2021 vasario 28 d. sekmadienis, 9:32
Reklama  |  facebook

Kaip daugiabutyje įrengti kopėčias, jeigu nepavyksta susitarti

2020-12-17 07:30
Keturbučio namo gyventojai įsivėlė į konfliktą dėl kopėčių, kuriomis galima buvo patekti ant namo stogo. Kaimynai nesutaria, kur jos turi būti įrengtos, o dokumentuose kopėčių buvimo vieta niekaip nepažymėta.
nuotrauka
Asociatyvi portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
Teisės riba, UAB
Kotedžo tipo butai turi atskirus įėjimus. 1970 m. statyto 6 m aukščio namo stogas yra plokščias.

Nuo seno ant galinės namo sienos, maždaug nuo antro aukšto, buvo uždėtos armatūrinės kopėtėlės, kurios buvo be apsaugos ir per trumpos. Projekte jos nepažymėtos, jokiuose dokumentuose taip pat nėra apie jas informacijos. Apie 1995 m. galinio namo savininkas kopėtėles nupjovė, nes rekonstravo verandą – prisistatė katilinę ir taip užstatė visą pirmojo aukšto galinę sieną. 2020 m. namas buvo renovuotas. Vieni kaimynai kopėčias pasiūlė uždėti per namo vidurį, tarp dviejų butų, kad būtų galima pasiskirstyti proporcingai dviem kaimynams eiti stogu į vieną namo galą, kitiems dviem – į kitą.

Tačiau toks sprendimas patenkino ne visus. Vieno buto savininkė užprotestavo tokį sprendimą ir neleido ant savo buto sienos dėti kopėčių, nors pati, anot kaimynų, be jų sutikimo ant savo buto stogo užsidėjo vandens šildytuvą, tad kaip tik jai stogo pasiekimas yra būtiniausias. Pasipriešinusi kaimynė motyvuoja, kad kopėčios turinčios likti ten, kur kitados buvo, nors jau dabar reikia lipti per galinio buto savininko privačios verandos stogą. Šiuo atveju visų keturių butų savininkai turėtų vaikščioti taip pat. Kaimynas, kurio stogu naudotųsi visi, su tokia situacija nesutinka.

Teisės ribaGinčo spręsti buvo iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai. Jie pateikė raštą, kad tokio aukščio namui priešgaisrinės kopėčios nėra būtinos – jos reikalingos tik savo reikmėms, todėl sprendimą turi rasti namo bendrasavininkai.

Sutarimo kaimynai nepasiekė. Portalo skaitytojai teiraujasi, ar šiuo atveju yra kokie teisės aktai, kurie padėtų galutinį tašką šiame konflikte.

Nuotraukoje – 
„Teisės riba“ vadovaujanti teisininkė
Kristina Cipkuvienė

Kaip turi būti prižiūrimas bendras turtas

„Praktikoje tai ne vienkartinis atvejis, kai daugiabučių namų gyventojams avarinės kopėčios trukdo, todėl jas nupjauna ir nuima ar užtaiso balkonuose esančius atsarginius išėjimus, – sako UAB „Teisės riba“ vadovaujanti teisininkė Kristina Cipkuvienė. – Daugiabučiame gyvenamajame pastate bendrosios ar atskirosios inžinerinės sistemos turi būti savalaikiai prižiūrimos, tvarkingai eksploatuojamos, todėl atsižvelgiant į tai, kad toks užlipimas visų pirma skirtas prieiti prie name įrengtų dūmtraukių, vėdinimo kanalų, kitų įrenginių jų priežiūrai, remontui atlikti, daugiabučiame gyvenamajame name vieno buto savininko (naudotojo) vien tik asmeniniu noru negali būti savavališkai panaikintas užlipimas kopėčiomis ant pastato stogo. Bendruoju atveju, stogo bendraturčiams siekiant juo naudotis turėtų būti įrengtas toks patekimas, kuris nepaneigtų kitų bendraturčių esminių teisių ir interesų.“ 

CK 4.82 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.

Bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.

Butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektą – stogą privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, todėl patekimas ant jo negali būti ribojamas kitiems bendraturčiams. 

Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą, akcentuoja teisininkė, grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnis).

Bendram turtui išlaikyti reikalavimai nustatyti ir Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 (2016-03-25 redakcija) „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). 

„Nurodytas Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t.. Pagal Reglamento 5 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos“, – sako K. Cipkuvienė.

Kada būtinas bendras sutarimas, o kada – balsų dauguma

Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma (CK 4.85 straipsnio 3 dalis). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą.

„Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 6 dalis). Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo“, – sako teisininkė. 

Nagrinėjamos situacijos kontekste aktualu, anot teisininkės, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektą – stogą privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, todėl patekimas ant jo negali būti ribojamas kitiems bendraturčiams.

Rekomenduoja susitarti balsuojant


Sprendžiant šią situaciją, teisininkės žodžiais, pirmiausia reikėtų išsikelti klausimą, ar priešgaisrinių kopėčių įrengimas per namo vidurį iš kiemo pusės tarp dviejų butų yra absoliutus kitų bendraturčių teisių įgyvendinimo būdas, ar yra ir kitų alternatyvų, kurias įgyvendinus analogiškai bus įgyvendinama ir bendraturčių teisė patekti į bendras naudojimo patalpas. Šiuo atveju, kadangi priešgaisrinės kopėčios nėra pažymėtos nekilnojamo turto dokumentuose, svarbi ne jų įrengimo vieta (priešgaisrinės kopėčios nebūtinai turi būti įrengtos kur buvo anksčiau), bet bendraturčių teisės patekti ant bendro naudojimo objekto – stogo – įgyvendinimas.

Nustatant klausime paminėtą patekimo ant stogo naudojimosi tvarką t. y lipant per vienam iš bendraturčių priklausančią verandą, yra rizika, kad bus pažeistas tarnaujančio ir viešpataujančio daikto proporcingumo principas. Toks patekimo ant stogo naudojimosi būdas suponuoja tikimybę ginčams, kurių neišsprendus bendraturčiams gali tekti kreiptis į teismą dėl verandos tvarkos naudojimosi ar servituto nustatymo, todėl rekomenduotina sprendimą dėl įrengimo bei disponavimo teisės bendruoju turtu priimti bendraturčių balsų dauguma. Toks sprendimo priėmimas galios ir dėl priešgaisrinių kopėčių įrengimo prieštaraujančiai kaimynei.

Pateikiamas teisinis komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija,
kuriai reikalingas išsamesnis faktų bei dokumentų vertinimas.
Statybunaujienos.lt
Miestiečiai

nuotrauka
2021-02-26 14:22
Pratęsiamas terminas teikti paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui – jos bus priimamos iki 2021 m. birželio 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma.
nuotrauka
2021-02-26 12:20
Praėjusį rugpjūtį sostinės Lazdynų rajoną sudrebino avarija – nukrito vieno Architektų gatvės daugiabučio gelžbetoninės balkono plokštės. Įvykis gyventojus įstūmė į nepavydėtiną padėtį – ilgus metus neremontuoto daugiabučio bendrija vis dar neranda lėšų likusių balkonų demontavimui. Baiminantis, kad...
nuotrauka
2021-02-23 14:08
Vilniaus miesto savivaldybė kartu su įmone „Vilniaus planas“ pristato 2020 m. požeminio vandens kokybės analizę, kurioje atsispindi duomenys iš 32-jų skirtingų požeminio ir šaltinio vandens monitoringo vietų, esančių įvairiame gylyje.
nuotrauka
2021-02-22 15:41
KLAUSIMAS. Ar reikalingas statybos leidimas sodo namelio rekonstrukcijai, kai jį pertvarkant atliekamos tik minimalios pataisos?
nuotrauka
2021-02-19 08:14
Aplinkos ministerija kviečia visuomenę susipažinti su siūlomais teisės aktų pakeitimais, skirtais sudaryti galimybę daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat daugiabučių namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų nariams balsuoti nuotoliniu būdu priimant sprendimus.
nuotrauka
2021-02-15 13:33
Lietuvoje steigiamas Pastatų renovacijos kompetencijų centras padės užtikrinti renovacijos proveržį – efektyviau, „vieno langelio“ principu, koordinuoti ir valdyti šį procesą, praneša Aplinkos ministerija. Jis apjungs dviejų Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų – Aplinkos projektų valdymo agentūr...
nuotrauka
2021-02-12 10:11
Aplinkos projektų valdymo agentūra vasario 26 d. skelbs kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai suskystintų naftos dujų balionams keisti saugesniais energijos šaltiniais. Tam skirta 10 mln. eurų valstybės paramos.
nuotrauka
2021-02-12 10:04
Kaip įveikti vėlavimą įgyvendinant visus Miesto nuotekų valymo direktyvos reikalavimus ir iki 2023 m. ištaisyti šį pažeidimą, aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius aptarė su savivaldybių ir jų kontroliuojamų įmonių, teikiančių nuotekų tvarkymo paslaugas, atstovais.
nuotrauka
2021-02-10 07:50
Atšalus orams ir intensyviau kūrenant, oro užterštumas kietosiomis dalelėmis, viršijantis paros ribinę vertę, šiemet Lietuvoje išsilaikė 19 dienų. Tarša stebima oro kokybės tyrimų stotyse, kurios veikia arčiau individualiai šildomų gyvenamųjų namų, kurių dalis šildomi kietuoju kuru – malkomis arba a...
nuotrauka
2021-02-09 09:25
Pastarosiomis dienomis Vilniuje bei kituose Lietuvos miestuose užfiksuotas padidėjęs oro užterštumas kietosiomis dalelėmis, susidarantis dėl neekologiško gyvenamųjų namų šildymo kietuoju kuru. Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas dėl išaugusios taršos kreipėsi į Aplinkos ministeriją su siūlym...
nuotrauka
2021-02-02 15:38
Nuo š. m. sausio 30 d. įsigaliojo energetikos ministro Dainiaus Kreivio pasirašyti įsakymai, kuriais numatoma aiškesnė elektros energijos apskaitos ir atsiskaitymo už elektros energijos tiekimo nutraukimo ir tiekimo atnaujinimo darbus procedūra. Tai leis užtikrinti efektyvesnį elektros rinkos libera...
nuotrauka
2021-02-02 15:19
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia gyventojų dėmesį, kad į pastebėtus ant stogų bei balkonų, pavėsinių, sandėliukų, garažų, šiltnamių bei kitų statinių susidariusius gausius sniego patalus nereikėtų numoti ranka, o pasteb...
nuotrauka
2021-02-01 16:18
Kitų metų pabaigoje Lietuva turi įgyvendinti Europos Sąjungos keliamus nuotekų valymo reikalavimus, todėl bendrovė „Vilniaus vandenys“ spartina centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos plėtrą. Vis tik beveik trečdalis gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti, delsia tą padaryti, taip teršda...
nuotrauka
2021-02-01 12:14
Vyriausybei paskelbus tikslą – kasmet atnaujinti po 1.000 daugiabučių namų – padidinti renovacijos apimtis beveik trigubai, Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos laukia pokyčiai. Pirmieji žingsniai jau daromi. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) skaitmenizuoja renovacijos projektų ad...
nuotrauka
2021-01-29 09:21
Siekdama didinti renovacijos apimtis ir mažinti energijos suvartojimą sostinėje, Vilniaus miesto savivaldybė su jai priklausančia įstaiga „Atnaujinkime miestą" gyventojams, nusprendusiems modernizuoti daugiabučius, siūlo nemokamai atnaujinti jų namus supančią aplinką. Šią savaitę priimtame 2021 m. s...
nuotrauka
2021-01-29 07:09
UAB „Bocon Living“ po keturių intensyvios veiklos metų Latvijos rinkoje į Lietuvą grįžo su ambicingu projektu. Statybų bendrovė Vilniuje per pusmetį modernizavo daugiabutį, kuriam pirmajam Lietuvoje po modernizavimo pavyko pasiekti A++ energinio efektyvumo klasę.
nuotrauka
2021-01-26 08:39
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros vienai atliekų tvarkymo įmonei 2016 metais išduotą taršos leidimą ir įpareigoti įmonę sustabdyti statybos bei kitų nepavojingų atliekų apdorojimo veikla...
nuotrauka
2021-01-21 11:26
Kiekviena būsto apdailos smulkmena ar, atrodytų, pakoreguota nereikšminga detalė gali būsto šeimininkams sukelti įvairių nepatogumų. Nekilnojamojo turto plėtotojai naujakuriams rekomenduoja būsto apdailos projektą parodyti statybų inžinieriams ir pasikonsultuoti su jais dėl techninių galimybių.
nuotrauka
2021-01-19 09:39
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal asociacijos „Visorių slėnio gyventojų bendruomenė“ (Bendruomenė) inicijuotą ginčą dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste galimybių.
nuotrauka
2021-01-19 07:43
Daugiabučių namų renovacijai skirto finansavimo apimtims padidinti Finansų ir Aplinkos ministerijos bei Europos investicijų bankas (EIB) kartu investuoja ES lėšas į naujai kuriamą Investicijų platformą.

Statybunaujienos.lt » Miestiečiai