2023 rugsėjo 22 d. penktadienis, 7:14
Reklama  |  facebook

VPT skelbia rekomendacijas dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų peržiūrėjimo

2022-03-25 06:20
Dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pirkimų vykdytojai ir tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis. Ženkliai pabrangus kai kurioms statybinėms medžiagoms, energijos ištekliams ir kitiems resursams, stringant tiekimo grandinėms ir vėluojant užsakytoms medžiagoms, vis dažniau susiduriama su klausimais dėl galimybės keisti viešojo pirkimo sutartis, visų pirma peržiūrint jose nurodytas kainas ir darbų atlikimo terminus.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pažymi, kad pirmiausia reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti, esant būtinybei, apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo.

Sutarčių keitimo atvejai ir reikalavimai nustatyti LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje, kuriame numatytų sutarties keitimo atvejų sąrašas yra baigtinis. Nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos, kaip rašoma VPT pranešime, negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, taip pat jose nustatytų kainų. Tiekėjai negali tiesiog informuoti perkančiųjų organizacijų, kad nuo tam tikros dienos bus taikomos tiekėjų vienašališkai padidintos prekių, paslaugų ar darbų kainos, o perkančiosios organizacijos negali atsiskaityti už pristatytas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas kainomis, kurios neatitinka sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuostatų, rašoma VPT pranešime.

Dėl galiojančiose sutartyse numatytų kainų pakeitimo


VPT 2021 m. birželio mėnesį skelbė informacinį pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, kuriame pristatė galimybes pakeisti galiojančias viešojo pirkimo sutartis, jeigu susidarė aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Nors šis informacinis pranešimas buvo skelbtas prieš beveik metus ir nebuvo susietas su karo veiksmais, jame pateikta informacija ir bendrieji sutarčių keitimo principai yra aktualūs ir šiandienos kontekste.

Sutarčių keitimas, esant VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytoms aplinkybėms, yra galimas, rašoma VPT pranešime, tiek keičiant sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (pvz., pakeičiant jų dažnumą), tiek numatant peržiūros sąlygas, jeigu jos nebuvo numatytos.

VPT atkreipia dėmesį, kad kiekvienas sutarties keitimas turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į konkrečios sutarties sąlygas, susidariusią situaciją ir kitas svarbias aplinkybes, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas 2021 m. skelbtame informaciniame pranešime – tai yra, norint atlikti tokį sutarties keitimą vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkto nuostatomis, turi būti įvertinta (pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, antroji šalis – įsitikinti):
  • Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  • Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą) ir ar kainos pokytis nėra įprastas? Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti.
  • Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  • Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  • Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  • Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  • Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Dėl dar nepradėtų pirkimų

Jau minėtame informaciniame pranešime VPT rekomendavo naujai vykdomuose pirkimuose peržiūros sąlygas numatyti ne tik sutartyse, kuriose prievolių įvykdymo terminai yra ilgesni nei 2 metai, tačiau ir trumpesnės trukmės sutartyse, o taip pat nusimatyti dažnesnius peržiūros momentus.

Pirkimų vykdytojams ir planuojamų vykdyti darbų pirkimų atveju papildomai rekomenduojama vadovautis VPT tinklapyje skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, kurioje nustatytos kainų perskaičiavimo nuostatos leistų išvengti daug šiuo metu kylančių neaiškumų dėl sutartyse numatytų kainų perskaičiavimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo. Pirkimų vykdytojams, pasirinkusiems nesinaudoti skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, rekomenduojama bent jau įvertinti galimybę sutartyje numatyti kainos peržiūros taisykles, analogiškas tipinės darbų sutarties 15.5.-15.7 punktuose nustatytoms taisyklėms.

Pirkimų vykdytojai gali numatyti kainų perskaičiavimo taisykles, jas susiedami ne tik su statistiniais (praeities) duomenimis, tačiau ir su kitais, objektyviais duomenų šaltiniais (jeigu jie yra ir jeigu jie aktualūs konkretaus pirkimo kontekste), dinamiškiau ir operatyviau atspindinčiais kainų pokyčius rinkoje.

Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje kainos perskaičiavimo taisyklės gali būti nustatomos jas susiejant su kuro arba metalo kainomis biržoje. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai didžiąją dalį sąnaudų sutarties vykdymo metu sudaro būtent šie ištekliai, be to, tai leistų atsižvelgti į rinkos kainų svyravimą abejomis kryptimis – ne tik padidinti sutartyje nustatytas kainas kai kyla kainos rinkoje, tačiau ir sutartį sudarius tuo metu, kai kainos rinkoje neproporcingai pakilusios, vėliau kainoms rinkoje sumažėjus, sutartyje numatytos kainos taip pat turėtų būti sumažintos.

Dėl pradėtų pirkimų, kurių sutartys dar nepasirašytos

Neretai dėl ilgiau, nei planuota užtrukusių pirkimo procedūrų nuo tiekėjo pasiūlymo pateikimo iki sutarties sudarymo gali praeiti nemažas laiko tarpas, per kurį situacijai rinkoje ženkliai pasikeitus, tiekėjui gali tapti akivaizdu, jog už pasiūlytą kainą šiuo metu sutarties būtų neįmanoma įvykdyti. Šiuo aspektu tiekėjų pasiūlymai galioja juose nurodytą laiką, kuris turi būti ne trumpesnis nei reikalaujama konkretaus pirkimo dokumentuose. Pasibaigus pasiūlymo galiojimo laikui, tiekėjai neprivalo (nors ir gali) sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jeigu jie nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai neturėtų pratęsti pasiūlymo galiojimo termino tuo atveju, jeigu įvertinę konkrečią situaciją mato, kad už pasiūlytą kainą negalės įvykdyti sutarties taip, kaip joje numatyta.

VPT nuomone, šalims sutartį sudarius tuo metu, kai jau buvo žinomos rinkoje susiklosčiusios aplinkybės dėl medžiagų kainų padidėjimo, ir šalys sutiko prisiimti riziką pasirašydamos sutartį, vėliau sutarties šalys negali remtis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti), nes šios aplinkybės sutarties šalims buvo žinomos ir priimtinos.

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad VPT tinklapyje skelbiamos tipinės darbų pirkimo sutarties nuostatos numato galimybę atlikti perskaičiavimą ir tuo atveju, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį, bei laikotarpį apibrėžia kaip bet kokį laikotarpį, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena. Kitaip tariant, pirkimuose, kuriuose būtų naudojama tipinė darbų pirkimo sutartis, rizika, kad tiekėjai atsisakys sudaryti sutartį (pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį) yra minimali, kadangi sudarius sutartį, bus galimas atitinkamas kainos perskaičiavimas net ir tuo atveju, jeigu ženklus kainų pasikeitimas bus įvykęs dar vykstant pirkimo procedūroms. Šiuo atveju perskaičiavimas būtų galimas dėl tos priežasties, kad toks keitimas buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas pirkimo dokumentuose ir sutarties keitimas būtų atliekamas ne VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto, o 1 dalies 1 punkto pagrindu.

Papildomai pirkimų vykdytojams rekomenduojama naujai pradedamuose pirkimuose atsakingai įvertinti reikalaujamo pasiūlymo galiojimo bei pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygų proporcingumą bei nereikalauti pernelyg ilgo pasiūlymų galiojimo termino. Taip pat kurį laiką, kol stabilizuosis situacija rinkoje, įvertinti galimybę nereikalauti pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, jeigu pagal VPĮ nuostatas jo neprivaloma reikalauti (jis privalomas tik darbų tarptautinės vertės pirkimo atveju).

Dėl terminų, vėlavimo vykdyti sutartį bei sankcijų už vėlavimą taikymo


Dėl rinkoje susidariusios situacijos tikėtina, kad tiekėjai vis dažniau susidurs (bei jau susiduria) su nuo jų nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių gali vėluoti prekių pristatymas, paslaugų suteikimas ar darbų atlikimas. Dėl to praktikoje kyla klausimų, ar tokiomis sąlygomis tiekėjui vėluojant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, galima tiekėjui netaikyti sutartyje numatytų sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių (delspinigių, baudų).

VPT nuomone, pirmiausiai šis klausimas turėtų būti sprendžiamas priimant sprendimus dėl sutarčių pakeitimo, pratęsiant sutartyje numatytus įsipareigojimų vykdymo terminus, bet ne priimant sprendimą netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių. Tai reiškia, kad pratęsus šiuos terminus, nebūtų laikoma, jog tiekėjas vėluoja vykdyti sutartį, todėl jam ir nekiltų sutartyje numatyta atsakomybė už vėlavimą, bet neturėtų būti elgiamasi priešingai – paliekami tie patys vykdymo terminai, laikoma, kad tiekėjas vėluoja, tačiau nusprendžiama netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių.

Sprendimas dėl sutartyje numatytų terminų pakeitimo turi būti priimamas vadovaujantis VPĮ 89 straipsnyje nustatytais pagrindais, kaip ir kiekvieno sutarties keitimo atveju sprendimą priimant kiekvienoje individualioje situacijoje atskirai, įvertinant ir informaciniame pranešime nurodytas aplinkybes. Pvz., įvertinus, ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti, ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti.

VPT atkreipia dėmesį, jog sutarties šalims nesusitariant dėl kainos perskaičiavimo sąlygų arba perkančiajai organizacijai nesutinkant perskaičiuoti sutarties kainos sutartyje nustatytomis aplinkybėmis, abi sutarties šalys turi teisę į ginčo sprendimą teismine tvarka. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-09-21 13:03
Neigiamą įtaką darbo kokybei ir rezultatams daro ne tik vadovų profesionalumo stygius, blogi santykiai su kolegomis ar didelis darbo krūvis. Ekspertų nuomone, labai svarbu išvengti ir nuobodžiavimo darbe, dar kitaip vadinamo darboduliu. Nuobodulys ir dinamikos trūkumas gali lemti motyvacijos stoką, ...
nuotrauka
2023-09-21 11:28
Skaičiuojama, kad per trejus metus Šiaulių ir aplinkiniuose regionuose trūks daugiau nei 4 tūkst. IT ir inžinerijos srities specialistų. Šios tendencijos kelia nerimą ne tik aukštojo mokslo įstaigoms, bet ir regione veikiančiam verslui, susirūpinusiam ateities darbo rinkos potencialu. Situaciją geri...
nuotrauka
2023-09-21 11:13
Nuvilnijus informacijos bangai, kad sostinės gyventojai, gaunantys kompensacijas už šildymą ir balsuojantys prieš renovaciją, valstybės paramos nebegaus, patikslinama, kokių priemonių artimiausiu metu bus imtasi.
nuotrauka
2023-09-21 07:33
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtai Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) sprendinių įgyvendinimo programai iki 2030 m. Programoje numatyti konkretūs veiksmai ir nurodomos priemonės, kaip kiekvienas sprendinys bus įgyvendintas, būtini parengti teritorijų planavimo dok...
nuotrauka
2023-09-20 14:03
AB Vilniaus šilumos tinklų valdomoje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 trečiadienį surengtos funkcinės civilinės saugos pratybos, kurių tikslas – stiprinti pasirengimo lygį ir įvertinti bendrovės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir operacijų centro veiksmingumą, tobulinti reagavimo pro...
nuotrauka
2023-09-20 13:51
Jau šį ketvirtadienį sostinėje bus žengtas dar vienas reikšmingas žingsnis tvarios energijos pritaikymo link. AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) rugsėjo 21 d., 10 val. Vilniuje, Elektrinės g. 2 kviečia tapti istorinio įvykio liudininkais – ketvirtadienį galingiausio Baltijos šalyse absorbcinio šilumo...
nuotrauka
2023-09-20 13:38
Neprižiūrimi balkonai ne tik mažina gyvenamųjų namų estetinį patrauklumą, bet ilgainiui gali tapti rimtos nelaimės priežastimi.
nuotrauka
2023-09-20 12:17
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų rugpjūčio mėnesio reikšmė išaugo 0,4% (2023 metų liepą buvo fiksuojamas 0,3% augimas). Bendras butų kainų lyg...
nuotrauka
2023-09-20 11:51
Rugsėjį į Vilniaus gatves grįžusios transporto spūstys primena liūdną statistiką, kad vidutiniškai vilniečiai kamščiuose praleidžia maždaug 35 minutes per dieną arba 136 valandas per metus. Ekspertai įvardija dvi pagrindines to priežastis – infrastruktūros silpnybės ir gyventojų įpročiai.
nuotrauka
2023-09-19 15:18
Lietuvos bankas pateikė pasiūlymus ir įgyvendins priemones, kurios praplės būsto paskolų gavėjų pasirinkimo galimybes, sumažins refinansavimo ir palūkanų maržos peržiūros naštą vartotojui, gerins vartotojų informuotumą ir kels jų finansinio raštingumo lygį.
nuotrauka
2023-09-19 14:42
Jau atlikta daugiau nei du trečdaliai suplanuotų dviejų (II ir III) kelio ruožų modernizavimo darbų įgyvendinant didžiausią nepriklausomos Lietuvos kelių infrastruktūros projektą, „Via Baltica" Kaunas–Marijampolė–Suvalkai kelio rekonstrukciją. Taip pat sparčiai įsibėgėja ir ilgiausio, beveik 16 km i...
nuotrauka
2023-09-19 11:39
Lietuvoje iškylantys nauji NT projektai įprastai atitinka tarptautinius tvarumo standartus, tačiau tai tik ledkalnio viršūnė – kur kas didesnę nekilnojamojo turto rinkos dalį sudaro senesni, energetiškai mažiau efektyvūs pastatai. Pasak tvarumo ekspertų, senuosius pastatus prikelianti renovacija ar ...
nuotrauka
2023-09-19 10:44
Nuo 2024 m. sausio 1 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) perims žemės naudojimo valstybinės kontrolės, teritorijų planavimo dokumentų – žemėtvarkos schemų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų...
nuotrauka
2023-09-19 07:51
KTU Statybos ir architektūros fakultetas (KTU SAF) mokslo metus pradeda su atnaujintomis bakalauro ir magistrantūros studijų programomis ir kviečia įvairių sričių inžinierius atnaujinti savo žinias bei kelti kvalifikaciją.
nuotrauka
2023-09-18 16:04
Pasvalio rajone pradėjo veikti „Tube Green“ biometano gamykla, kuri per metus pagamins 100 tūkst. megavatvalandžių (MWh) biometano. Tokio kiekio užtektų visus metus dujomis aprūpinti 110 tūkst. Lietuvos gyventojų arba pilnai patenkinti 26 proc. dujomis šalyje varomo transporto poreikio. Pagal gamybo...
nuotrauka
2023-09-18 15:39
AB „Panevėžio energija“ atstovai pristatė planuojamą Panevėžio elektrinės rekonstrukcijos, pritaikant naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, projektą – rekonstruoti termofikacinę elektrinę ir dujinę kogeneraciją pakeisti biokuro kogeneracija.
nuotrauka
2023-09-18 13:47
Turto bankas paskelbė du aukcionus ir siūlo įsigyti patalpas Vilniaus Naujamiesčio rajone – Algirdo ir Vytenio gatvėse esančiuose pastatuose – iš viso daugiau nei 1,6 tūkst. kv. m ploto.
nuotrauka
2023-09-18 11:48
Prasideda priėjimo prie Gulbino ežero atvėrimo darbai. Vilniečiai galės patogiai ateiti prie ežero, esančio šalia Gulbinų kvartalo, iš šiaurinės ir pietinės pusių. Planuojamas įrengti apie 250 m ilgio medinis takas, ežero pakrantėje taip pat bus kuriama poilsiavietė, įrengiamos grilio vietos su suol...
nuotrauka
2023-09-18 11:31
Rijade (Saudo Arabija) šiuo metu vykstančioje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 45-ojoje sesijoje Kauno modernizmo architektūra įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą, pritarus Pasaulio paveldo komiteto šalims narėms ir atsižvelgus į ekspertų rekomendacijas.
nuotrauka
2023-09-18 07:17
Statyba tradiciškai laikoma inertiška, ją sunku įsivaizduoti be sunkiasvorės technikos, kalno medžiagų. Bet statyba taip pat įgyja vis daugiau lankstumo, kurio jai suteikia naujos technologijos. Viena tokių – geopolimerų injekcijų technologija.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos