugotinais, kriterijus. Išplėtus kriterijų sąrašą miestų ir miestelių savivaldos institucijos turės galimybę apsaugoti daugiau vertingų medžių ir krūmų, nepasikartos atvejai, kai juos dėl komercin...
nuotrauka
2023-06-07 13:44
Privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ už 11 mln. eurų įsigijo 50 proc. UAB „Vėjo galia“ akcijų.
nuotrauka
2023-06-07 13:36
Darbo rinkos aktyvumą skatina šiltajam metų sezonui įprastas darbuotojų poreikio ir dirbančiųjų skaičiaus augimas. Per gegužę dirbančiųjų skaičius šalyje ūgtelėjo 8,4 tūkst. ir birželio 1 d. siekė 1,46 mln.
nuotrauka
2023-06-07 09:10
Kvalifikuotam darbui reikalingų inžinierių bei technologų paklausa tokia didelė, kad dabar jie gali rinktis ne tik darbdavius, bet ir gyvenimo būdą – didmiesčio judesį arba mažo miesto ramybę. Ne veltui šios specialybės aktyviai rekomenduojamos ir šiuo metu mokyklas baigiantiems abiturientams. Darbo...
nuotrauka
2023-06-07 06:42
Seimas po svarstymo pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kuriomis siūloma griežčiau bausti už viešosios rimties trikdymą.
nuotrauka
2023-06-06 10:03
Darbo kodekso 44 str. numato darbdavio pareigą pranešti darbuotojui apie darbo sąlygas. Be to, iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui informaciją apie darbo funkcijos apibūdinimą ar aprašą arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimą ir, jeigu nustatyta...
nuotrauka
2023-06-05 13:07
Vilniaus apygardos teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo pripažino buvusį Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Teisės departamento direktorių Tautvydą Jakutį. Teismas jam skyrė galutinę 24 479 eurų baudą. Dar penki asmenys nuteisti už prekybą poveikiu. Jie turės sumokėti teismo skirtas baudas nuo 11 29...
nuotrauka
2023-06-05 06:41
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas gegužę atmetė UAB „Zarasų projektas“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo panaikintas Vilniaus savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo (SLD) statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, atra...
nuotrauka
2023-06-05 06:22
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gauto skundo dėl galimai neteisėtai pastatytos tvoros su atramine sienele pagrindu atliko faktinių duomenų patikrinimą Šiauliuose, Ginkūnų g. Patikrinimo metu išaiškinta ir daugiau šiurkščių pažei...
nuotrauka
2023-06-04 14:40
Vienoje seniausių Vilniaus senamiesčio gatvių už 1,071 mln. eurų parduodamos patalpos istoriniame Vaistinės name. Tai vienas pirmųjų Šv. Jono gatvėje atsiradusių mūrinių pastatų, išsaugojęs bėgančių laikmečių pėdsakus nuo pat ankstyvosios gotikos iki šių dienų.
nuotrauka
2023-06-04 12:13
Nekilnojamojo turto ekspertai sutaria, kad esminę įtaką pardavimams daro išaugusi 6 mėnesių EURIBOR palūkanų norma – šiuo metu ji siekia 3,78 proc., kai praėjusį mėnesį buvo 3,622 proc.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos