2024 vasario 29 d. ketvirtadienis, 9:46
Reklama  |  facebook

VPT skelbia rekomendacijas dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų peržiūrėjimo

2022-03-25 06:20
Dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pirkimų vykdytojai ir tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis. Ženkliai pabrangus kai kurioms statybinėms medžiagoms, energijos ištekliams ir kitiems resursams, stringant tiekimo grandinėms ir vėluojant užsakytoms medžiagoms, vis dažniau susiduriama su klausimais dėl galimybės keisti viešojo pirkimo sutartis, visų pirma peržiūrint jose nurodytas kainas ir darbų atlikimo terminus.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pažymi, kad pirmiausia reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti, esant būtinybei, apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo.

Sutarčių keitimo atvejai ir reikalavimai nustatyti LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje, kuriame numatytų sutarties keitimo atvejų sąrašas yra baigtinis. Nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos, kaip rašoma VPT pranešime, negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, taip pat jose nustatytų kainų. Tiekėjai negali tiesiog informuoti perkančiųjų organizacijų, kad nuo tam tikros dienos bus taikomos tiekėjų vienašališkai padidintos prekių, paslaugų ar darbų kainos, o perkančiosios organizacijos negali atsiskaityti už pristatytas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas kainomis, kurios neatitinka sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuostatų, rašoma VPT pranešime.

Dėl galiojančiose sutartyse numatytų kainų pakeitimo


VPT 2021 m. birželio mėnesį skelbė informacinį pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, kuriame pristatė galimybes pakeisti galiojančias viešojo pirkimo sutartis, jeigu susidarė aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Nors šis informacinis pranešimas buvo skelbtas prieš beveik metus ir nebuvo susietas su karo veiksmais, jame pateikta informacija ir bendrieji sutarčių keitimo principai yra aktualūs ir šiandienos kontekste.

Sutarčių keitimas, esant VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytoms aplinkybėms, yra galimas, rašoma VPT pranešime, tiek keičiant sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (pvz., pakeičiant jų dažnumą), tiek numatant peržiūros sąlygas, jeigu jos nebuvo numatytos.

VPT atkreipia dėmesį, kad kiekvienas sutarties keitimas turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į konkrečios sutarties sąlygas, susidariusią situaciją ir kitas svarbias aplinkybes, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas 2021 m. skelbtame informaciniame pranešime – tai yra, norint atlikti tokį sutarties keitimą vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkto nuostatomis, turi būti įvertinta (pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, antroji šalis – įsitikinti):
  • Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  • Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą) ir ar kainos pokytis nėra įprastas? Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti.
  • Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  • Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  • Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  • Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  • Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Dėl dar nepradėtų pirkimų

Jau minėtame informaciniame pranešime VPT rekomendavo naujai vykdomuose pirkimuose peržiūros sąlygas numatyti ne tik sutartyse, kuriose prievolių įvykdymo terminai yra ilgesni nei 2 metai, tačiau ir trumpesnės trukmės sutartyse, o taip pat nusimatyti dažnesnius peržiūros momentus.

Pirkimų vykdytojams ir planuojamų vykdyti darbų pirkimų atveju papildomai rekomenduojama vadovautis VPT tinklapyje skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, kurioje nustatytos kainų perskaičiavimo nuostatos leistų išvengti daug šiuo metu kylančių neaiškumų dėl sutartyse numatytų kainų perskaičiavimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo. Pirkimų vykdytojams, pasirinkusiems nesinaudoti skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, rekomenduojama bent jau įvertinti galimybę sutartyje numatyti kainos peržiūros taisykles, analogiškas tipinės darbų sutarties 15.5.-15.7 punktuose nustatytoms taisyklėms.

Pirkimų vykdytojai gali numatyti kainų perskaičiavimo taisykles, jas susiedami ne tik su statistiniais (praeities) duomenimis, tačiau ir su kitais, objektyviais duomenų šaltiniais (jeigu jie yra ir jeigu jie aktualūs konkretaus pirkimo kontekste), dinamiškiau ir operatyviau atspindinčiais kainų pokyčius rinkoje.

Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje kainos perskaičiavimo taisyklės gali būti nustatomos jas susiejant su kuro arba metalo kainomis biržoje. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai didžiąją dalį sąnaudų sutarties vykdymo metu sudaro būtent šie ištekliai, be to, tai leistų atsižvelgti į rinkos kainų svyravimą abejomis kryptimis – ne tik padidinti sutartyje nustatytas kainas kai kyla kainos rinkoje, tačiau ir sutartį sudarius tuo metu, kai kainos rinkoje neproporcingai pakilusios, vėliau kainoms rinkoje sumažėjus, sutartyje numatytos kainos taip pat turėtų būti sumažintos.

Dėl pradėtų pirkimų, kurių sutartys dar nepasirašytos

Neretai dėl ilgiau, nei planuota užtrukusių pirkimo procedūrų nuo tiekėjo pasiūlymo pateikimo iki sutarties sudarymo gali praeiti nemažas laiko tarpas, per kurį situacijai rinkoje ženkliai pasikeitus, tiekėjui gali tapti akivaizdu, jog už pasiūlytą kainą šiuo metu sutarties būtų neįmanoma įvykdyti. Šiuo aspektu tiekėjų pasiūlymai galioja juose nurodytą laiką, kuris turi būti ne trumpesnis nei reikalaujama konkretaus pirkimo dokumentuose. Pasibaigus pasiūlymo galiojimo laikui, tiekėjai neprivalo (nors ir gali) sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jeigu jie nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai neturėtų pratęsti pasiūlymo galiojimo termino tuo atveju, jeigu įvertinę konkrečią situaciją mato, kad už pasiūlytą kainą negalės įvykdyti sutarties taip, kaip joje numatyta.

VPT nuomone, šalims sutartį sudarius tuo metu, kai jau buvo žinomos rinkoje susiklosčiusios aplinkybės dėl medžiagų kainų padidėjimo, ir šalys sutiko prisiimti riziką pasirašydamos sutartį, vėliau sutarties šalys negali remtis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti), nes šios aplinkybės sutarties šalims buvo žinomos ir priimtinos.

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad VPT tinklapyje skelbiamos tipinės darbų pirkimo sutarties nuostatos numato galimybę atlikti perskaičiavimą ir tuo atveju, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį, bei laikotarpį apibrėžia kaip bet kokį laikotarpį, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena. Kitaip tariant, pirkimuose, kuriuose būtų naudojama tipinė darbų pirkimo sutartis, rizika, kad tiekėjai atsisakys sudaryti sutartį (pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį) yra minimali, kadangi sudarius sutartį, bus galimas atitinkamas kainos perskaičiavimas net ir tuo atveju, jeigu ženklus kainų pasikeitimas bus įvykęs dar vykstant pirkimo procedūroms. Šiuo atveju perskaičiavimas būtų galimas dėl tos priežasties, kad toks keitimas buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas pirkimo dokumentuose ir sutarties keitimas būtų atliekamas ne VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto, o 1 dalies 1 punkto pagrindu.

Papildomai pirkimų vykdytojams rekomenduojama naujai pradedamuose pirkimuose atsakingai įvertinti reikalaujamo pasiūlymo galiojimo bei pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygų proporcingumą bei nereikalauti pernelyg ilgo pasiūlymų galiojimo termino. Taip pat kurį laiką, kol stabilizuosis situacija rinkoje, įvertinti galimybę nereikalauti pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, jeigu pagal VPĮ nuostatas jo neprivaloma reikalauti (jis privalomas tik darbų tarptautinės vertės pirkimo atveju).

Dėl terminų, vėlavimo vykdyti sutartį bei sankcijų už vėlavimą taikymo


Dėl rinkoje susidariusios situacijos tikėtina, kad tiekėjai vis dažniau susidurs (bei jau susiduria) su nuo jų nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių gali vėluoti prekių pristatymas, paslaugų suteikimas ar darbų atlikimas. Dėl to praktikoje kyla klausimų, ar tokiomis sąlygomis tiekėjui vėluojant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, galima tiekėjui netaikyti sutartyje numatytų sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių (delspinigių, baudų).

VPT nuomone, pirmiausiai šis klausimas turėtų būti sprendžiamas priimant sprendimus dėl sutarčių pakeitimo, pratęsiant sutartyje numatytus įsipareigojimų vykdymo terminus, bet ne priimant sprendimą netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių. Tai reiškia, kad pratęsus šiuos terminus, nebūtų laikoma, jog tiekėjas vėluoja vykdyti sutartį, todėl jam ir nekiltų sutartyje numatyta atsakomybė už vėlavimą, bet neturėtų būti elgiamasi priešingai – paliekami tie patys vykdymo terminai, laikoma, kad tiekėjas vėluoja, tačiau nusprendžiama netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių.

Sprendimas dėl sutartyje numatytų terminų pakeitimo turi būti priimamas vadovaujantis VPĮ 89 straipsnyje nustatytais pagrindais, kaip ir kiekvieno sutarties keitimo atveju sprendimą priimant kiekvienoje individualioje situacijoje atskirai, įvertinant ir informaciniame pranešime nurodytas aplinkybes. Pvz., įvertinus, ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti, ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti.

VPT atkreipia dėmesį, jog sutarties šalims nesusitariant dėl kainos perskaičiavimo sąlygų arba perkančiajai organizacijai nesutinkant perskaičiuoti sutarties kainos sutartyje nustatytomis aplinkybėmis, abi sutarties šalys turi teisę į ginčo sprendimą teismine tvarka. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-02-29 09:39
Alytaus apylinkės prokuratūra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašo panaikinti apeliacinės instancijos nutartį, kuria Alytaus vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas buvo išteisintas dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo, ir bylą grąžinti apeliacinės instancijos teismui nag...
nuotrauka
2024-02-29 09:29
„Workland", pilnai aptarnaujamų biurų ir bendradarbystės erdvių operatorius Baltijos šalyse ir Suomijoje, plečia savo tinklą regione ir Vilniuje atidarys dar vieną centrą – „Workland Flow". Artimiausiuose įmonės planuose – ir po naują centrą Rygoje bei Taline, kurie padidins „Workland" portfelį daug...
nuotrauka
2024-02-28 17:27
Lietuvos apeliacinis teismas pakeitė apygardos teismo nuosprendį – nenustatė, kad buvęs Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas pripažįsta savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, ir už kyšininkavimą jam paskyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią, atsižvelgęs į prokuroro ...
nuotrauka
2024-02-28 17:17
Pirmoji dainykla duris vilniečiams atvers pavasarį. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba pritarė antrosios dainyklos patalpų nuomos konkursui. Daugiau kaip 7 metams bus išnuomotos daugiau nei 400 kv. m. paviljonas, esantis Pylimo gatvėje.
nuotrauka
2024-02-28 15:51
Prieš dvejus metus Vilniuje buvo pradėtas kurti virtualus miesto judumo žemėlapis, kuris padės dar tiksliau stebėti miesto pulsą ir atlikus duomenų analizes, spręsti miesto infrastruktūros problemas. Visomis sistemos galimybėmis Vilniaus miesto planuotojai ir viešojo transporto administratoriai prad...
nuotrauka
2024-02-28 12:31
Didžiausia Lietuvoje pramonės atliekų tvarkymo bendrovė „Žalvaris“, priklausanti žiedinės ekonomikos įmonių grupei „GreenGroup“, paskelbė pasirašiusi medžio granulių gamintojos UAB „Granulita“ įsigijimo sutartį. Sulaukus Konkurencijos tarybos leidimo, sandorį ketinama užbaigti šių metų antrojo ketvi...
nuotrauka
2024-02-28 09:55
AB Vidaus vandens kelių direkcija (VVKD) numato įsigyti elektrinį laivą-stūmiką, kuris būtų vienas iš numatomų įsigyti šešių elektrinių laivų-stūmikų, įgyvendinant 75 mln. Eur vertės projektą. Turint elektrinį laivyną būtų sukurta nulinės emisijos vidaus vandenų transporto grandinė tarp Kauno ir Kla...
nuotrauka
2024-02-27 09:13
Jeigu netoli namų pasigendate gerų kelių, pramogų vietų ar kitų patogumų – esate ne vieni. Naujausia „Luminor“ banko užsakymu atlikta apklausa rodo, kad net pusė Lietuvos gyventojų ne iki galo patenkinti savo gyvenamosiomis apylinkėmis. Vis dėlto, rečiau besikraustantys žmonės apie savo gyvenvietes ...
nuotrauka
2024-02-27 09:07
Nuo šių metų valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduota valdyti savivaldybėms. Joms patikėta teisė sudaryti valstybinės žemės nuomos, panaudos sandorius, priimti administracinius sprendimus, susijusius su patikėjimo teisės įgyvendinimu. Šių naujų valstybinės žemės patikėtini...
nuotrauka
2024-02-27 08:30
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) struktūrinė pertvarka ir sustiprinta vidaus procesų kontrolė leido atskleisti įžūlų nusikaltimą klastojant nuosavybės teisių atkūrimo dokumentus. Pirminiais duomenimis nustatyta, kad dalyvaujant buvusiems NŽT darbuotojams buvo suklastoti nuosavybės teisių atkūrimo d...
nuotrauka
2024-02-26 14:13
Vis didėjant būsto paskolų palūkanų normoms, JAV ir ES kyla susirūpinimas dėl galimo būsto rinkos žlugimo. Yra rinkos ekspertų, kurie mano, kad toks scenarijus iš tiesų įmanomas.
nuotrauka
2024-02-26 12:46
Vasario 23 dieną, antrųjų Rusijos karo prieš Ukrainą metinių išvakarėse, Europos, Ukrainos ir pasaulio architektūros ir urbanistikos profesionalams buvo pristatyta naujai steigiama Naujojo Europos Bauhauso (NEB) laboratorija „Viešoji infrastruktūra Ukrainai“. Tai pirmoji lietuviškos organizacijos in...
nuotrauka
2024-02-26 11:42
KTU laboratorijų centrui „M-Lab“ sparčiai žengiant į priekį, prie jo įveiklinimo prisideda „Continental“ įmonė. 2023 m. gruodžio mėnesį pasirašyta bendradariavimo sutartis tarp universiteto ir bendrovės. Remiantis ja, KTU įsigytą naujausią mokslinių tyrimų infrastruktūrą papildė „Continental“ gamykl...
nuotrauka
2024-02-26 11:30
Siekiant kokybiško laisvalaikio ir daugiau erdvių vaikams ir jaunimui, Klaipėdos miesto savivaldybės planuose – kasmet kompleksiškai sutvarkyti pasirinktą viešąją erdvę ir įrengti kelias vaikų žaidimo aikšteles.
nuotrauka
2024-02-26 09:15
Pastaruosius kelis metus Lietuvoje stebėjome sparčiai besitraukiantį būsto rinkos aktyvumą, kuris jau atsiliepia ir naujo būsto plėtros apimtims. Pastaruoju metu su didžiausiais iššūkiais susidūrė šalies didmiesčiuose daugiabučius plėtojančios įmonės, kurios 2022–2023 metais fiksavo itin kuklius but...
nuotrauka
2024-02-26 07:07
Nors dauguma Vilniaus gyventojų jau susipažino su nauja maisto atliekų rūšiavimo tvarka, dalis įmonių vis dar nežino, kad oranžinių maišelių rulonėlį ir specialų kibirėlį gali atsiimti ir verslai. Anot specialistų, metų pradžioje įsigalioję pokyčiai aktualūs toms įmonėms, kurių veikloje susidaro bui...
nuotrauka
2024-02-26 07:03
Pasirašyta projektavimo sutartis dėl Kirdiejų rūmų komplekso (pagrindinio pastato, oficinos, vežiminės, kiemo ir tvoros) sutvarkymo bei įveiklinimo. Būtent čia įsikurs Vilniaus miesto muziejus, kuris šiuo metu laikinai veikia Vokiečių gatvėje.
nuotrauka
2024-02-26 06:48
Mirtinos nelaimės darbe tęsiasi. Praėjusią savaitę, kaip pranešė VDI, užfiksuota informacija apie du mirtinus įvykius darbe. Šįkart abi nelaimės įvyko atliekant krovimo darbus.
nuotrauka
2024-02-23 10:13
„Paraiškos užpildymo greitis bus esminis faktorius teikiant prašymą paramai saulės elektrinės įrengimui gauti. Pavyks sparčiausiems“, – sako Vaidas Brazinskas, vienos bendrovės atstovas.
nuotrauka
2024-02-23 09:14
Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su VĮ Turto bankas laikinuoju vadovu Ernestu Česoku aptarė galimybes įmonės valdomuose statiniuose įrengti priedangas.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos