2024 gegužės 30 d. ketvirtadienis, 22:43
Reklama  |  facebook

Pritarta Statybos įstatymo pakeitimams, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo terminas trumpės pusmečiu, mažės jų skaičius

2023-12-20 06:29
Seimas pritarė Statybos įstatymo ir 12 lydinčiųjų įstatymų pakeitimams, kurie supaprastins ir paspartins statybos procesus, sumažins perteklinį reguliavimą, padidins skaidrumą, kartu išsaugant ir gerinant aplinkos kokybę.
nuotrauka
Portalo STATYBUNAUJIENOS.LT archyvo / RASEINIŲ STATYBOS nuotr.


Minimos įmonės
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
STT (Specialiųjų tyrimų tarnyba),
Vietoje trijų esamų projektavimo etapų liks du – projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto. Statybą leidžiantis dokumentas bus išduodamas po projektinių pasiūlymų stadijos, taip bus išvengta besidubliuojančių tikrinimų savivaldybėse ir kitose institucijose.

Bendra pakete esančių įstatymų įsigaliojimo data – 2024 m. sausio 1 d. Architektūros įstatymo – 2024 m. gegužės 1 d. Su SLD susiję pasikeitimai įsigalios 2024 m. lapkričio 1 d.

„Priimtas Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų paketas pagerins statybos kokybę ir paspartins procesą. Pusmečiu sutrumpės statybą leidžiančių dokumentų išdavimo terminas, 20-30 tūkst. per metus sumažės išduodamų statybą leidžiančių dokumentų skaičius. Bus taupomos biudžeto lėšos, mažės valstybės dalyvavimas ir didės ekspertų įsitraukimas, jie dalinsis atsakomybe su institucijomis“, – pranešime cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Priimti pokyčiai apima 2-3 mėn. trumpėjantį projektavimo procesą, 1-2 mėn. trumpės projekto ekspertizių terminai, nes jos bus atliekamos vieną kartą – ekspertuojant techninį darbo projektą. Sumažinus priimamų administracinių sprendimų skaičių 2-3 mėn. sutrumpės administracinių patikrų terminai. Bus aiškesnė tikrinančių institucijų kompetencija, mažės ginčų tikimybė, bus aiškesni pažeistų teisių gynimo procesai.

Statybos procesų spartinimas, administracinės naštos mažinimas

Valstybė, savivaldybės turės pasitikrinti savo sprendinius konceptualiame lygmenyje, o tolesnį detalų projektavimą atiduoti atestuotų projektuotojų, ekspertų atsakomybei. Bus įvesta papildoma lengvesnė leidimų sistema mažiau rizikingiems objektams, pagal kurią statytojui užteks tik informuoti, kad pradeda statyti.

Supaprastintas statybą leidžiančių dokumentų (SLD) išdavimas mažiau rizikingoms statinių grupėms – kai atliekamas kapitalinis ir paprastasis remontas neformuojant turtinių vienetų, griaunant nesudėtingus statinius. Kultūros paveldo, branduolinės energetikos ir kitiems padidinto reikšmingumo projektams bus taikomi specialūs reikalavimai.

Padidėjo pasitikėjimas statybos dalyviais: statinio projekto, statinio ekspertizės rangovais, statytoju (užsakovu), statinio projektuotoju. Jiems bus suteikta daugiau atsakomybių rengiant, atliekant ekspertizę ar pateikiant statinio projektą.

Projektinių pasiūlymų sudėtį nustatys aplinkos ministras. Juose turės būti pateikti esminiai architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti konceptualūs projekto sprendiniai, kuriuos svarstant svarbus visuomenės bei institucijų dalyvavimas. Tuo tarpu techninė šių sprendinių detalizacija pavedama projektuotojams ir projekto ekspertams, atribojant savivaldybę ir kitas institucijas nuo ekspertinio techninių sprendinių vertinimo.

Gaunant statybą leidžiančius dokumentus bus galima kartu gauti ir savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimus, taip sutaupant laiką atskirų sutikimų gavimui. Šiuo metu Nacionalinė žemės tarnyba, gaudavusi tarpines savivaldybės išvadas, išduodavo iki 7 sutikimų vienam projektui, kurių bus galima išvengti nuo kitų metų valstybinę žemę miestuose ir miesteliuose perdavus valdyti savivaldybėms.

Visi statybą leidžiančių dokumentų išdavimo atvejai nustatyti Statybos įstatyme, iki šiol dalį šių atvejų buvo patikėta nustatyti aplinkos ministrui statybos techniniuose reglamentuose.

Perkeliant atvejus iš poįstatyminio lygmens, buvo peržiūrėta tiek statybą leidžiančių dokumentų, tiek vykdomos valstybinės priežiūros apimtis, paprastojo remonto darbus priskiriant savivaldybių vykdomai statinių naudojimo priežiūrai ir įtvirtinant statinio savininkų pareigą naudojant statinį laikytis savivaldybės nustatytų architektūros kokybės reikalavimų.

Atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos ir teismų išaiškinimus dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) įgaliojimų sutapties, dėl kurios VTPSI negali vykdyti savo išduotų SLD valstybinės priežiūros, SLD išdavimas pajūrio juostoje perduotas savivaldybių administracijoms, nustatant tokių SLD privalomą teisėtumo patikrinimą VTPSI.

Aplinkos ministerijai nebūdingas įgyvendinamąsias funkcijas, kaip užsienio architektų kvalifikacijos pripažinimas, kursų programų tvirtinimas, perims atestuojančios organizacijos.

Taip pat įsigalios pakeitimai savivaldybių infrastruktūros plėtros srityje, skirti aiškesniam funkcijų pasidalinimui, efektyvesniam infrastruktūros plėtros procesui: plečiami atvejai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką mokėti dalimis, vėlinamas jos mokėjimo momentas, sudaroma galimybė įskaityti į tam pačiam iniciatoriui apskaičiuotą kompensaciją, galimybė kompensuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas už želdynus, kai jie yra vietinės reikšmės kelių elementų.

Procesų skaidrumo ir atsakomybės didinimas

Pranešdamas apie statybos pradžią statytojas turės registruoti statinio projektą informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Norint užtikrinti pilnos informacijos apie statybą surinkimą ir prieinamumą šioje sistemoje visais atvejais turės būti pateikiamas baigtinis techninis darbo projektas, sudaryta galimybė sekti projekto pakeitimų ir visos statybos eigą. Skaidrumui didinti bus kuriamas ekspertizės aktų registras.

Kadangi pranešimo apie statybos pradžią pateikimui suteikiama didelė svarba, Administracinių nusižengimų kodekse bus nustatytos sankcijos dėl pranešimo apie statybos pradžią, atitinkančio Statybos įstatyme nustatytus reikalavimus, nepateikimo. Siekiant skaidrumo bus nustatytos sankcijos ir už informacijos apie pasamdytą subrangovą nepateikimą.

Priimtuose įstatymuose didinama statybos dalyvių atsakomybė: nustatytas savarankiškas pagrindas panaikinti kvalifikacijos atestatą už dalyvavimą savavališkos statybos procese, pažeidimus nustačiusi VTPSI, taikydama teisės aktuose nustatytas baudas, kartu sustabdys atestatų galiojimą iki atestuojančios organizacijos sprendimo, jei tas pats asmuo pakartotinai padarys pažeidimą per 5 metus.

Spartinant atsakomybės taikymo procesus, Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos tarybai suteikta teisė priimti sprendimus dėl kvalifikacijos atestatų stabdymo ar naikinimo už architektų padarytus profesinės etikos pažeidimus (šiuo metu tą patį klausimą dar papildomai turėjo nagrinėti Atestavimo komisija).

Siekiant aiškios atsakomybės už statybos kokybę, statant rangos būdu statytojas (užsakovas) privalės paskirti vieną už visų statinių statybą atsakingą rangovą, kuris turės atitikti Statybos įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir vykdyti nustatytas pareigas. Jeigu rangos sutartyje nenustatyta kitaip, rangovas (generalinis rangovas) savo prievolėms įvykdyti turės teisę pasitekti kitus rangovus (subrangovus).

Statybos įstatyme įtvirtinta, kad parduodant žemės sklypą, kuriame yra išduotas SLD, pardavimo sandoris neturėtų būti tvirtinamas notaro, jeigu Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas statinys (neatsižvelgiant į baigtumą) pagal išduotą SLD arba jei pardavėjas sandorio metu nedeklaravo, kad statyba nėra pradėta.

Taip pat patikslinti reikalavimai 100 proc. baigtumui, koncentruojant juos į vartotojų apsaugą ateities santykiuose – į fizinių asmenų pirkimo-pardavimo sandorius objektuose, kurių SLD išduoti po 2024 m.

Statinių ir jų aplinkos kokybės gerinimas

Nustatyti statinio gyvavimo ciklo skaitmeninių duomenų kūrimo, tvarkymo, valdymo, viešinimo reikalavimai ir jų nustatymo pagrindai, kai taikomas statinio informacinis modeliavimas ir Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius. Tai sudaro sąlygas didinti viešojo sektoriaus statinių statybos planavimui, projektavimui, statybai, eksploatavimui skiriamų išteklių naudojimo efektyvumą, skaitmeninti susijusius procesus, taikant statinio informacinio modeliavimo metodus.

Savivaldybės vyriausiasis architektas rengdamas specialiuosius architektūros reikalavimus ir matydamas, kad reikia papildomos informacijos, galės konsultuotis su visuomene, siekdamas nustatyti statinio ir jo aplinkos kokybę geriausiai atspindinčius reikalavimus. Tokiu atveju specialiųjų architektūros reikalavimų projektas turės būti paskelbtas „Infostatyboje“, o konsultacija su visuomene turės vykti aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Visi išduoti specialieji reikalavimai turės būti paskelbti „Infostatyboje“. Apie juos bus informuojami seniūnai ir seniūnaičiai, tokiu būdu plačiau skleidžiant informaciją apie prasidedančius projektavimo procesus vietos bendruomenėms, padedant joms pasirengti projektinių pasiūlymų viešam svarstymui.

Architektūros įstatyme detalizuoti architektūros kokybės kriterijai, turės būti parengta jų vertinimo metodika ir savivaldybės įgalintos pritaikyti šią metodiką pagal kiekvienos savivaldybės architektūrinius ir urbanistinius ypatumus.

Rengiant architektūrinius konkursus, bus privaloma ne mažiau kaip 1 procentą nuo pastatų sąmatinės vertės paskirti meno kūriniams. Architektūros paslaugos bus perkamos taikant ekonominio naudingumo kriterijų.

Statybos įstatymu įtvirtinama pareiga gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai yra formuojami ar pertvarkomi nekilnojamojo turto kadastro objektai, bus vykdoma šių leidimų valstybinė priežiūra. Šios priemonės leis padidinti žmonių gyvenamosios aplinkos kokybę, užkertant kelią realizuoti tokius nesąžiningus statytojų planus, kaip vienbučių pastatų ar viešbučių padalinimą bei išpardavimą atskiromis patalpomis ir pan.

Įstatymu leista rekonstruoti ar remontuoti ir taip užbaigti iki 2010 m. pradėtus statyti ir nebaigtus statinius – tai leis proporcingomis priemonėmis pasiekti aukštesnę statinių ir jų kuriamo kraštovaizdžio kokybę, energinio efektyvumo lygmenį.

Teritorijų planavimo įstatyme numatytos papildomos visuomenės informavimo apie vietovės lygmens teritorijų planavimo procesus priemonės: pranešimas seniūnams ir seniūnaičiams apie proceso pradžią, planavimo organizatoriaus pasirinkimu – skelbimas stende. Savivaldybės galės nustatyti privalomus reikalavimus parengti sprendinių erdvinius modelius.

Perdavus teritorijų planavimo stebėsenos, priežiūros ir kitas įgyvendinamąsias funkcijas šiemet įkurtam Statybos sektoriaus vystymo agentūros Urbanistikos padaliniui, gerės teritorijų planavimo sprendinių kokybė. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-05-30 14:52
Nekilnojamo turto (NT) skelbimų portalų statistika rodo, kad lietuviai aktyviausiai būstų ieškoti pradeda pavasarį. Tačiau aukštos bankinės palūkanos lietuvių elgseną koreguoja – šių metų kovo mėnesio metinis naujų būsto paskolų apimčių kritimas Lietuvoje buvo didžiausias nuo 2023 m. gegužės mėnesio...
nuotrauka
2024-05-30 14:38
Sostinės A. Goštauto kvartalas, kur Turto bankas plėtoja didžiausią valstybės biurų projektą, šiuo metu atrodo nykiai, tačiau, pasak vyriausiosios Vilniaus architektės Lauros Kairienės, turi didžiulį potencialą sukurti reprezentatyvią valdžios institucijų būstinę, kokybiškai išplėsti vaikščiojamąją ...
nuotrauka
2024-05-30 09:52
Tikslieji mokslai, tokie kaip matematika ar fizika, nemažai daliai Lietuvos moksleivių yra tapę galvos skausmu, o tai daro įtaką ne tik patikrinimų ar egzaminų rezultatams, bet ir būsimiems profesiniams pasirinkimams. Darbdavių atstovai pastebi, kad moksleiviai retai supranta, kaip šiuos mokslus pri...
nuotrauka
2024-05-30 09:33
Šią savaitę Vilniaus Gedimino prospekte nukritęs balkonas dar kartą priminė apie prastos būklės balkonų keliamas grėsmes tiek praeiviams, tiek daugiabučių gyventojams. Daugiabučių priežiūra ir administravimu užsiimančios „Civinity Namai" statinių techninės priežiūros specialistas Povilas Lysiukas pe...
nuotrauka
2024-05-29 15:09
Kiekvienas savo namuose norime jaustis saugiai, o kur nors išvykę – būti ramūs, kad saugūs išliks ir jie. Interjero dizainerė dalijasi keturiais paprastais ir nebrangiais sprendimais, kurie padės užtikrinti namų saugumą atostogų metu.
nuotrauka
2024-05-29 11:02
Lietuvos oro uostai (LTOU) ir Lietuvos architektų sąjunga pasirašė architektūrinių idėjų konkurso organizavimo paslaugų sutartį. LTOU kartu su šalies ekspertais iki šių metų pabaigos arba kitų pradžioje siekia atrinkti ir vėliau įgyvendinti geriausias architektų idėjas iki 2028 metų pabaigos planuoj...
nuotrauka
2024-05-29 09:45
Stiprindama Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (NŽT) prižiūrimų ūkio subjektų kontrolę NŽT nustatė galimus matininko dokumentų klastojimo atvejus ir dėl jų kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą.
nuotrauka
2024-05-28 10:55
Nuo pat karo Ukrainoje pradžios dažnas nerimauja ir dėl savo šalies saugumo – kaip gintų ją arba kur slėptųsi nuo pavojų, jei iškiltų grėsmė. Viena svarbiausių apsisaugojimo priemonių karo metu yra pastatuose įrengtos slėptuvės, kuriose nuo sprogimo gali slėptis šimtai žmonių. Apie tai, ar įmanoma t...
nuotrauka
2024-05-28 10:35
Valstybės kontrolės Europos Sąjungos (ES) investicijų audito departamentas atliko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2022 m. liepos 1 d. - 2023 m. birželio 30 d. laikotar...
nuotrauka
2024-05-28 10:22
Europos Sąjunga didina kovos su klimato kaita apsukas. Dar 2023 m. priimta nauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (ENEF) versija gerokai išplečia šios taikymo ribas, taip pat kelia ambicingesnius tikslus dėl energetinių išteklių nešvaistymo. Įgyvendinti reikalavimus lieka ne tiek ir daug la...
nuotrauka
2024-05-28 09:37
Netrukus prasidės naujos irklavimo bazės Neries krantinėje projektavimo darbai. Šiuolaikiškos ir modernios irklavimo bazės projektavimo darbų sutartis pasirašyta su bendrove „Aketuri architektai“. Naujoji sportinė ir neformaliojo ugdymo erdvė iškils buvusios irklavimo bazės vietoje, netoli Olimpieči...
nuotrauka
2024-05-27 10:34
Praėjusią savaitę „Via Lietuva" pasirašė sutartį dėl paskutiniosios kelio „Via Baltica" nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos atkarpos rekonstrukcijos darbų atlikimo. Planuojama, kad intensyvūs modernizavimo darbai šiame kelio ruože turėtų prasidėti jau birželio pradžioje, baigtis – kitų metų antroje...
nuotrauka
2024-05-27 10:04
Aplinkos ministerija informavo vandentvarkos įmones, kad nuo š. m. liepos 1 d. jos galės priimti nuotekas iš nuotekų vežėjų tik jeigu bus pateikti duomenys Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS).
nuotrauka
2024-05-24 16:57
Ketvirtadienį Vilniuje INVEGOS iniciatyva surengta konferencija „Daugiabučių namų modernizavimo fondo ateitis". Joje, be kitų šios srities ekspertų, dalyvavo ir Europos Komisijos atstovas Andreas von Busch, pabrėžęs, kad iki 2030 m. bus siekiama padvigubinti pastatų renovacijos apimtis, ženklias inv...
nuotrauka
2024-05-24 11:36
Per pirmąsias tris savaites nuo finansinės priemonės „Milijardas verslui" starto įmonės suskubo aktyviai teikti paraiškas finansavimui gauti. Nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA sulaukė 25 paraiškų paskoloms, kurių bendra prašoma suma viršija 1 mlrd. eurų, tad nuo šiol klientų teikiamos paraiškos sko...
nuotrauka
2024-05-24 11:08
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo papirkti Aplinkos apsaugos departamento (AAD) darbuotoją. Įtarimai šiuo metu pareikšti vienam asmeniui.
nuotrauka
2024-05-23 15:43
Vienuoliktajame Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) suvažiavime gegužės 23 d. antrajai ketverių metų LPK prezidento kadencijai išrinktas Vidmantas Janulevičius.
nuotrauka
2024-05-23 10:55
Kaip pranešė Finansų ministerija, VĮ Turto bankas, centralizuotai valdantis administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą, turi naują vadovą. Nuo šių metų gegužės 22 d., laimėjęs Finansų ministerijos paskelbtą konkursą, VĮ Turto banko generalinio direktoriaus pareigas pradeda eiti Gintara...
nuotrauka
2024-05-23 10:39
Nuo 2025 m. daugiau nei du aukštus turinčiuose daugiabučiuose namuose SND balionai negalės būti naudojami. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) primena apie galimybę pasinaudoti valstybės parama ir daugiabučiuose namuose atsisakyti suskystintų naftos dujų (SND) balionų, juos pakeičiant kitais e...
nuotrauka
2024-05-23 10:29
Tvarumas nekilnojamojo turto (NT) ir statybų rinkai šiandien aktualus kaip niekada. Tačiau tvari sektoriaus strategija gali būti sutelkta ne tik į atliekų, neigiamo poveikio aplinkai ir CO2 mažinimą, žaliųjų sprendimų bei atsinaujinančios energijos naudojimą, bet ir teritorijų konversiją. Tai – tars...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos