2020 birželio 5 d. penktadienis, 17:52
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įsigalios jau 2020 m. sausio 1 d. – kuo pasirūpinti iš anksto  1

2019-10-18 09:32
2020 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Jis lems ne tik naujų teritorijų (apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos) ir tuo pačiu naujų ūkinės veiklos apribojimų atsiradimą bei jų privalomą registravimą viešame registre, tačiau ir šiuo metu nustatytų ar privalomų nustatyti (jei iki šiol tai nebuvo padaryta) apsaugos zonų „sutvarkymą“, t. y.: trūkstamų dokumentų parengimą (įskaitant ir sutikimų gavimą ar susitarimų su žemės savininkais sudarymą), žemės sklypų savininkų informavimą, nuostolių atlyginimą ir galiausiai atitinkamų teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą bei Nekilnojamojo turto registrą.
nuotrauka
Kristina Matvejenkaitė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė


Visi laiku nepadaryti „namų darbai“ turės būti atlikti iki 2022 m. gruodžio 31 d., jei ne – gresia administracinė atsakomybė.

Kas aktualu ūkinę veiklą vykdantiems asmenims

Jeigu šiuo metu konkrečiai ūkinei veiklai vykdyti yra nustatytos apsaugos zonos ar sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), tačiau nuo 2020 m. sausio 1 d. tokių apsaugos zonų nebus numatyta naujajame įstatyme, tokios zonos bus laikomos nebeegzistuojančiomis, o Registrų centre turės būti iš karto panaikinti visi įrašai apie tokias zonas. Tuo pačiu nebeliks ir veiklos apribojimų, kurie buvo taikomi atitinkamoje teritorijoje. Pavyzdžiui, nuo 2020 metų naikinamos kurortų apsaugos zonos, taip pat kuro tiekimo bazių ir kietojo kuro cechų apsaugos zona, taip pat skystojo kuro degalinių apsaugos zona. Taigi, jeigu atitinkamuose žemės sklypuose buvo nustatytos šios zonos, jos iš esmės nebegalios nuo Naujųjų metų, o atitinkamų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašuose turės nebelikti įrašų apie minėtas zonas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Tačiau reikia turėti mintyje ir tai, kad pagal naująjį įstatymą atsiranda ir naujų apsaugos zonų. Pavyzdžiui, vietoj aukščiau įvardintų skystojo kuro degalinių apsaugos zonų atsiras apsaugos zonos konkretiems įrenginiams, antžeminiams ar požeminiams rezervuarams, dujų balionams ir kolonėlėms, kt. Taip pat aptariamame įstatyme atsiras ir tokios naujos teritorijos su jose taikomais veiklos apribojimais kaip pajūrio juosta, potvynių grėsmės teritorijos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, gamtos paveldo objektų teritorijos, gamtinių ir kultūrinių rezervatų teritorijos, siaurųjų geležinkelių apsaugos zonos, kt. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios ir įstatyme numatytos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijos su jose nustatytais gana griežtais veiklos apribojimais.

Kai kurios iš šiuo metu nustatytų tam tikrų objektų apsaugos zonų po 2020 m. sausio 1 d. padidės arba sumažės. Pavyzdžiui, bus didinamos krašto apsaugos objektų apsaugos zonos, specialiosios radiolokatorių apsaugos zonos, o mažinamos gamybinių ir komunalinių objektų SAZ, dalis skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų, kt.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keisis ir apsaugos zonose taikomų veiklos apribojimų turinys, net jei pati apsaugos zona ar jos dydis nepakis.
Taigi verta pasitikrinti, ar vykdomai ūkinei veiklai po Naujųjų metų vis dar bus nustatyta konkreti apsaugos zona ir (ar) SAZ, kokio dydžio ji bus ir kokie nauji veiklos apribojimai joje bus taikomi, bei nepamiršti atlikti reikalingus duomenų pakeitimus dokumentuose ir viešajame registre.

Kitas svarbus įpareigojimas, kuris atsiranda naujajame įstatyme - tiems ūkinės veiklos vykdytojams, kuriems dar iki naujojo įstatymo įsigaliojimo reikėjo nustatyti atitinkamas apsaugos zonas, bet tai nebuvo padaryta, arba net ir nustačius būtinas apsaugos zonas, jos nebuvo įrašytos į viešąjį registrą, reikės visus nepadarytus ar nepabaigtus darbus atlikti pagal naujajame įstatyme numatytas procedūras ir jame nustatytais terminais. Tokiu būdu įstatymu siekiama, kad iki 2023 m. sausio 1 d. visos nustatytos teritorijos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Ūkinę veiklą vykdantiems asmenims už atitinkamų dokumentų nepateikimą laiku Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui galės būti taikoma administracinė atsakomybė ir skiriamos baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Kas aktualu jau pradėjusiems rengti naujus projektus

Šiuo metu rengiami teritorijų planavimo dokumentai, žemės valdos projektai, statinių ar kitos veiklos projektai, jeigu jie nebus baigti rengti iki 2019 m. gruodžio 31 d., t. y. iki šios datos nebus patvirtinti ar nebus gauti statybą leidžiantys dokumentai, turės atitikti naujojo įstatymo reikalavimus nepriklausomai nuo to, kad įstatymas įsigalios tik nuo 2020 m. sausio 1 d. Taigi minėtuose rengiamuose dokumentuose iš esmės jau dabar, nelaukiant Naujųjų metų, reiktų numatyti sprendinius, atitinkančius naujojo įstatymo reikalavimus (t. y. vietoj šiuo metu teisės aktuose nurodytų apsaugos zonų ar SAZ nustatyti naujajame įstatyme nurodytas teritorijas). Įsigaliojus naujajam įstatymui turės būti pakeisti ir atitinkami procedūriniai dokumentai, numatantys specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, t. y. teritorijų planavimo sąlygos ar specialieji reikalavimai.

Be to, šiuo metu rengiant planus ir projektus jau reikia pasirūpinti ir atitinkamų susitarimų su žemės sklypų ir net teritorijų, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, savininkais ar patikėtiniais sudarymu, kurie atitiktų naujojo įstatymo reikalavimus. Nebepakanka gauti tik asmens sutikimą dėl konkrečios apsaugos zonos ar SAZ nustatymo, būtina susitarti ir dėl nuostolių atlyginimo bei nurodyti informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžią ir pabaigą tvarką.

Kas aktualu ketinantiems startuoti su naujais projektais po 2020 m. sausio 1 d.

Po 2020 m. sausio 1 d. pradėtiems vystyti naujiems projektams galios bendri reikalavimai, nustatyti naujajame įstatyme, iš kurių paminėtini šie aktualiausi:

1) galės būti nustatytos tik tos teritorijos, kurios nurodytos naujajame įstatyme;
2) jokiuose kituose teisės aktuose numatyti veiklos apribojimai nebus pripažįstami specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis;
3) naujajame įstatyme nurodytos teritorijos galės ir turės būti nustatytos tik įstatyme išvardintuose dokumentuose, pvz., teritorijų planavimo, žemės valdos projektuose, statinių projektuose, poveikio visuomenės sveikatai ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, kt.;
4) visais atvejais dėl teritorijų nustatymo turės būti sudaryti susitarimai ar gauti žemės sklypų savininkų / patikėtinių ar valstybinės ar savivaldybės žemės, kurioje nesuformuoti sklypai, patikėtinių sutikimai, kuriuose bus privaloma aptarti nuostolių atlyginimo ir informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą tvarką;
5) sutikimų dėl teritorijų nustatymo nereikės tik nustatant teritorijas viešojo intereso tikslais (tokių atvejų sąrašas yra pateiktas įstatyme ir jis yra baigtinis) ir kai įstatyme numatytais atvejais Nacionalinė žemės tarnyba organizuos teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;
6) kai teritorijos bus nustatomos tenkinant viešąjį interesą, bus privaloma įstatyme nustatyta tvarka ir terminais apie tai informuoti atitinkamus asmenis ir sumokėti kompensacijas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo;
7) visos be išimties nustatytos teritorijos turės būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Kas aktualu žemės savininkams ir valdytojams bei kito nekilnojamojo turto savininkams

Pagal naująjį įstatymą specialiosios žemės naudojimo sąlygos turės būti taikomos ir naujos teritorijos nustatomos ne tik suformuotuose žemės sklypuose, bet ir teritorijose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai. Taigi ta aplinkybė, kad žemėje, kurioje būtina nustatyti atitinkamą apsaugos zoną ar SAZ, nėra suformuoto sklypo neatleis nuo pareigos įvykdyti įstatymo reikalavimus ir laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atitinkamoje teritorijoje.

Teisę į kompensacijas nustatant teritorijas tenkinant viešąjį interesą turės ne tik žemės sklypų ir teritorijų, kuriose nesuformuoti sklypai, savininkai ar patikėtiniai, bet ir jų valdytojai (kurių teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre), taip pat kito nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, savininkai. Kompensacijos turės būti išmokėtos kiekvienam iš šių asmenų atskirai pagal kiekvieno iš jų patiriamą konkretų nuostolių dydį. Žinoma, įstatyme yra numatyta ir išimčių, kada kompensacijos nebus mokamos.

Asmenys, kurie jau yra davę sutikimus dėl atitinkamų apsaugos zonų ar SAZ jų sklypuose nustatymo, tačiau nuostoliai jiems nebuvo atlyginti, po 2020 m. sausio 1 d. gavę pranešimą apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą jų sklypuose, galės kreiptis per 1 metus į ūkinės veiklos vykdytoją dėl patirtų nuostolių atlyginimo. Nepasiekus susitarimo bus galima kreiptis ir į teismą.

Asmenims, kurie nesilaikys žemės sklypuose ar teritorijose, kuriose nesuformuoti sklypai, taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, gresia administracinė atsakomybė ir baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Įstatymo įgyvendinimas apims iš esmės didžiąją dalį valstybės teritorijos, todėl bus nedaug tokių žemės sklypų ar teritorijų, kurios išvengs įstatymo taikymo. Pasibaigus įstatyme numatytam pereinamajam laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d., nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios kitos taisyklės, skirtos supaprastinam teritorijų registravimui Nekilnojamojo turto registre. 

Šaltinis – Ellex Valiunas advokatų kontora

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

Edita Joana
2020-05-05 16:53
Labas, turime zemes sklypa kuris ribojasi su kapiniu tvora nezinome ar imanoma sklypia gyvenamo namo statyba? Aciu

Aktualijos

nuotrauka
2020-06-05 11:10
„Eika“ pasirašė valdomo NT projekto Šv. Stepono gatvėje 33, Vilniuje, projektavimo darbų sutartį su „Senojo miesto architektais“, kurie yra skelbto uždaro architektūrinio konkurso nugalėtojai. Remiantis šia sutartimi pradedami dėlioti plėtros planai projekte, kurį sudarys dvi dalys ir kartu du korpu...
nuotrauka
2020-06-05 09:53
UAB „Grinda" laimėjo Molėtų rajono savivaldybės administracijos paskelbtą viešąjį gatvių remonto konkursą ir jau pradeda planuoti darbus Molėtų miesto gatvėse.
nuotrauka
2020-06-04 15:36
Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė sutartį su rangovu, kuris rekonstruos išskirtinį uostamiesčiui objektą – pagrindinį įvažiavimą į Klaipėdą, vadinamąją Baltijos prospekto estakadą. Atvirą konkursą dėl Baltijos pr., Šilutės pl. ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų su darbo proje...
nuotrauka
2020-06-04 15:09
Seimas nutarimu patvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus.
nuotrauka
2020-06-04 13:11
Seimas papildė Šilumos ūkio įstatymą, reglamentuodamas nuotolinių šilumos apskaitos priemonių įrengimą.
nuotrauka
2020-06-04 09:29
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlomoms Teritorijų planavimo įstatymo pataisoms ir teiks jas Seimui.
nuotrauka
2020-06-04 09:08
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Kaune veikusios įmonės vadovas įtariamas pasisavinęs apie 233 tūkst. eurų ir nuslėpęs beveik 29 tūkst. eurų mokesčių.
nuotrauka
2020-06-04 09:00
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė statybų bendrovės Panevėžio statybos tresto (PST) ir bendrovės „Active Construction Management“, kuri anksčiau vadinosi „Irdaiva“, apeliacinius skundus ir paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad Kon...
nuotrauka
2020-06-03 15:22
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo, vakar, birželio 2 d., pareikšti įtarimai 6 asmenims.
nuotrauka
2020-06-03 09:07
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiesčio įmonės vadybininkas įtariamas sukčiavimu, daugiau nei 200 tūkst. Eur bendrovės turto pasisavinimu ir bendrovės klientų pinigų išviliojimu apgaule...
nuotrauka
2020-06-02 12:14
Nuo birželio 1 d. gyventojai, įsigyjantys saulės elektrinę išsimokėtinai, kviečiami teikti paraiškas ir gauti kompensaciją. Tai turėtų paskatinti tolimesnę gaminančių vartotojų plėtrą. Žalią elektros energiją savo poreikiams naudojančių gaminančių vartotojų skaičius perkopė 5300, o gegužės mėnesį pe...
nuotrauka
2020-06-02 11:58
Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė siūlymui Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme įtvirtinti papildymą, prisidėsiantį prie siekio padėti jaunoms šeimoms apsirūpinti nuosavu būstu.
nuotrauka
2020-06-02 11:48
Gavus duomenų apie galimai vykdomas neteisėtas veikas: stambaus masto kyšininkavimą, papirkimą, prekybą poveikiu, turto iššvaistymą ir dokumentų klastojimą, šiandien, birželio 2 d., sulaikyti Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Mantas Zala...
nuotrauka
2020-06-02 09:28
Aplinkos ministerija iš Klimato kaitos programos šiemet skyrė 10 mln. eurų paramos taršioms technologijoms keisti mažiau taršiomis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse.
nuotrauka
2020-06-02 09:05
Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama UAB „Grinda“ per 2019 m. pardavimų apimtis išaugino iki 21,512 mln. Eur ir uždirbo 1,798 mln. Eur audituoto pelno. Tai – bene didžiausias per visą įmonės istoriją pasiektas grynojo pelno rodiklis.
nuotrauka
2020-06-01 11:13
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atliko 20 neplaninių patikrinimų vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio finansų ir draudimo įstaigose priežastims nustatyti. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 m. Lietuvoje moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis finansinės ir draudimo veiklos įm...
nuotrauka
2020-06-01 11:02
Kauno miesto savivaldybė paskelbė tarptautinį „Mokslo salos“ rangovo parinkimo konkursą. Jo nugalėtojas statys pirmąjį mokslo muziejų Lietuvoje. Šiuo metu, kaip skelbia Kauno savivaldybė, atliekami namų darbai: Nemuno saloje į būsimą muziejų jau tiesiamos požeminės komunikacijos, įsibėgėja Karaliaus...
nuotrauka
2020-06-01 07:57
Koronavirusas pakeitė Lietuvos ir viso pasaulio verslo aplinką, o viena didžiausių dilemų verslui – kaip pritaikyti biurus naujoms higienos normoms ir ar apskritai verta į tai investuoti. Gal nuosavas biuras – prabanga? Kiekvienas atvejis unikalus, visgi yra sprendimų, kurie leidžia atsikratyti rūpe...
nuotrauka
2020-06-01 07:55
Įvertinus gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus, Aplinkos ministerijos parengtas Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektas bus teikiamas Vyriausybei svarstyti. Terminas, kai buvo galima pareikšti atsiliepimus, baigėsi.
nuotrauka
2020-05-29 10:15
Nuo birželio 1 d. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) savo veiklą vykdys įprasta tvarka: atnaujinami ūkio subjektų planiniai ir neplaniniai patikrinimai darbo inspektoriams apsilankant patikros vietose.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

„Išjungti“ žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pastaruoju metu tam tikrais daiktais išmokome naudotis „be rankų“. Durų rankeną įmanoma nuspausti alkūne taip pat lengvai kaip ir įjungti šviesą, o pirkinių krepšelį prekybos centre – suimti...