2019 lapkričio 19 d. antradienis, 6:55
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įsigalios jau 2020 m. sausio 1 d. – kuo pasirūpinti iš anksto

2019-10-18 09:32
2020 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Jis lems ne tik naujų teritorijų (apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos) ir tuo pačiu naujų ūkinės veiklos apribojimų atsiradimą bei jų privalomą registravimą viešame registre, tačiau ir šiuo metu nustatytų ar privalomų nustatyti (jei iki šiol tai nebuvo padaryta) apsaugos zonų „sutvarkymą“, t. y.: trūkstamų dokumentų parengimą (įskaitant ir sutikimų gavimą ar susitarimų su žemės savininkais sudarymą), žemės sklypų savininkų informavimą, nuostolių atlyginimą ir galiausiai atitinkamų teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą bei Nekilnojamojo turto registrą.
nuotrauka
Kristina Matvejenkaitė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė


Visi laiku nepadaryti „namų darbai“ turės būti atlikti iki 2022 m. gruodžio 31 d., jei ne – gresia administracinė atsakomybė.

Kas aktualu ūkinę veiklą vykdantiems asmenims

Jeigu šiuo metu konkrečiai ūkinei veiklai vykdyti yra nustatytos apsaugos zonos ar sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), tačiau nuo 2020 m. sausio 1 d. tokių apsaugos zonų nebus numatyta naujajame įstatyme, tokios zonos bus laikomos nebeegzistuojančiomis, o Registrų centre turės būti iš karto panaikinti visi įrašai apie tokias zonas. Tuo pačiu nebeliks ir veiklos apribojimų, kurie buvo taikomi atitinkamoje teritorijoje. Pavyzdžiui, nuo 2020 metų naikinamos kurortų apsaugos zonos, taip pat kuro tiekimo bazių ir kietojo kuro cechų apsaugos zona, taip pat skystojo kuro degalinių apsaugos zona. Taigi, jeigu atitinkamuose žemės sklypuose buvo nustatytos šios zonos, jos iš esmės nebegalios nuo Naujųjų metų, o atitinkamų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašuose turės nebelikti įrašų apie minėtas zonas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Tačiau reikia turėti mintyje ir tai, kad pagal naująjį įstatymą atsiranda ir naujų apsaugos zonų. Pavyzdžiui, vietoj aukščiau įvardintų skystojo kuro degalinių apsaugos zonų atsiras apsaugos zonos konkretiems įrenginiams, antžeminiams ar požeminiams rezervuarams, dujų balionams ir kolonėlėms, kt. Taip pat aptariamame įstatyme atsiras ir tokios naujos teritorijos su jose taikomais veiklos apribojimais kaip pajūrio juosta, potvynių grėsmės teritorijos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, gamtos paveldo objektų teritorijos, gamtinių ir kultūrinių rezervatų teritorijos, siaurųjų geležinkelių apsaugos zonos, kt. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios ir įstatyme numatytos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijos su jose nustatytais gana griežtais veiklos apribojimais.

Kai kurios iš šiuo metu nustatytų tam tikrų objektų apsaugos zonų po 2020 m. sausio 1 d. padidės arba sumažės. Pavyzdžiui, bus didinamos krašto apsaugos objektų apsaugos zonos, specialiosios radiolokatorių apsaugos zonos, o mažinamos gamybinių ir komunalinių objektų SAZ, dalis skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų, kt.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keisis ir apsaugos zonose taikomų veiklos apribojimų turinys, net jei pati apsaugos zona ar jos dydis nepakis.
Taigi verta pasitikrinti, ar vykdomai ūkinei veiklai po Naujųjų metų vis dar bus nustatyta konkreti apsaugos zona ir (ar) SAZ, kokio dydžio ji bus ir kokie nauji veiklos apribojimai joje bus taikomi, bei nepamiršti atlikti reikalingus duomenų pakeitimus dokumentuose ir viešajame registre.

Kitas svarbus įpareigojimas, kuris atsiranda naujajame įstatyme - tiems ūkinės veiklos vykdytojams, kuriems dar iki naujojo įstatymo įsigaliojimo reikėjo nustatyti atitinkamas apsaugos zonas, bet tai nebuvo padaryta, arba net ir nustačius būtinas apsaugos zonas, jos nebuvo įrašytos į viešąjį registrą, reikės visus nepadarytus ar nepabaigtus darbus atlikti pagal naujajame įstatyme numatytas procedūras ir jame nustatytais terminais. Tokiu būdu įstatymu siekiama, kad iki 2023 m. sausio 1 d. visos nustatytos teritorijos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Ūkinę veiklą vykdantiems asmenims už atitinkamų dokumentų nepateikimą laiku Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui galės būti taikoma administracinė atsakomybė ir skiriamos baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Kas aktualu jau pradėjusiems rengti naujus projektus

Šiuo metu rengiami teritorijų planavimo dokumentai, žemės valdos projektai, statinių ar kitos veiklos projektai, jeigu jie nebus baigti rengti iki 2019 m. gruodžio 31 d., t. y. iki šios datos nebus patvirtinti ar nebus gauti statybą leidžiantys dokumentai, turės atitikti naujojo įstatymo reikalavimus nepriklausomai nuo to, kad įstatymas įsigalios tik nuo 2020 m. sausio 1 d. Taigi minėtuose rengiamuose dokumentuose iš esmės jau dabar, nelaukiant Naujųjų metų, reiktų numatyti sprendinius, atitinkančius naujojo įstatymo reikalavimus (t. y. vietoj šiuo metu teisės aktuose nurodytų apsaugos zonų ar SAZ nustatyti naujajame įstatyme nurodytas teritorijas). Įsigaliojus naujajam įstatymui turės būti pakeisti ir atitinkami procedūriniai dokumentai, numatantys specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, t. y. teritorijų planavimo sąlygos ar specialieji reikalavimai.

Be to, šiuo metu rengiant planus ir projektus jau reikia pasirūpinti ir atitinkamų susitarimų su žemės sklypų ir net teritorijų, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, savininkais ar patikėtiniais sudarymu, kurie atitiktų naujojo įstatymo reikalavimus. Nebepakanka gauti tik asmens sutikimą dėl konkrečios apsaugos zonos ar SAZ nustatymo, būtina susitarti ir dėl nuostolių atlyginimo bei nurodyti informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžią ir pabaigą tvarką.

Kas aktualu ketinantiems startuoti su naujais projektais po 2020 m. sausio 1 d.

Po 2020 m. sausio 1 d. pradėtiems vystyti naujiems projektams galios bendri reikalavimai, nustatyti naujajame įstatyme, iš kurių paminėtini šie aktualiausi:

1) galės būti nustatytos tik tos teritorijos, kurios nurodytos naujajame įstatyme;
2) jokiuose kituose teisės aktuose numatyti veiklos apribojimai nebus pripažįstami specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis;
3) naujajame įstatyme nurodytos teritorijos galės ir turės būti nustatytos tik įstatyme išvardintuose dokumentuose, pvz., teritorijų planavimo, žemės valdos projektuose, statinių projektuose, poveikio visuomenės sveikatai ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, kt.;
4) visais atvejais dėl teritorijų nustatymo turės būti sudaryti susitarimai ar gauti žemės sklypų savininkų / patikėtinių ar valstybinės ar savivaldybės žemės, kurioje nesuformuoti sklypai, patikėtinių sutikimai, kuriuose bus privaloma aptarti nuostolių atlyginimo ir informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą tvarką;
5) sutikimų dėl teritorijų nustatymo nereikės tik nustatant teritorijas viešojo intereso tikslais (tokių atvejų sąrašas yra pateiktas įstatyme ir jis yra baigtinis) ir kai įstatyme numatytais atvejais Nacionalinė žemės tarnyba organizuos teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;
6) kai teritorijos bus nustatomos tenkinant viešąjį interesą, bus privaloma įstatyme nustatyta tvarka ir terminais apie tai informuoti atitinkamus asmenis ir sumokėti kompensacijas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo;
7) visos be išimties nustatytos teritorijos turės būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Kas aktualu žemės savininkams ir valdytojams bei kito nekilnojamojo turto savininkams

Pagal naująjį įstatymą specialiosios žemės naudojimo sąlygos turės būti taikomos ir naujos teritorijos nustatomos ne tik suformuotuose žemės sklypuose, bet ir teritorijose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai. Taigi ta aplinkybė, kad žemėje, kurioje būtina nustatyti atitinkamą apsaugos zoną ar SAZ, nėra suformuoto sklypo neatleis nuo pareigos įvykdyti įstatymo reikalavimus ir laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atitinkamoje teritorijoje.

Teisę į kompensacijas nustatant teritorijas tenkinant viešąjį interesą turės ne tik žemės sklypų ir teritorijų, kuriose nesuformuoti sklypai, savininkai ar patikėtiniai, bet ir jų valdytojai (kurių teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre), taip pat kito nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, savininkai. Kompensacijos turės būti išmokėtos kiekvienam iš šių asmenų atskirai pagal kiekvieno iš jų patiriamą konkretų nuostolių dydį. Žinoma, įstatyme yra numatyta ir išimčių, kada kompensacijos nebus mokamos.

Asmenys, kurie jau yra davę sutikimus dėl atitinkamų apsaugos zonų ar SAZ jų sklypuose nustatymo, tačiau nuostoliai jiems nebuvo atlyginti, po 2020 m. sausio 1 d. gavę pranešimą apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą jų sklypuose, galės kreiptis per 1 metus į ūkinės veiklos vykdytoją dėl patirtų nuostolių atlyginimo. Nepasiekus susitarimo bus galima kreiptis ir į teismą.

Asmenims, kurie nesilaikys žemės sklypuose ar teritorijose, kuriose nesuformuoti sklypai, taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, gresia administracinė atsakomybė ir baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Įstatymo įgyvendinimas apims iš esmės didžiąją dalį valstybės teritorijos, todėl bus nedaug tokių žemės sklypų ar teritorijų, kurios išvengs įstatymo taikymo. Pasibaigus įstatyme numatytam pereinamajam laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d., nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios kitos taisyklės, skirtos supaprastinam teritorijų registravimui Nekilnojamojo turto registre. 

Šaltinis – Ellex Valiunas advokatų kontora

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2019-11-18 16:04
Vilniaus apygardos teismas dėl prekybos poveikiu pripažino kaltais buvusį Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT arba Tarnybos) direktoriaus patarėją G. J. F. ir pilietį S. Ž.
nuotrauka
2019-11-18 15:05
Paviršinio grunto mėginių, paimtų didžiulio padangų gaisro Alytuje apylinkėse, laboratorinių tyrimų duomenimis, nė viename iš šių 15 mėginių pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos neviršijo ribinių verčių.
nuotrauka
2019-11-18 14:50
Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo perduoti valdyti baseiną savivaldybės viešajai įstaigai „Palangos investicijų valdymas“.
nuotrauka
2019-11-18 14:24
Panevėžio miesto savivaldybės paskelbtam baseino rekonstrukcijos architektūrinių idėjų konkursui pateikta 10 darbų. Visi jie pristatomi „Aukštaitijos“ sporto komplekso fojė.
nuotrauka
2019-11-18 13:43
Nuo ateinančių metų įsigaliosianti ES Pastatų energinio efektyvumo direktyva (toliau – Direktyva) numato, jog didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos, t.y. beveik nevartojančius...
nuotrauka
2019-11-18 12:22
Seime įregistruotas pasiūlymas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektui. Pasiūlymu siekiama sudaryti prielaidas tikslesnės, realią vertę atitinkančios nekilnojamojo turto vertės nustatymui.
nuotrauka
2019-11-18 12:11
Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirtino teisėtvarkos pareigūnų įtarimus, kad kultūros vertybe pripažinto dvaro Utenos rajone teritorija ir apsaugos zona buvo sumažintos neteisėtai.
nuotrauka
2019-11-18 10:25,      papildyta 2019-11-18 14:10, Papildyta „Baltijos liftų“ komentaru
Trečiadienio, lapkričio 13 d., rytą Vilniuje, požeminės perėjos prie Karoliniškių poliklinikos lifte užstrigo du garbaus amžiaus žmonės. Bandymas jiems padėti parodė, kokie pažeidžiami esame ištikus bėdai, o tarnybos, sukurtos padėti, vykdo tik jiems nurodytas, apibrėžtas funkcijas.
nuotrauka
2019-11-14 11:39
Seimas nepritarė Ekonomikos komiteto išvadai ir atmetė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos siūlymą Seimo priimtą įstatymą dėl įmonių „Problematika“ ir „Kelių priežiūra“ laikyti nepriimtu.
nuotrauka
2019-11-14 10:24
Kaip pranešė Susisiekimo ministerija, „Lietuvos geležinkeliai“ baigia tarptautinį Vilnius-Klaipėda geležinkelio ruožo elektrifikavimo pirkimą. Geriausią pasiūlymą pateikė jungtinės veiklos partneriai „Elecnor S.A.“ ir „Instalaciones Inabensa S.A.“.
nuotrauka
2019-11-14 10:13
Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį statybos darbų atlikta 0,8 proc. mažiau, bet 5,6 proc. daugiau nei prieš metus.
nuotrauka
2019-11-14 09:24
Lietuvos statybininkų asociacija (LSA), atstovaujama prezidento Daliaus Gedvilo, ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), atstovaujama pirmininko Juozo Neverausko, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
nuotrauka
2019-11-13 13:51
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino Seime registruotą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektą. Nustatyta, kad projekte numatytoms procedūroms stinga aiškumo ir išsamumo, nepakankamas dėmesys skiriamas daugiabučių administratorių atrankai, j...
nuotrauka
2019-11-13 11:57
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog užbaigus duomenų ir informacinės sąsajos su Administracinių nusižengimų registru (toliau - Registras) tvarkymo veiksmus bei patikrinus duomenų korektiškumą, papildytas minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (toliau – nepatikimi) n...
nuotrauka
2019-11-12 16:31
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) specialistai praėjusią savaitę paėmė požeminio vandens mėginius UAB „Ekologistika“ padangų gaisro teritorijoje. Juos tiria Aplinkos apsaugos agentūros ir LGT laboratorijos. Rezultatų tikimasi iki lapkričio 15 d.
nuotrauka
2019-11-12 11:24
Šiaulių apygardos prokuratūra į teismą perdavė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos tirtą sisteminės korupcijos didelės apimties baudžiamąją bylą, kurioje kaltinamas juridinis asmuo – UAB „Panevėžio melioracija“ ir dar 5 asmenys.
nuotrauka
2019-11-12 10:05
Konferencijos „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą“ metu vykusiame tarpinstituciniame seminare „Sapiegų parkas, interesų susidūrimas kaip galimybė“ pagaliau pasiekta ilgai laukto susitarimo dėl Sapiegų parko rekonstravimo.
nuotrauka
2019-11-12 09:08
Šiuo metu Aplinkos ministerija, prieš teikdama Vyriausybei parengtus siūlymus, skirtus šalies statybos sektoriaus skaitmeninimui, juos aptaria su šio sektoriaus bendruomene. Siūlymai yra susiję su prievole taikyti statinio informacinį modeliavimą (BIM) projektuojant ir statant visus naujus sudėtingu...
nuotrauka
2019-11-11 08:21
Vienas iš pagrindinių rodiklių, atspindinčių pirkimų konkurencingumą, primena Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjų patekimo į rinką galimybes – pirkimų, kuriuose dalyvauja vienas tiekėjas, dalis nuo visų įvykusių pirkimų.
nuotrauka
2019-11-08 09:01
Seimas nusprendė imtis siūlymo reglamentuoti gyventojų apklausas dėl galimų teritorijų keitimų. Seimui pateiktame įstatymo pakeitime siekiama, kad gyventojų apklausoje balsuotų ir savo nuomonę galėtų pareikšti visi tos savivaldybės, kurios teritoriją planuojama prijungti, teritorijoje gyvenantys gyv...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos