2022 gruodžio 8 d. ketvirtadienis, 14:12
Reklama  |  facebook

VPT skelbia rekomendacijas dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų peržiūrėjimo

2022-03-25 06:20
Dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pirkimų vykdytojai ir tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis. Ženkliai pabrangus kai kurioms statybinėms medžiagoms, energijos ištekliams ir kitiems resursams, stringant tiekimo grandinėms ir vėluojant užsakytoms medžiagoms, vis dažniau susiduriama su klausimais dėl galimybės keisti viešojo pirkimo sutartis, visų pirma peržiūrint jose nurodytas kainas ir darbų atlikimo terminus.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pažymi, kad pirmiausia reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti, esant būtinybei, apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo.

Sutarčių keitimo atvejai ir reikalavimai nustatyti LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje, kuriame numatytų sutarties keitimo atvejų sąrašas yra baigtinis. Nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos, kaip rašoma VPT pranešime, negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, taip pat jose nustatytų kainų. Tiekėjai negali tiesiog informuoti perkančiųjų organizacijų, kad nuo tam tikros dienos bus taikomos tiekėjų vienašališkai padidintos prekių, paslaugų ar darbų kainos, o perkančiosios organizacijos negali atsiskaityti už pristatytas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas kainomis, kurios neatitinka sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuostatų, rašoma VPT pranešime.

Dėl galiojančiose sutartyse numatytų kainų pakeitimo


VPT 2021 m. birželio mėnesį skelbė informacinį pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, kuriame pristatė galimybes pakeisti galiojančias viešojo pirkimo sutartis, jeigu susidarė aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Nors šis informacinis pranešimas buvo skelbtas prieš beveik metus ir nebuvo susietas su karo veiksmais, jame pateikta informacija ir bendrieji sutarčių keitimo principai yra aktualūs ir šiandienos kontekste.

Sutarčių keitimas, esant VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytoms aplinkybėms, yra galimas, rašoma VPT pranešime, tiek keičiant sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (pvz., pakeičiant jų dažnumą), tiek numatant peržiūros sąlygas, jeigu jos nebuvo numatytos.

VPT atkreipia dėmesį, kad kiekvienas sutarties keitimas turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į konkrečios sutarties sąlygas, susidariusią situaciją ir kitas svarbias aplinkybes, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas 2021 m. skelbtame informaciniame pranešime – tai yra, norint atlikti tokį sutarties keitimą vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkto nuostatomis, turi būti įvertinta (pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, antroji šalis – įsitikinti):
  • Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  • Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą) ir ar kainos pokytis nėra įprastas? Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti.
  • Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  • Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  • Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  • Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  • Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Dėl dar nepradėtų pirkimų

Jau minėtame informaciniame pranešime VPT rekomendavo naujai vykdomuose pirkimuose peržiūros sąlygas numatyti ne tik sutartyse, kuriose prievolių įvykdymo terminai yra ilgesni nei 2 metai, tačiau ir trumpesnės trukmės sutartyse, o taip pat nusimatyti dažnesnius peržiūros momentus.

Pirkimų vykdytojams ir planuojamų vykdyti darbų pirkimų atveju papildomai rekomenduojama vadovautis VPT tinklapyje skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, kurioje nustatytos kainų perskaičiavimo nuostatos leistų išvengti daug šiuo metu kylančių neaiškumų dėl sutartyse numatytų kainų perskaičiavimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo. Pirkimų vykdytojams, pasirinkusiems nesinaudoti skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, rekomenduojama bent jau įvertinti galimybę sutartyje numatyti kainos peržiūros taisykles, analogiškas tipinės darbų sutarties 15.5.-15.7 punktuose nustatytoms taisyklėms.

Pirkimų vykdytojai gali numatyti kainų perskaičiavimo taisykles, jas susiedami ne tik su statistiniais (praeities) duomenimis, tačiau ir su kitais, objektyviais duomenų šaltiniais (jeigu jie yra ir jeigu jie aktualūs konkretaus pirkimo kontekste), dinamiškiau ir operatyviau atspindinčiais kainų pokyčius rinkoje.

Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje kainos perskaičiavimo taisyklės gali būti nustatomos jas susiejant su kuro arba metalo kainomis biržoje. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai didžiąją dalį sąnaudų sutarties vykdymo metu sudaro būtent šie ištekliai, be to, tai leistų atsižvelgti į rinkos kainų svyravimą abejomis kryptimis – ne tik padidinti sutartyje nustatytas kainas kai kyla kainos rinkoje, tačiau ir sutartį sudarius tuo metu, kai kainos rinkoje neproporcingai pakilusios, vėliau kainoms rinkoje sumažėjus, sutartyje numatytos kainos taip pat turėtų būti sumažintos.

Dėl pradėtų pirkimų, kurių sutartys dar nepasirašytos

Neretai dėl ilgiau, nei planuota užtrukusių pirkimo procedūrų nuo tiekėjo pasiūlymo pateikimo iki sutarties sudarymo gali praeiti nemažas laiko tarpas, per kurį situacijai rinkoje ženkliai pasikeitus, tiekėjui gali tapti akivaizdu, jog už pasiūlytą kainą šiuo metu sutarties būtų neįmanoma įvykdyti. Šiuo aspektu tiekėjų pasiūlymai galioja juose nurodytą laiką, kuris turi būti ne trumpesnis nei reikalaujama konkretaus pirkimo dokumentuose. Pasibaigus pasiūlymo galiojimo laikui, tiekėjai neprivalo (nors ir gali) sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jeigu jie nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai neturėtų pratęsti pasiūlymo galiojimo termino tuo atveju, jeigu įvertinę konkrečią situaciją mato, kad už pasiūlytą kainą negalės įvykdyti sutarties taip, kaip joje numatyta.

VPT nuomone, šalims sutartį sudarius tuo metu, kai jau buvo žinomos rinkoje susiklosčiusios aplinkybės dėl medžiagų kainų padidėjimo, ir šalys sutiko prisiimti riziką pasirašydamos sutartį, vėliau sutarties šalys negali remtis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti), nes šios aplinkybės sutarties šalims buvo žinomos ir priimtinos.

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad VPT tinklapyje skelbiamos tipinės darbų pirkimo sutarties nuostatos numato galimybę atlikti perskaičiavimą ir tuo atveju, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį, bei laikotarpį apibrėžia kaip bet kokį laikotarpį, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena. Kitaip tariant, pirkimuose, kuriuose būtų naudojama tipinė darbų pirkimo sutartis, rizika, kad tiekėjai atsisakys sudaryti sutartį (pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį) yra minimali, kadangi sudarius sutartį, bus galimas atitinkamas kainos perskaičiavimas net ir tuo atveju, jeigu ženklus kainų pasikeitimas bus įvykęs dar vykstant pirkimo procedūroms. Šiuo atveju perskaičiavimas būtų galimas dėl tos priežasties, kad toks keitimas buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas pirkimo dokumentuose ir sutarties keitimas būtų atliekamas ne VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto, o 1 dalies 1 punkto pagrindu.

Papildomai pirkimų vykdytojams rekomenduojama naujai pradedamuose pirkimuose atsakingai įvertinti reikalaujamo pasiūlymo galiojimo bei pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygų proporcingumą bei nereikalauti pernelyg ilgo pasiūlymų galiojimo termino. Taip pat kurį laiką, kol stabilizuosis situacija rinkoje, įvertinti galimybę nereikalauti pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, jeigu pagal VPĮ nuostatas jo neprivaloma reikalauti (jis privalomas tik darbų tarptautinės vertės pirkimo atveju).

Dėl terminų, vėlavimo vykdyti sutartį bei sankcijų už vėlavimą taikymo


Dėl rinkoje susidariusios situacijos tikėtina, kad tiekėjai vis dažniau susidurs (bei jau susiduria) su nuo jų nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių gali vėluoti prekių pristatymas, paslaugų suteikimas ar darbų atlikimas. Dėl to praktikoje kyla klausimų, ar tokiomis sąlygomis tiekėjui vėluojant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, galima tiekėjui netaikyti sutartyje numatytų sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių (delspinigių, baudų).

VPT nuomone, pirmiausiai šis klausimas turėtų būti sprendžiamas priimant sprendimus dėl sutarčių pakeitimo, pratęsiant sutartyje numatytus įsipareigojimų vykdymo terminus, bet ne priimant sprendimą netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių. Tai reiškia, kad pratęsus šiuos terminus, nebūtų laikoma, jog tiekėjas vėluoja vykdyti sutartį, todėl jam ir nekiltų sutartyje numatyta atsakomybė už vėlavimą, bet neturėtų būti elgiamasi priešingai – paliekami tie patys vykdymo terminai, laikoma, kad tiekėjas vėluoja, tačiau nusprendžiama netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių.

Sprendimas dėl sutartyje numatytų terminų pakeitimo turi būti priimamas vadovaujantis VPĮ 89 straipsnyje nustatytais pagrindais, kaip ir kiekvieno sutarties keitimo atveju sprendimą priimant kiekvienoje individualioje situacijoje atskirai, įvertinant ir informaciniame pranešime nurodytas aplinkybes. Pvz., įvertinus, ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti, ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti.

VPT atkreipia dėmesį, jog sutarties šalims nesusitariant dėl kainos perskaičiavimo sąlygų arba perkančiajai organizacijai nesutinkant perskaičiuoti sutarties kainos sutartyje nustatytomis aplinkybėmis, abi sutarties šalys turi teisę į ginčo sprendimą teismine tvarka. 
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-12-08 10:50
Prislopintos šviesos, sumažintas šildymas – tokia šiandieninė daugelio biurų kasdienybė. Tad kyla natūralus klausimas – ar tai turės įtakos šiose patalpose dirbančių žmonių darbo efektyvumui?
nuotrauka
2022-12-08 07:39
Panevėžio apygardos teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tirtoje byloje. Buvęs savivaldybių valdomos įmonės UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (URATC) direktorius M. B. pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Kar...
nuotrauka
2022-12-08 05:54
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktoriaus pavaduotoja Viktorija Namavičienė primena apie pirkimų specialisto atestaciją – jos svarbą, baimes laikyti egzaminą, testo ypatybes.
nuotrauka
2022-12-07 11:58
Tęsiamas teritorijų planavimas įgyvendinant „Rail Balticos“ projektą – pradedami viešinti Panevėžio ir Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų konkretizuoti sprendiniai. Specialiajame teritorijų planavimo dokumente, kuris bus prieinamas visoms suinteresuotoms šalims, numatytos depų bei su...
nuotrauka
2022-12-07 10:40,      papildyta 2022-12-08 10:28, Papildyta informacija
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Klaipėdos valdybos pareigūnai, vadovaujami Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorų, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos sisteminės korupcijos Šilutės rajono savivaldybėje.
nuotrauka
2022-12-07 06:51
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio pakeitimu Seimas dvejiems metams pratęsė terminą per kurį ūkinę ir kitokią veiklą vykdančios institucijos turės nustatyti dėl vykdomos veiklos reikalingas įstatyme nurodytas apsaugos zonas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąly...
nuotrauka
2022-12-07 05:19
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamo viešojo pirkimo aplinkybių, įtarimai pareikšti Šiaulių miesto merui Artūrui Visockui. Tyrimui vadovauja Europos prokuratūra.
nuotrauka
2022-12-06 10:26
Susidomėjimas saulės elektrinėmis namų ūkiuose neslūgsta, o gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje perkopė 40 tūkstančių, rodo naujausi bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenys.
nuotrauka
2022-12-06 10:04
Kaune virš Nemuno iškilęs ir Panemunės šilą su Biržiškų gatve jungiantis Trijų mergelių tiltas pasitinka kapitalinį remontą. Nuo gruodžio 5 dienos ši pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo jungtis beveik metams bus visiškai uždaryta. Tiltas sulauks naujos dangos, turėklų, apšvietimo ir kitų svarbių po...
nuotrauka
2022-12-06 09:08
„Luminor“ bankas atsinaujinančios energetikos įmonei „Green Genius“ skolina 25,5 mln. eurų penkiems saulės energijos parkams statyti, kurių bendra galia siekia 39 MW. Tai jau ketvirtasis banko atliekamas atsinaujinančios energetikos įmonės finansavimo etapas. Per metus tai leis išvengti apie 20 tūks...
nuotrauka
2022-12-05 14:58
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) gruodžio 12 d. skelbs naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti. Šiam kvietimui skirta100 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms. Kvietimo ...
nuotrauka
2022-12-05 09:24
Per lapkričio mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota apie 9,6 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) sandorių - tai yra kukliausias mėnesio rezultatas šiemet. Paskutinį kartą mažesnis įregistruotų NT sandorių skaičius buvo fiksuotas per pandemiją 2020 metų gegužę, pastebi įregistruotų NT sandorių dinamiką steb...
nuotrauka
2022-12-05 05:21
Aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo „Dėl medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ projektą, kuris sudaro sąlygas plėtoti medinę statybą Lietuvoje ir pasiekti, kad 2024 m. mediena bei organinės medžiago...
nuotrauka
2022-12-02 10:47
Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristato nuo 2022 m. gruodžio 1 d. įdiegtus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ...
nuotrauka
2022-12-02 10:45
Turto bankas, bendradarbiaudamas su „GIS-Centru“, pristato interaktyvų valstybės nekilnojamojo turto žemėlapį. Žemėlapyje paprastai ir aiškiai galima matyti valstybei priklausančius pastatus, jų adresus, plotą ir kitą naudingą informaciją. Ateityje žemėlapį ketinama plėsti papildant jį duomenimis, t...
nuotrauka
2022-12-02 09:22
Baigiantis metams nekilnojamojo turto (NT) savininkai tradiciškai turi deklaruoti ir sumokėti mokesčius už jiems priklausančią žemę ir statinius. Konkreti mokėtina suma priklauso nuo Registrų centro kasmet atliekamo masinio visos šalies NT vertinimo, kurio metu apskaičiuojamos vidutinės rinkos vertė...
nuotrauka
2022-12-01 10:53
Teikiami patikslinti įstatymo pakeitimai dėl tradicinio gyventojų nekilnojamojo turto mokesčio modelio įvedimo. Siūloma apmokestinti atskirus nekilnojamojo turto objektus, o ne bendrą jų verčių sumą. Tokiu būdu savivaldybės, gaudamos gyventojų mokamą mokestį, turės daugiau galimybių plėsti jiems tei...
nuotrauka
2022-12-01 09:23
Užimtumo tarnyba siūlo 2023 m. trūkstamų profesijų darbuotojų poreikį tenkinti 350 vienetų didinant paslaugų sektoriaus iš trečiųjų šalių įvežamų darbuotojų kvotą. Iš viso ateinantiems metams Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai siūloma nustatyti 35 950 kvotą trūkstamų profesijų trečiųjų šalių ...
nuotrauka
2022-12-01 09:11
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) planuoja 2023 m. pradžioje kviesti piliečius rinktis Vilniuje nuosavybės teisėms atkurti skirtus žemės sklypus.
nuotrauka
2022-11-30 09:24
VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre lapkritį įvyko respublikinis konkursas „Apdailininkas 2022“, kuriame dalyvavo rekordiškai daug komandų. Pirmoji vieta atiteko telšiškiams.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos