2022 liepos 3 d. sekmadienis, 4:49
Reklama  |  facebook

VPT skelbia rekomendacijas dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų peržiūrėjimo

2022-03-25 06:20
Dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pirkimų vykdytojai ir tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis. Ženkliai pabrangus kai kurioms statybinėms medžiagoms, energijos ištekliams ir kitiems resursams, stringant tiekimo grandinėms ir vėluojant užsakytoms medžiagoms, vis dažniau susiduriama su klausimais dėl galimybės keisti viešojo pirkimo sutartis, visų pirma peržiūrint jose nurodytas kainas ir darbų atlikimo terminus.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pažymi, kad pirmiausia reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti, esant būtinybei, apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo.

Sutarčių keitimo atvejai ir reikalavimai nustatyti LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje, kuriame numatytų sutarties keitimo atvejų sąrašas yra baigtinis. Nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos, kaip rašoma VPT pranešime, negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, taip pat jose nustatytų kainų. Tiekėjai negali tiesiog informuoti perkančiųjų organizacijų, kad nuo tam tikros dienos bus taikomos tiekėjų vienašališkai padidintos prekių, paslaugų ar darbų kainos, o perkančiosios organizacijos negali atsiskaityti už pristatytas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas kainomis, kurios neatitinka sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuostatų, rašoma VPT pranešime.

Dėl galiojančiose sutartyse numatytų kainų pakeitimo


VPT 2021 m. birželio mėnesį skelbė informacinį pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, kuriame pristatė galimybes pakeisti galiojančias viešojo pirkimo sutartis, jeigu susidarė aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Nors šis informacinis pranešimas buvo skelbtas prieš beveik metus ir nebuvo susietas su karo veiksmais, jame pateikta informacija ir bendrieji sutarčių keitimo principai yra aktualūs ir šiandienos kontekste.

Sutarčių keitimas, esant VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytoms aplinkybėms, yra galimas, rašoma VPT pranešime, tiek keičiant sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (pvz., pakeičiant jų dažnumą), tiek numatant peržiūros sąlygas, jeigu jos nebuvo numatytos.

VPT atkreipia dėmesį, kad kiekvienas sutarties keitimas turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į konkrečios sutarties sąlygas, susidariusią situaciją ir kitas svarbias aplinkybes, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas 2021 m. skelbtame informaciniame pranešime – tai yra, norint atlikti tokį sutarties keitimą vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkto nuostatomis, turi būti įvertinta (pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, antroji šalis – įsitikinti):
  • Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  • Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą) ir ar kainos pokytis nėra įprastas? Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti.
  • Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  • Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  • Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  • Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  • Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Dėl dar nepradėtų pirkimų

Jau minėtame informaciniame pranešime VPT rekomendavo naujai vykdomuose pirkimuose peržiūros sąlygas numatyti ne tik sutartyse, kuriose prievolių įvykdymo terminai yra ilgesni nei 2 metai, tačiau ir trumpesnės trukmės sutartyse, o taip pat nusimatyti dažnesnius peržiūros momentus.

Pirkimų vykdytojams ir planuojamų vykdyti darbų pirkimų atveju papildomai rekomenduojama vadovautis VPT tinklapyje skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, kurioje nustatytos kainų perskaičiavimo nuostatos leistų išvengti daug šiuo metu kylančių neaiškumų dėl sutartyse numatytų kainų perskaičiavimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo. Pirkimų vykdytojams, pasirinkusiems nesinaudoti skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, rekomenduojama bent jau įvertinti galimybę sutartyje numatyti kainos peržiūros taisykles, analogiškas tipinės darbų sutarties 15.5.-15.7 punktuose nustatytoms taisyklėms.

Pirkimų vykdytojai gali numatyti kainų perskaičiavimo taisykles, jas susiedami ne tik su statistiniais (praeities) duomenimis, tačiau ir su kitais, objektyviais duomenų šaltiniais (jeigu jie yra ir jeigu jie aktualūs konkretaus pirkimo kontekste), dinamiškiau ir operatyviau atspindinčiais kainų pokyčius rinkoje.

Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje kainos perskaičiavimo taisyklės gali būti nustatomos jas susiejant su kuro arba metalo kainomis biržoje. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai didžiąją dalį sąnaudų sutarties vykdymo metu sudaro būtent šie ištekliai, be to, tai leistų atsižvelgti į rinkos kainų svyravimą abejomis kryptimis – ne tik padidinti sutartyje nustatytas kainas kai kyla kainos rinkoje, tačiau ir sutartį sudarius tuo metu, kai kainos rinkoje neproporcingai pakilusios, vėliau kainoms rinkoje sumažėjus, sutartyje numatytos kainos taip pat turėtų būti sumažintos.

Dėl pradėtų pirkimų, kurių sutartys dar nepasirašytos

Neretai dėl ilgiau, nei planuota užtrukusių pirkimo procedūrų nuo tiekėjo pasiūlymo pateikimo iki sutarties sudarymo gali praeiti nemažas laiko tarpas, per kurį situacijai rinkoje ženkliai pasikeitus, tiekėjui gali tapti akivaizdu, jog už pasiūlytą kainą šiuo metu sutarties būtų neįmanoma įvykdyti. Šiuo aspektu tiekėjų pasiūlymai galioja juose nurodytą laiką, kuris turi būti ne trumpesnis nei reikalaujama konkretaus pirkimo dokumentuose. Pasibaigus pasiūlymo galiojimo laikui, tiekėjai neprivalo (nors ir gali) sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jeigu jie nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai neturėtų pratęsti pasiūlymo galiojimo termino tuo atveju, jeigu įvertinę konkrečią situaciją mato, kad už pasiūlytą kainą negalės įvykdyti sutarties taip, kaip joje numatyta.

VPT nuomone, šalims sutartį sudarius tuo metu, kai jau buvo žinomos rinkoje susiklosčiusios aplinkybės dėl medžiagų kainų padidėjimo, ir šalys sutiko prisiimti riziką pasirašydamos sutartį, vėliau sutarties šalys negali remtis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti), nes šios aplinkybės sutarties šalims buvo žinomos ir priimtinos.

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad VPT tinklapyje skelbiamos tipinės darbų pirkimo sutarties nuostatos numato galimybę atlikti perskaičiavimą ir tuo atveju, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį, bei laikotarpį apibrėžia kaip bet kokį laikotarpį, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena. Kitaip tariant, pirkimuose, kuriuose būtų naudojama tipinė darbų pirkimo sutartis, rizika, kad tiekėjai atsisakys sudaryti sutartį (pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį) yra minimali, kadangi sudarius sutartį, bus galimas atitinkamas kainos perskaičiavimas net ir tuo atveju, jeigu ženklus kainų pasikeitimas bus įvykęs dar vykstant pirkimo procedūroms. Šiuo atveju perskaičiavimas būtų galimas dėl tos priežasties, kad toks keitimas buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas pirkimo dokumentuose ir sutarties keitimas būtų atliekamas ne VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto, o 1 dalies 1 punkto pagrindu.

Papildomai pirkimų vykdytojams rekomenduojama naujai pradedamuose pirkimuose atsakingai įvertinti reikalaujamo pasiūlymo galiojimo bei pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygų proporcingumą bei nereikalauti pernelyg ilgo pasiūlymų galiojimo termino. Taip pat kurį laiką, kol stabilizuosis situacija rinkoje, įvertinti galimybę nereikalauti pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, jeigu pagal VPĮ nuostatas jo neprivaloma reikalauti (jis privalomas tik darbų tarptautinės vertės pirkimo atveju).

Dėl terminų, vėlavimo vykdyti sutartį bei sankcijų už vėlavimą taikymo


Dėl rinkoje susidariusios situacijos tikėtina, kad tiekėjai vis dažniau susidurs (bei jau susiduria) su nuo jų nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių gali vėluoti prekių pristatymas, paslaugų suteikimas ar darbų atlikimas. Dėl to praktikoje kyla klausimų, ar tokiomis sąlygomis tiekėjui vėluojant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, galima tiekėjui netaikyti sutartyje numatytų sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių (delspinigių, baudų).

VPT nuomone, pirmiausiai šis klausimas turėtų būti sprendžiamas priimant sprendimus dėl sutarčių pakeitimo, pratęsiant sutartyje numatytus įsipareigojimų vykdymo terminus, bet ne priimant sprendimą netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių. Tai reiškia, kad pratęsus šiuos terminus, nebūtų laikoma, jog tiekėjas vėluoja vykdyti sutartį, todėl jam ir nekiltų sutartyje numatyta atsakomybė už vėlavimą, bet neturėtų būti elgiamasi priešingai – paliekami tie patys vykdymo terminai, laikoma, kad tiekėjas vėluoja, tačiau nusprendžiama netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių.

Sprendimas dėl sutartyje numatytų terminų pakeitimo turi būti priimamas vadovaujantis VPĮ 89 straipsnyje nustatytais pagrindais, kaip ir kiekvieno sutarties keitimo atveju sprendimą priimant kiekvienoje individualioje situacijoje atskirai, įvertinant ir informaciniame pranešime nurodytas aplinkybes. Pvz., įvertinus, ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti, ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti.

VPT atkreipia dėmesį, jog sutarties šalims nesusitariant dėl kainos perskaičiavimo sąlygų arba perkančiajai organizacijai nesutinkant perskaičiuoti sutarties kainos sutartyje nustatytomis aplinkybėmis, abi sutarties šalys turi teisę į ginčo sprendimą teismine tvarka. 
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-07-01 15:00
Atnaujinant Klaipėdos senamiesčio gatves – pirmasis finišas. Darbai baigiami Sukilėlių gatvėje, ji bus atverta jau ateinantį pirmadienį.
nuotrauka
2022-07-01 14:18
Vilniaus naujo būsto rinka traukiasi jau ketvirtą ketvirtį iš eilės: vien per I šių metų pusmetį būsto buvo parduota 64% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai (1526 butai lyginant su 4225). Tai vyksta dėl visos puokštės besikaupiančių priežasčių.
nuotrauka
2022-07-01 08:53
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti trijų teisės aktų pakeitimų paketą, kuris reguliuoja automatizuotų sandėliavimo sistemų statinių projektavimą ir statybą. Atsižvelgus į tai, kad šiuose sandėliuose nedirba žmonės, visus procesus atlieka kompiuterizuoti įrenginiai, liftai ir robotai, siū...
nuotrauka
2022-06-30 15:38
Šiemet Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) registruoti jau du mirtini nelaimingi atsitikimai darbe: abiem atvejais darbuotojai žuvo, statybvietėse kritę iš aukščio. Net 5 iš 10 darbuotojai, statybvietėse kritę iš aukštai, susižalojo.
nuotrauka
2022-06-30 09:11
Panevėžio apylinkės teismas, išnagrinėjęs Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pareiškimą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, jį tenkino – pripažino Linkavičių dvaro sodybos rūmus, ofisinas, svirną, tvartą, kumetyną, Ramygalos miestelyje esantį ūkinį pastatą bei Paįstrio ir Gegužinės k. va...
nuotrauka
2022-06-30 08:34
Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai pradėjo patikrinimą dėl Kauno mieste galimai vykdomų aplinkosaugos pažeidimų.
nuotrauka
2022-06-30 08:19
Manoma, kad pasirinkus nepriklausomą tiekėją, sutartyje sutarta galutinė elektros kaina negali keistis, tačiau net ir nepriklausomo tiekėjo klientams elektros energijos kaina susideda iš dviejų dalių: nereguliuojamos dalies, dėl kurios sutariama su savo tiekėju, ir iš valstybės reguliuojamos dalies,...
nuotrauka
2022-06-29 14:01
Vyriausybė suteikė startą įmonių konversijos projektams – persiorientuoti iš taršaus iškastinio kuro naudojimo į atsinaujinančius energijos išteklius. Finansų ministerijos teikiamu Vyriausybės nutarimu šiandien, birželio 29 d., skirti pirmieji 5 mln. eurų iš bendro 90 mln. eurų krepšelio tokiems pro...
nuotrauka
2022-06-29 13:49
Nuo liepos 1 d., nustačius nelegalų darbą arba nedeklaruotą savarankišką veiklą, bus naikinamas bedarbio statusas. Tokiu atveju nustos galioti visos socialinės privilegijos, o įmokas, kurias už darbo ieškantįjį sumoka valstybė, teks mokėti patiems.
nuotrauka
2022-06-29 13:38
Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą dėl žemės mokesčio tarifų, pakeitusį anksčiau galiojusią dviprasmišką tvarką, kai žemės mokesčio lengvata galėjo naudotis ir apleistų, neprižiūrimų žemės sklypų savininkai.
nuotrauka
2022-06-29 10:13
Paskelbtas antrasis Tauragės daugiafunkcio sporto ir kultūros centro (arenos) statybos darbų konkursas, kuriuo statybos bendrovės kviečiamos pasiūlymus teikti iki liepos 21 dienos. Pirmasis arenos statybos darbų konkursas, skelbtas 2021 m. lapkričio mėn., neįvyko rangovams nepateikus reikalingų doku...
nuotrauka
2022-06-29 09:50
Darbo rinkos rodikliai birželį pajuto neigiamas geopolitinių pokyčių pasekmes. Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Užimtumo tyrimų instituto (IAB) darbo rinkos pagrindinis rodiklis, palyginti su geguže, nukrito 1,3 balo ir šiuo metu siekia 102,9. Nepaisant šio nuosmukio, tendencijos išlie...
nuotrauka
2022-06-29 09:18
Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui, praneša Statistikos departamentas, turėjo statybinių medžiagų ir gaminių kainų padidėjimas 1,2 proc. bei vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų padidėjimas po 0,5 proc.
nuotrauka
2022-06-29 07:34
Prasidėjus itin karštoms dienoms, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia darbdavių ir darbuotojų dėmesį dėl karščio keliamo pavojaus dirbant. Vyraujant karštiems orams didėja ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, taip pat atidžiau reikėtų rūpintis sveikata.
nuotrauka
2022-06-28 10:04
Pastarąjį pusmetį lietuvių skolos vėl pradėjo augti, nors 2021 m. antrąjį pusmetį buvo užfiksuotas skolų mažėjimas, rodo kredito biuro „Creditinfo Lietuva" atlikta analizė. Palyginęs gyventojų įsiskolinimo rodiklius pernai birželį, gruodį ir šių metų birželį, kredito biuras nustatė daugelio rodiklių...
nuotrauka
2022-06-28 09:49
Baltijos šalių gyventojams svarbu gyventi nuosavame būste, o ketvirtadalis jų ketina būsto nekeisti visą gyvenimą. „Luminor“ banko užsakymu atliktos apklausos duomenimis, Latvijos ir Lietuvos gyventojai norėtų gyvenamąją vietą keisti kuo rečiau, o estai šiuo klausimu šiek tiek lankstesni. Tačiau vis...
nuotrauka
2022-06-28 09:33
Lietuvos Respublikos 2021 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai rodo: nors gyventojų skaičius šalyje mažėja, būstų – priešingai – daugėja, ypač vieno buto namų. Lietuviai iš daugiabučių keliasi į vienbučius nuosavus namus. Surašymas parodė, kad gyvename erdviau ir patogiau. Naudingasi...
nuotrauka
2022-06-27 16:51
Lietuvos ekonomikai artimiausiu metu iškils daugiau grėsmių, todėl jos rizikingumas auga, konstatuoja tarptautinė rizikos valdymo bendrovė „Coface“. Naujausiame ekonominiame tyrime* „Barometer Q2 2022“ teigiama, kad užsitęsęs Rusijos karas prieš Ukrainą daugeliui Europos šalių ūkių sukels naujų iššū...
nuotrauka
2022-06-27 08:32
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose paskelbta nutartis civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį 4 atsakovams (Šiaulių m. savivaldybė ir savivaldybės administracija bei dvi bendrovės) dėl statybos leidimo išdavimo teisėtumo, Šiaulių miesto...
nuotrauka
2022-06-27 08:23
Prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių bus paprasčiau – Užimtumo įstatymo pakeitimuose numatyta daugiau tikslinių grupių ir mokymosi formų. Pagrindinė naujovė – neformalusis suaugusiųjų švietimas. Taip pat bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos užsieniečiams.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos