2022 rugpjūčio 20 d. šeštadienis, 8:56
Reklama  |  facebook

Viešieji pirkimai. Dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, išviešinimo

2020-03-31 09:25
Sąvoka „ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi“ Viešųjų pirkimų įstatyme atsirado 2017 metais, tačiau praėjus beveik 3 metams, vis dar dažnai ji yra klaidingai traktuojama, painiojama su „subrangovo“ sąvoka, primena Viešųjų pirkimų tarnyba.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt (PROGRESYVI STATYBA) archyvo nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje pagrindinis spręstinas teisės klausimas buvo, ar pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, taip pat jį aiškinančią teismų praktiką tiekėjas, iš pradžių paraiškoje nenurodęs, kad remsis trečiųjų asmenų pajėgumu reikalaujamai kvalifikacijos atitikčiai įrodyti, vėliau teikdamas kvalifikacijos duomenis gali teisėtai nurodyti, jog toks kitų subjektų pasitelkimo ryšys vis dėlto egzistuoja, ir 2020 m. kovo 26 d. paskelbė nutartį.

Nagrinėjamoje byloje tiekėjas nei paraiškoje, nei EBVPD nenurodė, kad remsis kitų ūkio subjektų pajėgumasi. Pirkimo vykdytojui, paprašius pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tiekėjas kartu su kvalifikacijos dokumentais pateikė ekspertų, kurie nėra įmonės darbuotojai, sąrašą ir nurodė, kad šie subjektai nėra tiekėjo darbuotojai, bet bus įdarbinti laimėjus pirkimą. Tiekėjas laikėsi pozicijos, kad ketinimą remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais išreiškė laiku – iki pasiūlymo pateikimo pateikus teikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, nes neva turi teisę tikslinti kvalifikaciją.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad teisinė kategorija „kito subjekto pasitelkimas“ gali turėti dvejopą reikšmę: vienas ūkio subjektas, teikiantis pasiūlymą (paraišką) viešajame pirkime, ir, pripažintas laimėtoju, sudaręs ir vykdantis sutartį perkančiosios organizacijos naudai, bendradarbiauja su kitu ūkio subjektu, siekdamas:
  • pirma, įrodyti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pirkimo procedūros metu, nes jo nuosavi ištekliai (pajėgumas) nėra pakankami. Šis ūkio subjektų bendradarbiavimo būdas (pajėgumo, priklausančio kitam subjektui, pasitelkimas kvalifikacijos atitikčiai įrodyti) savaime nereiškia, kad atitinkamą kvalifikaciją vertinimui pateikęs ūkio subjektas privalo tiesiogiai dalyvauti, vykdant viešojo pirkimo sutartį, t. y. naudojimasis kito subjekto pajėgumu automatiškai nesukuria subrangos teisinių santykių tarp išteklių turėtojo ir perkančiosios organizacijos;
  • antra, perleisti dalį viešojo pirkimo sutarties vykdymo. Taigi, subrangovais laikytini kiti (t. y. ne pats tiekėjas) ūkio subjektai, kuriuos tiekėjai pasitelkia daliai viešojo pirkimo sutarties atlikti.
Aukščiau įvardyti elementai (ūkio subjektų santykiai) gali tiek sutapti, tiek egzistuoti atskirai. Išimtimi laikytinos situacijos, kai dėl pirkimo objekto specifikos pirkimo vykdytojas galėtų reikalauti, kad pajėgumą kvalifikacijos atitikčiai įrodyti pateikiantis subjektas pats tiesiogiai dalyvautų, vykdant viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju susiklosto dvejopo pobūdžio ūkio subjektų santykiai: tiek pajėgumo „skolinimas“, tiek tiesioginis dalyvavimas, vykdant sutartį, t. y. subranga. Tokia situacija susiklosto ypač tuomet, kai trečiasis asmuo pasitelkiamas įrodyti teisę verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti.

Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 47 str. 1 d., į kurią nuorodą teikia Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (PĮ) 59 str. 1 d., privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl jis turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Tiekėjas pasiūlyme (paraiškoje) turi įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (VPĮ 49 str. 3 d., PĮ 62 str. 3 d.).

Teismas sprendė, kad tiekėjo nurodytų naujų fizinių asmenų teisinis ryšys su tiekėju yra dvejopas – tiek pajėgumo pasitelkimas, tiek viešojo pirkimo sutarties dalies vykdymo perleidimas, ir pažymėjo, kad tiekėjo ir jo nurodytų ekspertų, kurie nėra jo darbuotojai, bet prie viešojo pirkimo sutarties vykdymo prisidėtų kaip tiekėjo personalo dalis ir kartu vykdytų darbus pagal sutartį, santykiai paraiškos pateikimo etape iš esmės galėtų būti vertinami kaip kvazisubtiekimas (žr. LAT 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014).

Teismas priminė ankstesnę praktiką (žr., pvz., Nr. e3K-3-354-690/2017 43–44 p.; Nr. e3K-3-469-469/2019 46–47 p.), kurioje buvo sprendžiama, kad tiekėjui turi būti suteikiama teisė tikslinti pasitelkiamo trečiojo asmens kvalifikacijos duomenis, jei iš pasiūlymo visumos galima nustatyti tokio teisinio ryšio (subrangos ar kitų prievolinių santykių) egzistavimą, bet ne nurodyti naują pasitelktiną subjektą. Nors PĮ 58 str. 5 d. bei VPĮ 45 str. 3 d., yra įtvirtinta tiekėjo teisė tikslinti, papildyti ir pateikti naujus dokumentus ar duomenis dėl tiekėjo atitikties kvalifikacijos reikalavimams, tačiau tokia galimybė negali būti aiškinama ieškovo siūlomu būdu, t. y. taip išplečiant jos prasmę. Aplinkybė, kad tiekėjas pateiktoje paraiškoje ir EBVPD nurodė nesiremsianti kitų ūkio subjektų pajėgumais, teisėjų kolegijos vertinimu, suponuoja tiekėjo išreikštą patvirtinimą, jog jis pats savarankiškai (nesiremdamas kitų ūkio subjektų pajėgumais) atitinka pirkimo sąlygas, kartu ir keliamus kvalifikacijos reikalavimus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Tiekėjui, pateikiant paraišką, nurodžius, kad nesirems kitų ūkio subjektų pajėgumais, vėlesnis, po paraiškos pateikimo termino pabaigos, ūkio subjektų išviešinimas nėra galimas. Todėl, Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas siekė ne tikslinti kvalifikacijos duomenis, o keisti pirkimo vykdytojui pateiktoje paraiškoje ir EBVPD nurodytus duomenis.
Esant nurodytoms aplinkybėms, kai tiekėjas, pateikdamas paraišką ir EBVPD, neišviešina ūkio subjektų pasitelkimo fakto, t. y. deklaruoja, jog pats savarankiškai atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus kvalifikacijai, po paraiškos pateikimo termino pabaigos, nustačius, kad jis neatitinka pirkimo dokumentuose įtvirtintų kvalifikacijos reikalavimų, darytina išvada, kad tiekėjas nebegali nurodyti pasitelkiamų ūkio subjektų, kurie dėl pirkimo sąlygų taikymo taip pat įgauna iš anksto išviešinamų subtiekėjų statusą, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
Pagal VPT Metodinės pagalbos skyriaus vyresn. patarėjos Arūnės Andrulionienės inf.
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-08-19 11:07
Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas, įrenginių atitikties įvertinimas, asmenų sertifikavimas, metalinių konstrukcijų ir neišardomų sujungimų bandymai ir tyrimai – iki šiol šiuos ir kitus darbus atlikdavo valstybei priklausanti VšĮ Technikos priežiūros tarnyba.
nuotrauka
2022-08-19 10:22
Vasarą daugelis ieško būdų namuose ar biure sukurti malonų mikroklimatą, todėl nenuostabu, kad šiltąjį sezoną dažnas dairosi į oro kondicionierių ar ventiliatorių lentynas.
nuotrauka
2022-08-19 09:13
Lietuvos architektūros meno taryba, veikianti prie Kultūros ministerijos, inicijavo nuotolinę diskusiją apie architektūrinius konkursus, organizuojamus perkančiųjų organizacijų.
nuotrauka
2022-08-19 08:55
Nepriklausomam elektros tiekėjui „Perlas energija“ informavus apie stabdomą veiklą, Energetikos ministerija informuoja, jog trečiojo liberalizacijos etapo bendrovės klientai gali sudaryti sutartį su kitu elektros energijos tiekėju arba grįžti į visuomeninį tiekimą iki liberalizacijos termino, kurį p...
nuotrauka
2022-08-19 07:41
Antanas Gravrogkas. Prisipažinkime – retas, ranką prie širdies pridėjęs, šiandien galėtų pasakyti, o kas jis toks. Nebent vienas kitas vyresnės kartos kaunietis universitetinės aplinkos inteligentas ar Joniškio krašte medvilioniškiai, kur yra Gravrogkų giminės lopšys. Plačiai minima tarpukario Lietu...
nuotrauka
2022-08-18 15:21
UAB „Perlas energija“ pranešus apie veiklos sustabdymą, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pradeda bendrovės patikrinimą. Jo metu VERT sieks įvertinti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos stabdymo pagrįstumą vartotojų, su kuriais buvo sudarytos elektros energijos tiekimo su...
nuotrauka
2022-08-18 15:00
Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus (VIGS) prokurorai teismui pateikė ieškinį dėl penkių žemės sklypų Druskininkų savivaldybėje pirkimo-pardavimo sandorių panaikinimo. Surinktais duomenimis, žemę galimai neteisėtai įgijo Rusijos piliečiai.
nuotrauka
2022-08-17 15:57
Netolimoje ateityje Klaipėdą ir Nidą galėtų sujungti naujas keleivinis maršrutas – elektra varomo katerio linija. Ieškoti galimybių įsigyti elektrinį katerį įmonei „Smiltynės perkėla“ pasiūlyta Neringos savivaldybės tarybos posėdyje su Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijo...
nuotrauka
2022-08-17 14:34
Rugpjūčio 17 d. Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotiems viešuosius pirkimus reguliuojančių įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama daugiau lankstumo, pasitikėjimo pirkimo dalyviais, mažesnės administracinės naštos, kad pirkimų vykdytojams būtų sudarytos geresnės sąlygos ...
nuotrauka
2022-08-17 14:27
Trijų didžiausių Lietuvos miestų vandentvarkos įmonės, šią vasarą pirmą kartą įgyvendinusios bendrą vandenį iš čiaupo gerti skatinančią kampaniją, sutelks savo jėgas ir patirtį tolesniam sektoriaus stiprinimui. Tuo užsiims naujai įsteigta Atsakinga vandentvarkos asociacija „Vandens jėga“.
nuotrauka
2022-08-17 14:11
Lietuvos ir Latvijos pasienyje planuojamas statyti vėjo elektrinių parkas domina ir Latvijos institucijas bei visuomenę. Antradienį, rugpjūčio 16 d., vykusių tarpvalstybinių konsultacijų metu aptartas planuojamų statyti vėjo elektrinių poveikis aplinkai.
nuotrauka
2022-08-17 13:58
Pirmojo ir antrojo š. m. ketvirčių pramonės lūkesčiai rodo viltis nuosaikiam augimui. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pristatomas Lietuvos pramonės lūkesčių indeksas fiksuojamas tame pačiame lygyje, kur buvo 2020 m. pradžioje prieš prasidedant COVID-19 pandemijai bei tų pačių metų III ket...
nuotrauka
2022-08-17 09:28
Būsto paskolą planuojantys imti gyventojai visada skatinami kruopščiai pasiruošti laukiančioms procedūroms, tarp jų – ir atitinkamų formų pildymui bei reikiamų dokumentų pateikimui. „Luminor“ būsto kredito produkto vadovė Žydra Rakauskaitė pasakoja, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ruošiantis imti būst...
nuotrauka
2022-08-17 09:06
VERT turimais rugpjūčio 16 d. duomenimis, su UAB „Perlas energija“ yra sudarę sutartį 75 346 tūkst. vartotojų, kuriems šiuo metu yra užtikrinamas visuomeninis elektros energijos tiekimas.
nuotrauka
2022-08-17 08:19
Aplinkos ministerijos sprendimai per pirmuosius 2022 m. šešis mėnesius padėjo verslui sutaupyti 3,4 mln. eurų. Tai sudaro 34,98 proc. visos per 2022 m. I pusmetį šalyje sumažintos administracinės naštos. Aplinkos ministerija priėmė 18 teisės aktų, kurie darė įtaką pokyčiui, ir net 13 iš jų administr...
nuotrauka
2022-08-17 07:17
Advokatų kontora „TGS Baltic“ apgynė savo kliento Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) interesus ir laimėjo bylą Stokholmo arbitraže. Teismas nusprendė, kad jėgainės biokuro bloko statybos vėluoja dėl rangovo kaltės.
nuotrauka
2022-08-16 16:20,      papildyta 2022-08-17 09:10, Kaip elgtis toliau?
Šiandien, rugpjūčio 16 d., Seime skubiai surengtame neeiliniame posėdyje apsvarstytas parlamentinės kontrolės klausimas „Dėl situacijos nepriklausomų elektros energijos tiekėjų rinkoje“.
nuotrauka
2022-08-16 14:15
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), antikorupciniu požiūriu įvertinusi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, reglamentuojantį savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimą, nustatė, kad jį taikant yra galimybės savivaldybės nekilnojamąjį turtą parduoti neskaidriai, taip ...
nuotrauka
2022-08-16 09:33
Perkančiosios organizacijos, siekdamos pasirinkti optimaliausią viešojo pirkimo strategiją, nepelnytai pamiršta galimybę dviem ar daugiau perkančiųjų organizacijų viešojo pirkimo būdu įsigyti reikiamų prekių, paslaugų ar darbų atliekant bendrus pirkimus.
nuotrauka
2022-08-16 09:25
Birželį šalyje atlikta statybos darbų už 398,5 mln. EUR to meto kainomis. Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, tai yra 1,7 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei gegužės mėnesį (nepašalinus – 0,2 proc.).

Statybunaujienos.lt » Aktualijos