2023 birželio 2 d. penktadienis, 7:52
Reklama  |  facebook

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įsigalios jau 2020 m. sausio 1 d. – kuo pasirūpinti iš anksto

2019-10-18 09:32
2020 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Jis lems ne tik naujų teritorijų (apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos) ir tuo pačiu naujų ūkinės veiklos apribojimų atsiradimą bei jų privalomą registravimą viešame registre, tačiau ir šiuo metu nustatytų ar privalomų nustatyti (jei iki šiol tai nebuvo padaryta) apsaugos zonų „sutvarkymą“, t. y.: trūkstamų dokumentų parengimą (įskaitant ir sutikimų gavimą ar susitarimų su žemės savininkais sudarymą), žemės sklypų savininkų informavimą, nuostolių atlyginimą ir galiausiai atitinkamų teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą bei Nekilnojamojo turto registrą.
nuotrauka
Kristina Matvejenkaitė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė


Minimos įmonės
Ellex Valiūnas ir partneriai, advokatų kontora,

Visi laiku nepadaryti „namų darbai“ turės būti atlikti iki 2022 m. gruodžio 31 d., jei ne – gresia administracinė atsakomybė.

Kas aktualu ūkinę veiklą vykdantiems asmenims

Jeigu šiuo metu konkrečiai ūkinei veiklai vykdyti yra nustatytos apsaugos zonos ar sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), tačiau nuo 2020 m. sausio 1 d. tokių apsaugos zonų nebus numatyta naujajame įstatyme, tokios zonos bus laikomos nebeegzistuojančiomis, o Registrų centre turės būti iš karto panaikinti visi įrašai apie tokias zonas. Tuo pačiu nebeliks ir veiklos apribojimų, kurie buvo taikomi atitinkamoje teritorijoje. Pavyzdžiui, nuo 2020 metų naikinamos kurortų apsaugos zonos, taip pat kuro tiekimo bazių ir kietojo kuro cechų apsaugos zona, taip pat skystojo kuro degalinių apsaugos zona. Taigi, jeigu atitinkamuose žemės sklypuose buvo nustatytos šios zonos, jos iš esmės nebegalios nuo Naujųjų metų, o atitinkamų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašuose turės nebelikti įrašų apie minėtas zonas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Tačiau reikia turėti mintyje ir tai, kad pagal naująjį įstatymą atsiranda ir naujų apsaugos zonų. Pavyzdžiui, vietoj aukščiau įvardintų skystojo kuro degalinių apsaugos zonų atsiras apsaugos zonos konkretiems įrenginiams, antžeminiams ar požeminiams rezervuarams, dujų balionams ir kolonėlėms, kt. Taip pat aptariamame įstatyme atsiras ir tokios naujos teritorijos su jose taikomais veiklos apribojimais kaip pajūrio juosta, potvynių grėsmės teritorijos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, gamtos paveldo objektų teritorijos, gamtinių ir kultūrinių rezervatų teritorijos, siaurųjų geležinkelių apsaugos zonos, kt. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios ir įstatyme numatytos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijos su jose nustatytais gana griežtais veiklos apribojimais.

Kai kurios iš šiuo metu nustatytų tam tikrų objektų apsaugos zonų po 2020 m. sausio 1 d. padidės arba sumažės. Pavyzdžiui, bus didinamos krašto apsaugos objektų apsaugos zonos, specialiosios radiolokatorių apsaugos zonos, o mažinamos gamybinių ir komunalinių objektų SAZ, dalis skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų, kt.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keisis ir apsaugos zonose taikomų veiklos apribojimų turinys, net jei pati apsaugos zona ar jos dydis nepakis.
Taigi verta pasitikrinti, ar vykdomai ūkinei veiklai po Naujųjų metų vis dar bus nustatyta konkreti apsaugos zona ir (ar) SAZ, kokio dydžio ji bus ir kokie nauji veiklos apribojimai joje bus taikomi, bei nepamiršti atlikti reikalingus duomenų pakeitimus dokumentuose ir viešajame registre.

Kitas svarbus įpareigojimas, kuris atsiranda naujajame įstatyme - tiems ūkinės veiklos vykdytojams, kuriems dar iki naujojo įstatymo įsigaliojimo reikėjo nustatyti atitinkamas apsaugos zonas, bet tai nebuvo padaryta, arba net ir nustačius būtinas apsaugos zonas, jos nebuvo įrašytos į viešąjį registrą, reikės visus nepadarytus ar nepabaigtus darbus atlikti pagal naujajame įstatyme numatytas procedūras ir jame nustatytais terminais. Tokiu būdu įstatymu siekiama, kad iki 2023 m. sausio 1 d. visos nustatytos teritorijos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Ūkinę veiklą vykdantiems asmenims už atitinkamų dokumentų nepateikimą laiku Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui galės būti taikoma administracinė atsakomybė ir skiriamos baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Kas aktualu jau pradėjusiems rengti naujus projektus

Šiuo metu rengiami teritorijų planavimo dokumentai, žemės valdos projektai, statinių ar kitos veiklos projektai, jeigu jie nebus baigti rengti iki 2019 m. gruodžio 31 d., t. y. iki šios datos nebus patvirtinti ar nebus gauti statybą leidžiantys dokumentai, turės atitikti naujojo įstatymo reikalavimus nepriklausomai nuo to, kad įstatymas įsigalios tik nuo 2020 m. sausio 1 d. Taigi minėtuose rengiamuose dokumentuose iš esmės jau dabar, nelaukiant Naujųjų metų, reiktų numatyti sprendinius, atitinkančius naujojo įstatymo reikalavimus (t. y. vietoj šiuo metu teisės aktuose nurodytų apsaugos zonų ar SAZ nustatyti naujajame įstatyme nurodytas teritorijas). Įsigaliojus naujajam įstatymui turės būti pakeisti ir atitinkami procedūriniai dokumentai, numatantys specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, t. y. teritorijų planavimo sąlygos ar specialieji reikalavimai.

Be to, šiuo metu rengiant planus ir projektus jau reikia pasirūpinti ir atitinkamų susitarimų su žemės sklypų ir net teritorijų, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, savininkais ar patikėtiniais sudarymu, kurie atitiktų naujojo įstatymo reikalavimus. Nebepakanka gauti tik asmens sutikimą dėl konkrečios apsaugos zonos ar SAZ nustatymo, būtina susitarti ir dėl nuostolių atlyginimo bei nurodyti informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžią ir pabaigą tvarką.

Kas aktualu ketinantiems startuoti su naujais projektais po 2020 m. sausio 1 d.

Po 2020 m. sausio 1 d. pradėtiems vystyti naujiems projektams galios bendri reikalavimai, nustatyti naujajame įstatyme, iš kurių paminėtini šie aktualiausi:

1) galės būti nustatytos tik tos teritorijos, kurios nurodytos naujajame įstatyme;
2) jokiuose kituose teisės aktuose numatyti veiklos apribojimai nebus pripažįstami specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis;
3) naujajame įstatyme nurodytos teritorijos galės ir turės būti nustatytos tik įstatyme išvardintuose dokumentuose, pvz., teritorijų planavimo, žemės valdos projektuose, statinių projektuose, poveikio visuomenės sveikatai ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, kt.;
4) visais atvejais dėl teritorijų nustatymo turės būti sudaryti susitarimai ar gauti žemės sklypų savininkų / patikėtinių ar valstybinės ar savivaldybės žemės, kurioje nesuformuoti sklypai, patikėtinių sutikimai, kuriuose bus privaloma aptarti nuostolių atlyginimo ir informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą tvarką;
5) sutikimų dėl teritorijų nustatymo nereikės tik nustatant teritorijas viešojo intereso tikslais (tokių atvejų sąrašas yra pateiktas įstatyme ir jis yra baigtinis) ir kai įstatyme numatytais atvejais Nacionalinė žemės tarnyba organizuos teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;
6) kai teritorijos bus nustatomos tenkinant viešąjį interesą, bus privaloma įstatyme nustatyta tvarka ir terminais apie tai informuoti atitinkamus asmenis ir sumokėti kompensacijas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo;
7) visos be išimties nustatytos teritorijos turės būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Kas aktualu žemės savininkams ir valdytojams bei kito nekilnojamojo turto savininkams

Pagal naująjį įstatymą specialiosios žemės naudojimo sąlygos turės būti taikomos ir naujos teritorijos nustatomos ne tik suformuotuose žemės sklypuose, bet ir teritorijose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai. Taigi ta aplinkybė, kad žemėje, kurioje būtina nustatyti atitinkamą apsaugos zoną ar SAZ, nėra suformuoto sklypo neatleis nuo pareigos įvykdyti įstatymo reikalavimus ir laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atitinkamoje teritorijoje.

Teisę į kompensacijas nustatant teritorijas tenkinant viešąjį interesą turės ne tik žemės sklypų ir teritorijų, kuriose nesuformuoti sklypai, savininkai ar patikėtiniai, bet ir jų valdytojai (kurių teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre), taip pat kito nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, savininkai. Kompensacijos turės būti išmokėtos kiekvienam iš šių asmenų atskirai pagal kiekvieno iš jų patiriamą konkretų nuostolių dydį. Žinoma, įstatyme yra numatyta ir išimčių, kada kompensacijos nebus mokamos.

Asmenys, kurie jau yra davę sutikimus dėl atitinkamų apsaugos zonų ar SAZ jų sklypuose nustatymo, tačiau nuostoliai jiems nebuvo atlyginti, po 2020 m. sausio 1 d. gavę pranešimą apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą jų sklypuose, galės kreiptis per 1 metus į ūkinės veiklos vykdytoją dėl patirtų nuostolių atlyginimo. Nepasiekus susitarimo bus galima kreiptis ir į teismą.

Asmenims, kurie nesilaikys žemės sklypuose ar teritorijose, kuriose nesuformuoti sklypai, taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, gresia administracinė atsakomybė ir baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Įstatymo įgyvendinimas apims iš esmės didžiąją dalį valstybės teritorijos, todėl bus nedaug tokių žemės sklypų ar teritorijų, kurios išvengs įstatymo taikymo. Pasibaigus įstatyme numatytam pereinamajam laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d., nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios kitos taisyklės, skirtos supaprastinam teritorijų registravimui Nekilnojamojo turto registre. 

Šaltinis – Ellex Valiunas advokatų kontora

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-06-01 14:35
Vakar, gegužės 31 d. pasibaigus kvietimui daugiabučiams atnaujinti, buvo gauta arti 500 paraiškų. Preliminariais skaičiavimais bendra investicijų suma siekia apie 440 mln. eurų.
nuotrauka
2023-06-01 12:01
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) informuoja apie nuo birželio 1 d. koreguojamus dalies teikiamų paslaugų įkainius. Jie keičiami įvertinus pastarųjų metų pokyčius statybos sektoriuje ir išaugusias sąnaudas gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą.
nuotrauka
2023-06-01 05:56
Šiandien, birželio 1 d., prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas. Į valstybės finansuojamas studijų vietas universitetuose ir kolegijose šiemet numatoma priimti 12,7 tūkst. pirmakursių. Profesinio mokymo įstaigose valstybės finansavimą planuojama ...
nuotrauka
2023-05-31 15:46
Vyriausybė pritarė, kad UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) būtų perduodamas Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VILNIUS TECH). Tai sudarys palankias sąlygas VILNIUS TECH studentams ir mokslininkams kartu su bendrovės specialistais vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, ek...
nuotrauka
2023-05-31 09:55
Po pareigūnų atliktų kratų grindų dangą pardavinėjusios uostamiesčio įmonės akcininkas ir direktorė sulaukė įtarimų dėl mokesčių vengimo ir keletą metų apgaulingai tvarkytos bendrovės finansinės apskaitos. Įtariama, kad asmenys į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti beveik 412 tūkst. eurų pridėtinės...
nuotrauka
2023-05-30 14:29
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija kreipiasi į projektuotojus, kad rengdami kelių tvarkymo projektus, visais atvejais įvertintų galimybes išsaugoti kuo daugiau medžių, pritaikant kitas inžinerines saugos priemones, kurios apsaugotų eismo dalyvius.
nuotrauka
2023-05-30 09:55
Pagal Darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalį darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti.
nuotrauka
2023-05-30 06:26
Po Europos Komisijos paskelbtos Naujojo Europos bauhauzo iniciatyvos Aplinkos ministerija pradeda skatinti daugiabučių kvartalinę renovaciją. Modernizuojant daugiabučius itin daug dėmesio bus skiriama kvartalo visumai. Planuojama atrinkti iki dešimties Lietuvos savivaldybių, kuriose ši iniciatyva bū...
nuotrauka
2023-05-29 12:56
Pastarojo meto padėtį ir dabartinius iššūkius puikiai apibendrina Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaro Paolo Gentiloni pareiškimas, kuriame teigiama, kad Rusijos invazija sukelia ne tik neapsakomas kančias ir destrukciją Ukrainoje, bet taip pat trukdo Europos ekonomikos atsigavimui. Karas padid...
nuotrauka
2023-05-29 06:02
Statybos inžinerijos studentų skaičius per pastaruosius keliolika metų sumažėjo kelis kartus. Lietuvoje inžinerijos studentų – tebestudijuojančių ir jau baigusių – ieško taip pat ir užsienio kompanijos. Ką daryti, kad daugiau moksleivių pasirinktų statybos inžineriją, diskutavo Lietuvos statybininkų...
nuotrauka
2023-05-27 09:24
Vilniaus vystymo kompanija mieste vystomiems projektams rengia atviro projekto konkursus. Projektuotojai kviečiami kurti kokybiškus, šiuolaikines tendencijas atitinkančius bei racionalių sprendimų pastatus. Šiuos konkursus vertina kompetentingi komisijos nariai, kurių atranką skelbia Vilniaus vystym...
nuotrauka
2023-05-26 09:27
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skirs 3 mln. eurų jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti. Šių lėšų turėtų pakakti daugiau kaip 200 jaunų šeimų, kurios laukia pažymos, patvirtinančios jų teisę į finansinę paskatą. Daugiau lėšų jaunoms šeimoms finansinei paskat...
nuotrauka
2023-05-26 06:10
Valstybės kontrolėje gegužės 24-25 d. vyko „Rail Baltica“ projekto stebėsenos darbo grupės susitikimas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) atstovai ir stebėsenos grupės nariai diskutavo apie projekto pažangą tiek tarptautiniu, tiek Lietuvos mastu, jo rizikas, būsima...
nuotrauka
2023-05-25 11:20
Gegužės 25 d. darbą pradeda Panevėžio mokymo centro direktoriumi išrinktas Donatas Bakšys. Naujasis profesinės mokyklos vadovas konkurso būdu paskirtas penkerių metų kadencijai.
nuotrauka
2023-05-25 06:28
Turto bankas skelbs išskirtinį aukcioną – bus siūloma įsigyti buvusios sovietinės armijos priešlėktuvinės gynybos dalinio teritoriją, iš viso 20 ha žemės sklypą Kalnėnuose, Vilniuje. Pradinė sklypo kaina – 15 mln. eurų. Sostinės Kalnėnų bendruomenei tai taip pat gera žinia – numatyta daugiau nei 4 h...
nuotrauka
2023-05-25 06:04
Netoli Šakių, Lietuvos pietvakariuose, netrukus įsikurs vėjo jėgainių parkas, kuriame bus pastatytos keturios 4,5 MW galios vėjo jėgainės. Prie šio projekto finansavimo prisidėjo ir Šiaulių bankas, kuris suteikė 25 mln. eurų paskolą vėjo jėgainių parko įkūrimui.
nuotrauka
2023-05-25 05:56
Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, kuriuo detalizuojama poveikio aplinkai vertinimo proceso eiga ir visuomenės dalyvavimo šiame procese reikalavimai. Apraše nuosekliai išdėstyti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų viešini...
nuotrauka
2023-05-24 15:46
Vilniuje tūkstančiui gyventojų tenka daugiau nei 400 automobilių, rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys. Tai ketvirtadaliu daugiau nei Londone ar Berlyne. Nenuostabu, kad tokia situacija mieste kelia automobilių parkavimo keblumų. Savivaldybės atstovai ir nekilnojamojo turto plėtotojai pas...
nuotrauka
2023-05-24 15:39
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas šiandien, gegužės 24 d., susitiko su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku ir Vilniaus miesto vyriausiuoju architektu Mindaugu Pakalniu ir aptarė, kokių teisinių pakeitimų reikia imtis, kad būtų užkardytas savavališkas vertingų medžių kirtimas miestuose.
nuotrauka
2023-05-24 15:38
Jau kalbama apie ekonomikos lėtėjimą, tačiau kol kas Baltijos šalių verslas vis dar nusiteikęs optimistiškai. „Luminor“ banko užsakymu atlikta smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovų apklausa rodo, kad praėjusių metų rezultatus verslas vertina pozityviai, du trečdaliai jų tikisi, kad šiais metais parda...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos