2024 gegužės 21 d. antradienis, 16:29
Reklama  |  facebook

Nuo gegužės įsigalios patobulintas Statybos įstatymas. Kas keičiasi?

2022-12-22 16:02
Seimas pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Statybos, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei Architektūros įstatymų pakeitimams, kurie statybos sektoriuje mažina korupcijos riziką, didina skaidrumą, griežtina atsakomybę. Kartu išplečiama konkurencija rinkoje ir subalansuojamos statybos užbaigimo procedūrų kainos.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
SSVA (Statybos sektoriaus vystymo agentūra),
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),

„Kai statybos užbaigimo deklaracijas neypatingiems statiniams pavasarį perdavėme privatiems statybų ekspertams ir labai pakilo kainos, pažadėjome praplėsti konkurenciją tarp šių paslaugų teikėjų. Jų ratas praplečiamas įtraukiant ne tik statinio ekspertizės vadovą, bet ir projekto vadovą ir projekto dalies vadovą. Šias paslaugas teikiančių asmenų padaugės 2,5 karto“, – cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai

Įstatyme išsamiai apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai: rangos, ūkio ar mišrus, šiais būdais atliekamų statybos darbų mastas ir subjektai; aiškiai atskirtos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos užbaigimo procedūros.

Įstatyme išsamiai apibrėžti galimi statybos organizavimo būdai: rangos, ūkio ar mišrus, šiais būdais atliekamų statybos darbų mastas ir subjektai; aiškiai atskirtos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos užbaigimo procedūros.

Teisės akte įtvirtintais pakeitimais plečiama paslaugų, tvirtinant deklaracijos apie statybos užbaigimą, ar pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teikimo, konkurencinė aplinka, tokiu būdu siekiant sumažinti šių paslaugų kainą.

Priimtais pakeitimais atsisakyta poreikio statinio (dalies) ekspertizės rangovui tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, taip pat nesudėtingųjų statinių, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas atvejais, nustatyta, kad statinio projekto (dalies) ekspertizės, statinio (dalies) ekspertizės rangovas ar jo paskirtas statinio projekto (dalies) ekspertizės vadovas ar statinio (dalies) ekspertizės vadovas, tikrinantis statytojo pateiktus dokumentus, turi nusišalinti nuo šio darbo tais atvejais, jeigu jį sieja artimų asmenų, kurie suprantami taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, ryšiai su statytoju (užsakovu), kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, arba su statytojo (užsakovo) vadovu ar dalininku, kai statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo.

Nustatyta, kad kitam ekspertizės rangovui perėmus atlikti projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, turės būti atsižvelgiama į pirminę ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo pateiktas pastabas arba pastabos turėtų būti argumentuotai atmetamos.

Keičiasi tvarka dėl nuosavybės perleidimo

Įstatyme atsisakyta teisės aktuose Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nustatytos statybą leidžiančio dokumento išdavimo funkcijos, kai to nustatytais terminais ir sąlygomis neatlieka atitinkama savivaldybės administracija.

Be to, priimtu įstatymu nustatyta, kad pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį (jo dalį) galima naudoti ir (ar) sudaryti sandorius dėl jame esančių gyvenamosios paskirties patalpų nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams tik esant visiškam statybų baigtumui, t. y. nustatyta tvarka užbaigus šių statinių (jų dalių) statybą. Toks pat reikalavimas bus taikomas ir norint pradėti naudotis rekonstruoto ypatingojo ar neypatingojo statinio naujomis dalimis ir (ar) sudaryti sandorius dėl naujose statinio dalyse esančių gyvenamųjų patalpų perleidimo kitiems asmenims (išskyrus įstatyme numatytas išimtis).

Pastatytą naują statinį (jo dalį) galima naudoti ir (ar) sudaryti sandorius dėl jame esančių gyvenamosios paskirties patalpų nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams –  tik esant visiškam statybų baigtumui, t. y. nustatyta tvarka užbaigus šių statinių (jų dalių) statybą. 

Įsigaliojus įstatymui, Vyriausybės įgaliota institucija turės patvirtinti tvarką, kurioje bus patikslintas statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį pagal jai būdingus funkcinius, inžinerinius, socialinius ir kitus požymius, taip pat tvarką, kuria remiantis, turės būti formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai – patalpos naujai pastatytuose statiniuose, statinius ir ar patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant ir pan.

Nustatyta, kad jei tikrinant statinio projektą savivaldybės administracija nustato, kad gali būti pažeisti esminiai Statybos įstatyme įtvirtinti statinio architektūros reikalavimai, ji gali kreiptis į regioninę architektūros tarybą, sudaromą Architektūros įstatymo nustatyta tvarka, su prašymu įvertinti, ar statinio projektas atitinka Statybos įstatymo reikalavimus.

Apibrėžtos rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos

Priimtu teisės aktu patikslintos nuostatos dėl privalomojo nurodymo atlikti statinio ekspertizę surašymo; apibrėžtos rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos.

Pasak aplinkos ministro, atsižvelgus į Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimo dėl statybos leidimų išdavimo Vilniaus miesto savivaldybėje išvadas ir siekiant, kad nesikartotų tokie atvejai, kai sklypuose nuo pamatų išauga nauji pastatai, bet yra traktuojami kaip rekonstrukcija, nustatoma, kad jeigu rekonstruojant pastatą jo tūris padidėja daugiau nei 100 proc., jam bus taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai.

Tam apibrėžtos pastatų rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygos ir patikslinta įmokos už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo formulę. Taip pat didinamos baudos už savavališkas statybas pagal statinio kategorijas.

Šis įstatymas, išskyrus atskirus jo straipsnius, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

Iki kovo pateiks korekcijas

Projekto svarstymo eigoje Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, atlikęs keletą parlamentinės kontrolės patikrinimų statybų srityje, konstatavo, kad būtina tobulinti ir Statybos įstatymą įgyvendinančių statybos techninių reglamentų nuostatas ir pavedė Aplinkos ministerijai iki 2023 m. kovo 1 d. atlikti korekcijas įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir pristatyti juos komiteto posėdyje, įgyvendinant šiuos žemiau išvardintus uždavinius:

  1. Patikslinti „būsto“ sąvokos apibrėžimą.
  2. Apriboti galimybę skaidyti vieną butą ar patalpą atskirais turtiniais vienetais, kartu apribojant atskirų vandentiekio, šildymo ir elektros apskaitos skaitiklių tame pačiame turtiniame vienete įrengimą.
  3. Suvienodinti (kiek tai pagrįsta) atskirų statinių paskirčių želdynų plotų, automobilių stovėjimo vietų įrengimo, vaikų žaidimo aikštelių įrengimo reikalavimus ir pan. Patikslinti negyvenamosios paskirties (viešbučių, administracinės, paslaugų, prekybos ir kitos) pastatuose esančių patalpų paskirties kriterijus.
  4. Apibrėžti, kokia apimtimi ir kaip gali būti atliekami projekto keitimai, papildymai ir taisymai rengiant naujos laidos projektą.
  5. Stiprinti savivaldos institucijų funkcijas statinių naudojimo priežiūros srityje.
  6. Įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės administracijos pasiūlymus, susijusius su siekiu suteikti savivaldai platesnes galimybes kontroliuoti paskirties ir (ar) turtinių vienetų pokyčius pastatuose. 

Lietuvos veiksmus, įgyvendinant paramos nuo karo ir kitų nelaimių nukentėjusių valstybių atstatymo iniciatyvas, nuo šiol koordinuos viena Vyriausybė įgaliota įstaiga. Vyriausybės įgaliota įstaiga taip pat įgyvendins statybos sektoriaus pažangos bei plėtros skatinimo politiką, prižiūrės, ar statybos dalyviai, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Imtis lyderystės karo nuniokotos Ukrainos infrastruktūros atstatyme ir kitose išvardintose srityse pavedama VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.

Seimas, 69 parlamentarams balsavus už, 10 buvus prieš ir 37 susilaikius, priėmė Statybos įstatymo pataisas.

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-05-21 14:36
Investicija į nekilnojamąjį turtą (NT) lietuviams visada buvo viliojantis pasirinkimas, tai atskleidė ir pandemija, kai dažnas puolė ieškoti antro būsto pajūryje ar sodybos užmiestyje. Pranešime cituojamas NT ekspertas Marius Bružas sako, kad nors šis bumas jau praėjo, išskirtinio būsto poreikis yra...
nuotrauka
2024-05-21 13:26
Seimas po pateikimo pritarė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisoms, kurios geriau suderina gyventojų ir ūkio subjektų interesus, aiškiau reglamentuoja žemės naudojimo ir ūkinės veiklos vykdymo galimybes teritorijose, kuriose taikomos specialiosios že...
nuotrauka
2024-05-20 14:31
Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu siekiant turtinės naudos, dokumentų klastojimu bei sukčiavimu pareikšti buvusiam Vilniaus miesto ...
nuotrauka
2024-05-17 08:39
Ketvirtadienį, gegužės 16 d., Seime pritarta Krašto apsaugos ministerijos inicijuotam Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo projektui, sudarančiam palankesnes sąlygas šios srities pramonės augimui, kartu stiprinant šalies saugumą, gynybos technologijų pažangą ir Lietuvos pramonės tarptautinį konkuren...
nuotrauka
2024-05-17 07:58
Turto bankas sostinėje, J. Kairiūkščio g. 10, įgyvendins atnaujinimo projektą, kurio metu bus pastatyti keli modernūs pastatai. Planuojama, kad bendras pastatų plotas sudarys apie 6 200 kv. m, o jų statyba kainuos apie 16,7 mln. Eur. Atnaujinimo projektui gegužės pradžioje pritarė LR Vyriausybė, sta...
nuotrauka
2024-05-17 06:35
Seimas priėmė Aplinkos apsaugos įstatymo, Aplinkos oro apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kurios padės spręsti lokalias taršos problemas gyvenamosiose vietovėse ir sustiprins savivaldybių galias įgyvendinant funkcijas aplinkos apsaugos srityje.
nuotrauka
2024-05-17 06:30
Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamaisiais įsakymais, skyrė baudas dėl korupcijos teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros srityse. Kaltais dėl kyšininkavimo pripažinti 2 asmenys, ji...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Aplinkos ministerija kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia derinti Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo šalutiniams produktams tvarkos aprašą. Jame siūloma šalutiniams produktams priskirti visose ūkio šakose, ne tik apdirbam...
nuotrauka
2024-05-16 10:43
Vyriausybė nutarė papildyti nutarimą, kuris reglamentuoja Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus. Šis sprendimas atitinka praėjusių metų pabaigoje priimtas Teritorijų planavimo įstatymo pataisas ir aiškiau detalizuoja teritorijų plan...
nuotrauka
2024-05-16 10:35
Trečiadienį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai UAB „Geovika" priklausančiame sklype nustatė, kad po žeme yra įrengtas pastatas, surašė faktinių duomenų patvirtinimo aktą, užfiksavo inžinerines kondicionavimo sistemas bei šviežiai žole uždengtas dangas.
nuotrauka
2024-05-16 10:20
Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė Daugiafunkcio komplekso statybų projekto pakeitimų patikslinimui. Jų buvo imtasi po gautos Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) nuomonės ir derybų su kitomis projekto šalimis. Pakoreguotas projektas Savivaldybei yra 20 tūkst. eurų pigesnis nei tas, kuriam Taryba...
nuotrauka
2024-05-15 12:51
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) su Ukrainos Kalytos savivaldybės atstovais antradienį nuotoliu aptarė bendradarbiavimo galimybes padedant joms parengti savo teritorijų žemės inventorizaciją ir bendruosius planus.
nuotrauka
2024-05-15 08:37
Šiandien Seime po pateikimo pritarta Finansų ministerijos kartu su Lietuvos banku parengtiems įstatymų projektams – perkantiems nekilnojamąjį turtą su būsto paskola suteikti realią galimybę rinktis palūkanų normos rūšį, įpareigojant kredito įstaigas siūlyti tiek fiksuotas, tiek ir kintamas palūkanų ...
nuotrauka
2024-05-15 07:53
Didžiausios Lietuvoje vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys" ekspertai Vilniuje išbandė inovatyvų vamzdynų valymo ledu metodą (angl. Ice Pigging), kuris gali tapti efektyvia ir inovatyvia alternatyva šiuo metu naudojamoms priemonėms. Bandymų metu siekta įvertinti galimybes pasaulyje populiarėja...
nuotrauka
2024-05-14 20:17
Alytaus profesinio rengimo centre įvyko konferencija-susitikimas, kuriame Alytaus regiono statybos įmonės aptarė abipusius lūkesčius su tame pačiame regione dirbančiais statybos inžinieriais. Pastaruosius atstovavo Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Alytaus apskrities bendrija. Rangovų atstovai i...
nuotrauka
2024-05-14 13:28
Kauno oro uoste oficialiai atidarytas jau antrasis kompanijos „Ryanair“ valdomas orlaivių techninės priežiūros ir remonto (angl.: „Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)“) paslaugų angaras. Teigiama, kad šis oro bendrovės sprendimas sustiprins antrojo pagal dydį Lietuvoje oro uosto esamą lyderystę ...
nuotrauka
2024-05-14 10:59
XX a. architektūros tyrimai Lietuvoje įgauna naujų atspalvių – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Architektūros fakultete gegužės 9-10 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Netobulas Modernizmas".
nuotrauka
2024-05-14 10:50
Praėję metai UAB „Merko statyba“ buvo sėkmingi naujai pasirašytomis generalinės rangos sutartimis. Šiais metais jau matomi akivaizdūs jų rezultatai – 2024 metų pirmo ketvirčio UAB Merko statyba apyvarta iš generalinės rangos sutarčių pasiekė 49 mln. eurų. Palyginimui – 2023 metų pirmą ketvirtį šis s...
nuotrauka
2024-05-14 09:40
Gegužės 15–17 d. Vilniaus LITEXPO parodų centras taps vieta, kur bus galima susipažinti su pažangiausiomis technologijomis ir inovacijomis, skirtomis pramonei, verslui bei vartotojams. Čia vyks ir nemažai specializuotų renginių. Viename jų – konferencijoje „Ateities energetika Baltijos šalyse 2024“...
nuotrauka
2024-05-13 12:26
Neliko kliūčių Atgimimo aikštės rekonstrukcijai – pasirašyta sutartis dėl rangos darbų. Numatoma, kad darbai startuos vasarą, pirmiausiai bus vykdomi detalūs archeologiniai tyrinėjimai, įrengiama spraustasienė, pamatų poliai, kitos požeminės konstrukcijos, toliau įrengiama požeminė aikštelė ir galia...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos