2022 lapkričio 30 d. trečiadienis, 12:04
Reklama  |  facebook

Nelauktai išaugusios viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo sąnaudos – ką daryti, kad projektai nesustotų?

2022-06-17 07:29
Sparčiai didėjančios statybinių medžiagų, energijos ir kitų išteklių kainos, stringančios tiekimo grandinės, Rusijos karas prieš Ukrainą – visi šie veiksniai lemia tai, kad viešųjų pirkimų sutartims iškilo grėsmė. Tiekėjai siekia išvengti nuostolių, o perkančiosios organizacijos - mokėti daugiau nei buvo numatyta. Vis dėlto tam tikrus žingsnius žengti įmanoma, o logiškiausias ėjimas - bandymas surasti abipusį kompromisą.
nuotrauka
Dovilė JANKAUSKYTĖ, Advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė


Minimos įmonės
COBALT, advokatų profesinė bendrija,
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
Pastaruoju metu vis daugiau verslo atstovų susiduria su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sunkumais – tiek dėl išaugusių statybinių medžiagų, energijos ir kitų išteklių kainų, tiek dėl sutrikusių tiekimo grandinių bei neprognozuojamų žaliavų pristatymo terminų. Tai lemia Rusijos Federacijos pradėtas karas prieš Ukrainos Respubliką.

Dėl tokios situacijos vis dažniau pasigirsta kalbos, kad daugelis sutarčių liks apskritai neįgyvendintos, kadangi tiekėjai nėra pasiruošę prisiimti neplanuotų nuostolių, o perkančiosios organizacijos neieško kompromisų su tiekėjais, reikalaudamos vykdyti viešųjų pirkimų sutartis griežtai laikantis jų sąlygų.

Ką reikėtų daryti, kad vis dėlto būtų pasiektas pagrindinis tikslas – įvykdyta sutartis ir užtikrintas visuomenės interesas sutarties objektu?

Ieškokite abipusio kompromiso su perkančiąja organizacija, realiai įrodydami, kad nei jūs, nei bet kuris kitas tiekėjas nebūtų galėjęs numatyti, kad situacija taip susiklostys.

Draudimas keisti sudarytą viešojo pirkimo sutartį, kuriuo dažnai remiasi perkančiosios organizacijos, nėra absoliutus. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos turėtų stengtis surasti abi šalis tenkinantį kompromisą dėl tolesnio sutarties vykdymo sąlygų.

Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) numato konkrečius atvejus, kai jau sudaryta ir vykdoma sutartis, įskaitant jos kainą ar įvykdymo terminą, gali būti teisėtai pakeista, nevykdant naujos viešojo pirkimo procedūros.

Kai vertinama galimybė šalių sutarimu keisti viešojo pirkimo sutarties kainą ar įvykdymo terminą dėl, įskaitant, bet neapsiribojant, statybinių medžiagų, energijos ir kitų išteklių kainų pokyčio, tiekimo grandinių sutrikimo, nulemiamo Rusijos Federacijos karo prieš Ukrainos Respubliką, aktualūs du VPĮ įtvirtinti sutarčių keitimo pagrindai:
  1. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, buvo iš anksto aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose (VPĮ 89 str. 1 d. 1 p.);
  2. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai tuo pat metu atitinkamos šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nekeičia pirkimo sutarties pobūdžio bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc., o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės (VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

Vertinant šiandieninę situaciją, galimi atvejai, kai viešojo pirkimo sutartyje įtvirtintos kainodaros taisyklės, laikomos pagrindu vykdyti sutartį kitokiomis nei numatyta sąlygomis, neužtikrina tinkamos sutarties šalių pusiausvyros. Pavyzdžiui, numatytas pernelyg retas kainos perskaičiavimas.

Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, jog tais atvejais, kai ekonominė situacija pasikeičia (t. y. ženkliai padidėja kainos, tiekėjo sutarties vykdymo kaštai) taip ir dėl tokių aplinkybių, kurių nei pirkimo vykdytojas, skelbdamas pirkimą, nei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, negalėjo numatyti bei prisiimti protingą riziką, būtų galima atlikti sudarytos sutarties pakeitimą – arba (i) pakeičiant jau nustatytas kainos peržiūros taisykles, arba (ii) numatant (įtraukiant) kainos peržiūros sąlygas ir taisykles, jeigu egzistuoja visos VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nustatytos sąlygos ir jei sutarties keitimą atliekančios šalys gali tokį sprendimą pagrįsti.

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktu išaiškinimu, siekiant įvertinti, ar egzistuoja VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nurodytos nenumatytos aplinkybės, vadintintos pagrindu pakeisti sudarytą sutartį, turi būti atsakyta, įskaitant, bet neapsiribojant, į tokius klausimus:
  • Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  • Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina, arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra) ir ar kainos pokytis nėra įprastas?

Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti;

  • Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  • Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  • Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  • Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  • Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Tik įvertinus, kad aplinkybės, sąlygojusios šalių teisių ir pareigų pusiausvyros pasikeitimą, atsirado po sutarties sudarymo, kad tiekėjas jų negalėjo numatyti ir kad tiekėjas nebuvo prisiėmęs tokių aplinkybių atsiradimo rizikos, būtų galima vertinti, kad egzistuoja sutartį keisti leidžiančios nenumatytos aplinkybės.

Savo ruožtu jei tiekėjas remiasi aplinkybėmis, kurios atsirado iki sutarties sudarymo, šios aplinkybės jau neturėtų būti vertinamos kaip nepriklausančios nuo tiekėjui tenkančios rizikos. Kiekvienas tiekėjas, nuspręsdamas, kad siūlomos sudaryti pirkimo sutarties sąlygos jam yra priimtinos, tuo pat metu prisiima riziką dėl sutarties sudarymo metu egzistavusių ar numatytinų aplinkybių įtakos sutarties įvykdymui.

Tad nustačius, kad dėl nenumatytų aplinkybių egzistuoja pagrindas pakeisti sutarties kainą, keitimas vykdomas dviem etapais: (i) arba pakeičiant sutartyje įtvirtintas kainodaros taisykles, arba numatant kainos perskaičiavimo sąlygas ir taisykles, jeigu tokios nenumatytos, (ii) peržiūrint sutarties kainą jau pagal pakeistas/įtrauktas naujas kainodaros taisykles.

Keičiamos arba iš naujo nustatomos kainos peržiūros sąlygos ir taisyklės privalo užtikrinti sutarties šalių pusiausvyrą – numatyti ne tik kainos didinimą rinkoje, pakilus medžiagų kainoms, bet ir kainos mažinimą, šioms sumažėjus.

Nepavykstant susitarti su perkančiąja organizacija dėl sutarties sąlygų keitimo, tęskite sutarties vykdymą ir kreipkitės į teismą dėl sutarties pakeitimo teismo sprendimu.

Nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, įskaitant jose nustatytų kainų ar įvykdymo terminų.

Tai reiškia, kad tiekėjai negali tiesiog informuoti perkančiųjų organizacijų, kad nuo tam tikros dienos bus taikomos tiekėjų vienašališkai padidintos prekių, paslaugų ar darbų kainos.

Savo ruožtu perkančiosios organizacijos negali atsiskaityti už pristatytas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas kainomis, kurios neatitinka sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuostatų.

Sutarties šalims nepavykus susitarti dėl sutarties nuostatų pakeitimų, Civilinio kodekso (CK) 6.204 str. 3 d. 2 p. numato galimybę bet kuriai iš šalių kreiptis į teismą ir prašyti teismo pakeisti sutarties sąlygas taip, kad būtų atkurta sutartinių prievolių pusiausvyra.

Todėl sutarties keitimas teismo keliu yra viena galimybių suderinti priešingus tiekėjo ir perkančiosios organizacijos interesus. Tokiu atveju šalys teismo proceso metu galėtų, be kita ko, sudaryti taikos sutartį ir joje numatyti tinkamiausią kainos perskaičiavimo tvarką bei formulę, kurią pateiktų patvirtinti teismui. Taip būtų užtikrintas visapusiškas sutarties keitimo teisėtumas.

Tačiau svarbu pažymėti, kad teismai, spręsdami dėl ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, turi įvertinti ne tik ginčo sutarties nuostatas. Atsižvelgdami į aplinkybę, kad ginčo sutartis buvo sudaryta viešojo pirkimo būdu, teismai turi tirti ir vertinti paskelbto viešojo pirkimo sąlygas, laimėtojo pasiūlymą, šalių elgesį vykdant sutartį ir pan.

Atsižvelgiant į tai, turėtų būti vertinama teisinė rizika, kad teismas, spręsdamas ginčą, galėtų ne tik atsisakyti tvirtinti šalių sudarytą susitarimą, jei nutartų, jog tokiu susitarimu pažeidžiami viešųjų pirkimų principai.

Teismas taip pat galėtų savo iniciatyva sutartį nutraukti (CK 6.204 str. 3 d.), jei, įvertinęs visas aplinkybes, spręstų, jog tolesnis sutarties vykdymas negalimas dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių - jog pažeidžiami ne tik viešųjų pirkimų, tačiau ir teisingumo bei sąžiningumo principai (CK 1.5 str., 6.200 str.). 
Statybunaujienos.lt
Komentaras

nuotrauka
2022-11-29 11:37
Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o sulygtas darbas – darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys, t. y. darbdavys ir darbuotojas, gali sulygti dėl išbandymo. Dėl išbandymo laikotarpio šalys gali susitarti tik sudarydamos darbo sutartį, vadinasi, galimybių s...
nuotrauka
2022-11-27 06:17
Tęsiantis neapibrėžtai situacijai, kai dėl didėjančio EURIBOR auga įvairių paskolų palūkanos, sparčiai kilo energijos ir įvairių produktų bei paslaugų kainos, ne vienam gyventojui kilo minčių – ką reikėtų daryti su paskolos įmokomis, jei netekčiau darbo? Vienas iš būdų apsidrausti – įsigyti paskolos...
nuotrauka
2022-11-24 10:42
Kylančios palūkanos ir infliacijos tempai gyventojus, ypač – turinčiuosius paskolų, skatina apdairiau planuotis finansus. Lietuvos bankų asociacija (LBA) primena: jeigu asmeninė finansinė situacija blogėtų ir grėstų nesklandumais grąžinant paskolas, nereikėtų neigti problemos. Pirmiausia vertėtų per...
nuotrauka
2022-11-21 15:44
Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys jas turi kompensuoti. Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo dieną (pamainą) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpini...
nuotrauka
2022-11-21 10:02
Neapibrėžtumas dėl ateities ir kylantis EURIBOR rodiklis ragina būsto paskolą imančius gyventojus atidžiau apsvarstyti, kurią palūkanų normą rinktis – kintamą ar terminuotai nekintančią. Kuo šie du variantai skiriasi, kokie yra jų privalumai ir kokiais atvejais labiau verta rinktis vieną ar kitą, pa...
nuotrauka
2022-11-17 15:27
Gyvenamoji, poilsio, kūrybinės dirbtuvės, svečių namai, administracinės - tokios paskirties parduodamas patalpas kaip butus galima rasti populiariuose nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos svetainėse. Neretai gyvenamoji būsto naudojimo paskirtis nurodoma didžiosiomis raidėmis, kartais su šauktukai...
nuotrauka
2022-11-17 10:34
Per pandemiją išryškėjęs būsto rinkos spurtas lėtėja – sudaromų sandorių skaičius grįžta į priešpandeminį 2019 m. lygį. Vis dėlto, nekilnojamojo turto (NT) kainoms didėjus sparčiau nei gyventojų pajamoms, būsto įperkamumas mažėja.
nuotrauka
2022-11-15 10:10
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2022 metų spalio mėnesio reikšmė išaugo 1,4% (2022 metų rugsėjį buvo fiksuojamas 2,2% augimas). Bendras butų kainų lygi...
nuotrauka
2022-11-14 10:03
Tvarumo ataskaitos seniai nebėra naujiena verslo pasaulyje – didelės viešojo intereso įmonės yra įpareigotos atskleisti nefinansinę informaciją jau penkerius metus, o nuo 2024 m. įsigaliosianti direktyva dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (angl. CSRD – Corporate Sustainability Reportin...
nuotrauka
2022-11-14 06:07
Rugsėjį Lietuvos statistikos departamentas fiksavo didžiausią išankstinę metinę infliaciją per 26 metus – 22,5 proc. Ir nors spalio mėnesį ji kiek sumažėjo (iki 22 proc.), nė vienas ekonomistas nedrįsta sakyti, kad jau pasiekėme lūžio tašką. Elektros kainos, šių metų vasarą pakilusios į kadaise sunk...
nuotrauka
2022-11-10 13:36
Jau tradicija tampa, kad metų pabaigoje įmonės sulaukia Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) dėmesio ir patikrinimų. Pastebime, kad pastaruoju metu VMI susidomėjimą vis dažniau kelia plonosios kapitalizacijos taisyklė ir jos išimčių taikymas. Nors atrodė, kad po teismų sudėliotų taškų praktikoje n...
nuotrauka
2022-11-09 09:41
Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų sako, kad jų mėnesio pajamos yra nepakankamos nuosavam būstui įsigyti, atskleidė šį rudenį vykdytas tyrimas. Kokie dar veiksniai trukdo šalies gyventojams nusipirkti norimus namus ir kiek žmonių yra sukaupę būsto paskolos pradiniam įnašui reikalingas lėšas, koment...
nuotrauka
2022-11-08 14:14
Pastaruoju metu stringant žaliavų tiekimui ir kylant kainoms, dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose prilygsta ėjimui va bank. Viešųjų pirkimų dalyviai, matydami, kad pirkimo kainos ar terminai yra neadekvatūs, dėl šių ir kitų sąlygų pakeitimų derėtis negali, tad jiems belieka arba atsisakyti dalyvauti...
nuotrauka
2022-11-07 13:45
Išankstiniais NT paslaugų įmonės „Citus“ analitikų duomenimis, paskutinis metų ketvirtis didžiųjų miestų būsto rinkoje prasidėjo pozityviai. Vilniuje per spalio mėnesį užfiksuota daugiau nei dvigubai gausesnis susitarimų dėl naujų būstų (butų ir kotedžų) derlius – 225. Kaune rezultatas taip pat gere...
nuotrauka
2022-11-04 16:37
Energetinių resursų, medžiagų ir statybų kainoms šiemet pasiekus rekordines aukštumas, įkalnėn iš paskos pasileido ir nuomos rinka. Tendencijos tokios pačios ir privataus būsto, ir verslo segmente. Tačiau būsto nuomos terminas paprastai gerokai trumpesnis, nei nuomojantis verslo patalpas, todėl gali...
nuotrauka
2022-10-31 11:18
„Realco“ duomenimis, šių metų spalio mėnesį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduoti 203 būstai, iš kurių 77 – aukštesnės klasės projektuose. Tačiau vis dar sulėtėjusi NT rinka, ekspertų teigimu, nėra pirmoji kregždė laukiantiems kainų kritimo.
nuotrauka
2022-10-31 10:50
Šių metų trečiąjį ketvirtį Lietuvos ekonomika augo, tačiau didesnių ar mažesnių sunkumų patyrė visi pagrindiniai sektoriai. Nors šiuo metu rinkoje energijos ir jos žaliavų kainos yra bent kelis kartus mažesnės nei prieš kelis mėnesius pasiektas pikas, neaiškumas dėl tolesnės jų raidos ir kiti nepala...
nuotrauka
2022-10-27 14:45
Nuo balandžio 1 d., siekiant mažinti šešėlį statybų sektoriuje, visi pagal darbo sutartį, savarankiškai vykdantys veiklą, mažųjų bendrijų vadovai ar į Lietuvą iš kitų šalių komandiruoti ir statybvietėse dirbantys asmenys privalo turėti skaidriai dirbančiojo ID kodą. Šio dokumento turėjimas yra ne pa...
nuotrauka
2022-10-26 10:50
Nekilnojamojo turto (NT) rinkos dalyvių lūkesčiai pastebimai pasikeitė – anksčiau prognozavę, kad kainos didės, dabar jie vis garsiau kalba apie nuosaikų kainų sumažėjimą ar bent stabilizaciją. Pardavimui siūlomų naujos statybos butų vis dar trūksta, jų kainos vertinamos kaip per didelės, rodo nauja...
nuotrauka
2022-10-25 10:02
Kasdien Lietuvoje sudaroma šimtai nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandorių. Dalis asmenų nekilnojamąjį turtą įsigyja kaip investiciją, kiti – jį perka kaip gyvenamąjį būstą savo ir savo šeimos poreikiams. Kadangi nekilnojamojo turto rinka paskutiniu metu tik plėtėsi, paklausa gerokai augo, rin...

Statybunaujienos.lt » Komentaras