2023 spalio 4 d. trečiadienis, 5:53
Reklama  |  facebook

Nelauktai išaugusios viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo sąnaudos – ką daryti, kad projektai nesustotų?

2022-06-17 07:29
Sparčiai didėjančios statybinių medžiagų, energijos ir kitų išteklių kainos, stringančios tiekimo grandinės, Rusijos karas prieš Ukrainą – visi šie veiksniai lemia tai, kad viešųjų pirkimų sutartims iškilo grėsmė. Tiekėjai siekia išvengti nuostolių, o perkančiosios organizacijos - mokėti daugiau nei buvo numatyta. Vis dėlto tam tikrus žingsnius žengti įmanoma, o logiškiausias ėjimas - bandymas surasti abipusį kompromisą.
nuotrauka
Dovilė JANKAUSKYTĖ, Advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė


Minimos įmonės
COBALT, advokatų profesinė bendrija,
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
Pastaruoju metu vis daugiau verslo atstovų susiduria su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sunkumais – tiek dėl išaugusių statybinių medžiagų, energijos ir kitų išteklių kainų, tiek dėl sutrikusių tiekimo grandinių bei neprognozuojamų žaliavų pristatymo terminų. Tai lemia Rusijos Federacijos pradėtas karas prieš Ukrainos Respubliką.

Dėl tokios situacijos vis dažniau pasigirsta kalbos, kad daugelis sutarčių liks apskritai neįgyvendintos, kadangi tiekėjai nėra pasiruošę prisiimti neplanuotų nuostolių, o perkančiosios organizacijos neieško kompromisų su tiekėjais, reikalaudamos vykdyti viešųjų pirkimų sutartis griežtai laikantis jų sąlygų.

Ką reikėtų daryti, kad vis dėlto būtų pasiektas pagrindinis tikslas – įvykdyta sutartis ir užtikrintas visuomenės interesas sutarties objektu?

Ieškokite abipusio kompromiso su perkančiąja organizacija, realiai įrodydami, kad nei jūs, nei bet kuris kitas tiekėjas nebūtų galėjęs numatyti, kad situacija taip susiklostys.

Draudimas keisti sudarytą viešojo pirkimo sutartį, kuriuo dažnai remiasi perkančiosios organizacijos, nėra absoliutus. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos turėtų stengtis surasti abi šalis tenkinantį kompromisą dėl tolesnio sutarties vykdymo sąlygų.

Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) numato konkrečius atvejus, kai jau sudaryta ir vykdoma sutartis, įskaitant jos kainą ar įvykdymo terminą, gali būti teisėtai pakeista, nevykdant naujos viešojo pirkimo procedūros.

Kai vertinama galimybė šalių sutarimu keisti viešojo pirkimo sutarties kainą ar įvykdymo terminą dėl, įskaitant, bet neapsiribojant, statybinių medžiagų, energijos ir kitų išteklių kainų pokyčio, tiekimo grandinių sutrikimo, nulemiamo Rusijos Federacijos karo prieš Ukrainos Respubliką, aktualūs du VPĮ įtvirtinti sutarčių keitimo pagrindai:
  1. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, buvo iš anksto aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose (VPĮ 89 str. 1 d. 1 p.);
  2. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai tuo pat metu atitinkamos šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nekeičia pirkimo sutarties pobūdžio bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc., o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės (VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

Vertinant šiandieninę situaciją, galimi atvejai, kai viešojo pirkimo sutartyje įtvirtintos kainodaros taisyklės, laikomos pagrindu vykdyti sutartį kitokiomis nei numatyta sąlygomis, neužtikrina tinkamos sutarties šalių pusiausvyros. Pavyzdžiui, numatytas pernelyg retas kainos perskaičiavimas.

Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, jog tais atvejais, kai ekonominė situacija pasikeičia (t. y. ženkliai padidėja kainos, tiekėjo sutarties vykdymo kaštai) taip ir dėl tokių aplinkybių, kurių nei pirkimo vykdytojas, skelbdamas pirkimą, nei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, negalėjo numatyti bei prisiimti protingą riziką, būtų galima atlikti sudarytos sutarties pakeitimą – arba (i) pakeičiant jau nustatytas kainos peržiūros taisykles, arba (ii) numatant (įtraukiant) kainos peržiūros sąlygas ir taisykles, jeigu egzistuoja visos VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nustatytos sąlygos ir jei sutarties keitimą atliekančios šalys gali tokį sprendimą pagrįsti.

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktu išaiškinimu, siekiant įvertinti, ar egzistuoja VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nurodytos nenumatytos aplinkybės, vadintintos pagrindu pakeisti sudarytą sutartį, turi būti atsakyta, įskaitant, bet neapsiribojant, į tokius klausimus:
  • Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  • Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina, arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra) ir ar kainos pokytis nėra įprastas?

Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti;

  • Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  • Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  • Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  • Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  • Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Tik įvertinus, kad aplinkybės, sąlygojusios šalių teisių ir pareigų pusiausvyros pasikeitimą, atsirado po sutarties sudarymo, kad tiekėjas jų negalėjo numatyti ir kad tiekėjas nebuvo prisiėmęs tokių aplinkybių atsiradimo rizikos, būtų galima vertinti, kad egzistuoja sutartį keisti leidžiančios nenumatytos aplinkybės.

Savo ruožtu jei tiekėjas remiasi aplinkybėmis, kurios atsirado iki sutarties sudarymo, šios aplinkybės jau neturėtų būti vertinamos kaip nepriklausančios nuo tiekėjui tenkančios rizikos. Kiekvienas tiekėjas, nuspręsdamas, kad siūlomos sudaryti pirkimo sutarties sąlygos jam yra priimtinos, tuo pat metu prisiima riziką dėl sutarties sudarymo metu egzistavusių ar numatytinų aplinkybių įtakos sutarties įvykdymui.

Tad nustačius, kad dėl nenumatytų aplinkybių egzistuoja pagrindas pakeisti sutarties kainą, keitimas vykdomas dviem etapais: (i) arba pakeičiant sutartyje įtvirtintas kainodaros taisykles, arba numatant kainos perskaičiavimo sąlygas ir taisykles, jeigu tokios nenumatytos, (ii) peržiūrint sutarties kainą jau pagal pakeistas/įtrauktas naujas kainodaros taisykles.

Keičiamos arba iš naujo nustatomos kainos peržiūros sąlygos ir taisyklės privalo užtikrinti sutarties šalių pusiausvyrą – numatyti ne tik kainos didinimą rinkoje, pakilus medžiagų kainoms, bet ir kainos mažinimą, šioms sumažėjus.

Nepavykstant susitarti su perkančiąja organizacija dėl sutarties sąlygų keitimo, tęskite sutarties vykdymą ir kreipkitės į teismą dėl sutarties pakeitimo teismo sprendimu.

Nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, įskaitant jose nustatytų kainų ar įvykdymo terminų.

Tai reiškia, kad tiekėjai negali tiesiog informuoti perkančiųjų organizacijų, kad nuo tam tikros dienos bus taikomos tiekėjų vienašališkai padidintos prekių, paslaugų ar darbų kainos.

Savo ruožtu perkančiosios organizacijos negali atsiskaityti už pristatytas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas kainomis, kurios neatitinka sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuostatų.

Sutarties šalims nepavykus susitarti dėl sutarties nuostatų pakeitimų, Civilinio kodekso (CK) 6.204 str. 3 d. 2 p. numato galimybę bet kuriai iš šalių kreiptis į teismą ir prašyti teismo pakeisti sutarties sąlygas taip, kad būtų atkurta sutartinių prievolių pusiausvyra.

Todėl sutarties keitimas teismo keliu yra viena galimybių suderinti priešingus tiekėjo ir perkančiosios organizacijos interesus. Tokiu atveju šalys teismo proceso metu galėtų, be kita ko, sudaryti taikos sutartį ir joje numatyti tinkamiausią kainos perskaičiavimo tvarką bei formulę, kurią pateiktų patvirtinti teismui. Taip būtų užtikrintas visapusiškas sutarties keitimo teisėtumas.

Tačiau svarbu pažymėti, kad teismai, spręsdami dėl ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, turi įvertinti ne tik ginčo sutarties nuostatas. Atsižvelgdami į aplinkybę, kad ginčo sutartis buvo sudaryta viešojo pirkimo būdu, teismai turi tirti ir vertinti paskelbto viešojo pirkimo sąlygas, laimėtojo pasiūlymą, šalių elgesį vykdant sutartį ir pan.

Atsižvelgiant į tai, turėtų būti vertinama teisinė rizika, kad teismas, spręsdamas ginčą, galėtų ne tik atsisakyti tvirtinti šalių sudarytą susitarimą, jei nutartų, jog tokiu susitarimu pažeidžiami viešųjų pirkimų principai.

Teismas taip pat galėtų savo iniciatyva sutartį nutraukti (CK 6.204 str. 3 d.), jei, įvertinęs visas aplinkybes, spręstų, jog tolesnis sutarties vykdymas negalimas dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių - jog pažeidžiami ne tik viešųjų pirkimų, tačiau ir teisingumo bei sąžiningumo principai (CK 1.5 str., 6.200 str.). 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2023-10-03 12:38
Išankstiniais „Citus" analitikų duomenimis, trečią ketvirtį trijų didžiausių Lietuvos miestų pirminės būsto rinkos užbaigė su pavyzdiniu stabilumu. Vilniuje ir Kaune rugsėjo rezultatas apie 5 proc. nukrypo nuo metinio vidurkio, o Klaipėdoje – nuo ankstesnio mėnesio; tiesa, metinį vidurkį pralenkė be...
nuotrauka
2023-09-26 11:58
Lietuvoje išduodamų paskolų kiekis būstui, vartojimui ir kitiems tikslams toliau pamažu auga, rodo Lietuvos banko duomenys. Visgi skaičiuojama, kad didėjant paskolų poreikiui daugėja ir įsiskolinusių lietuvių. Anot „Vivus Finance" vyr. teisininkės Aurelijos Meiliūnaitės, šiemet pirmąją paskolos įmok...
nuotrauka
2023-09-19 14:23
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatyta, kad kiekvienoje įmonėje turi būti paskiriamas vienas arba daugiau, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir įmonės veiklos rizikingumą, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, atitinkantis teisės aktais nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, k...
nuotrauka
2023-09-01 09:41
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenimis, rugpjūtį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduoti 218 būstų ir fiksuoti 28 sutarčių nutraukimai. Rugpjūtį būstų parduota 31 proc. daugiau, palyginti su liepa, kuomet parduoti 166 būstai, ir 74 proc. daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, ka...
nuotrauka
2023-08-31 13:17
Investicija į nekilnojamąjį turtą yra gyventojų įvardijama kaip viena patraukliausių, be to, yra nesudėtingai valdoma. Tačiau niekas nėra apsaugotas nuo nuostolių, susijusių su būstu. Praėjusiais metais buvo atlyginta daugiau nei 22 mln. eurų būsto nuostoliams padengti, rodo „Lietuvos draudimo“ duom...
nuotrauka
2023-08-30 09:42
Kai iš darbo vienu metu atleidžiami keli darbuotojai, neretai iškyla klausimas, ar tai neturi būti traktuojama kaip grupės darbuotojų atleidimas. Darbo teisės ekspertai sako, kad keleto darbuotojų atleidimas grupiniu atleidimu tampa, kai atitinka tris kriterijus: darbo sutartys nutraukiamos remianti...
nuotrauka
2023-08-29 10:26
Tikriausiai kiekvienas esame matę produktų pakuočių, ant kurių puikuojasi specialūs ekologiškumą ir tvarumą patvirtinantys ženklai. Visgi, Europos komisija skelbia, kad net 53 proc. ant Europos sąjungos šalyse parduodamų produktų pakuočių ir jų reklamose skelbiamų ekologiškumo teiginių yra susiję su...
nuotrauka
2023-08-28 09:56
Jaunesnio amžiaus žmonės, besidomintys galimybe gauti paskolą nekilnojamam turtui, dažniausiai klausinėja apie paskolos išdavimo procedūrą, taip pat teiraujasi, ar galėtų gauti bendrą paskolą, jei su partneriu nėra susituokę, bei kokio dydžio pradinį įnašą reikėtų sukaupti. Tokie klausimai dominavo ...
nuotrauka
2023-08-23 08:53
Visą gyvenimą svajojote apie savo nuosavus namus ir šalia namo žaliuojančia veją. Svajonę įgyvendinote, bet vieną dieną sužinote, kad Jūsų namus už kompensaciją valstybė nori paimti visuomeniniams poreikiams. Kokiais atvejais taip gali nutikti? Kokias teises turite ir ką daryti? Apie tai plačiau pas...
nuotrauka
2023-08-23 07:11
Dalis pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų svarsto apie galimybes ir toliau likti darbovietėje, tačiau neretai kyla klausimų, ar ir toliau bus taikomos tokios pat garantijos ir ar likusieji dirbti pensinio amžiaus darbuotojai vėliau nepraras galimybės nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmo...
nuotrauka
2023-08-22 10:04
Užuot statę nuosavą namą ar pirkę naują nekilnojamąjį turtą, dažnai žmonės susidomi galimybe atnaujinti senesnį nekilnojamąjį turtą, kuris vieniems tampa antruoju būstu atostogoms, kitiems – nuolatiniais namais. Neretai būsimiems tokių namų savininkams iššūkių kelia renovacijos suplanavimas, kurio g...
nuotrauka
2023-08-16 13:20
Šią vasarą Europos Komisija (EK) priėmė Europos informacijos apie tvarumą teikimo standartus (ESRS), skirtus visoms įmonėms, kurioms taikoma Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva. Šie nauji standartai apima visus aplinkos, socialinius ir valdymo klausimus – įskaitant klimato kaitą, biol...
nuotrauka
2023-08-16 09:08
Vis dažniau mūsų šalies gyventojai gyvenamosiomis patalpomis naudojasi nuomos, o ne nuosavybės teisės pagrindais. Nuomininkai neretai susiduria su įvairiais sunkumais, kurie jiems trukdo tinkamai vykdyti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Iškeldinimas iš nuomojamos patalpos yra kraštutinė ...
nuotrauka
2023-08-11 06:51
Augančios kainos ir palūkanos neramina daugelį – visos pagrindinės bazinės palūkanų normos liepos pabaigoje padidintos jau vienuoliktą kartą nuo 2022 m. kovo mėn. prasidėjusio kėlimo. JAV Federalinė rezervų sistema (FRS) pakėlė palūkanų normų intervalą iki 5,25–5,5 proc., Europos Centrinis Bankas (E...
nuotrauka
2023-08-09 09:33
Ką tik naujai susiremontavote butą. Būtų labai nesmagu, jei dabar kaimynai iš viršaus užpiltų naujai nudažytas lubas ir sienas. Vis dėlto, nuo tokių situacijų nelabai apsisaugosite. Teismai užversti ginčais dėl daugiabučiuose namuose vykstančių apliejimų. Dažna priežastis – kiauri radiatoriai butuos...
nuotrauka
2023-08-08 09:59
Didėjančios palūkanos ir neapibrėžtumas ekonomikoje pristabdė Lietuvos būsto rinką, tačiau naujų butų ir namų įsigijimo apimčių mažėjimas primena švelnų sklendimą, o ne skaudų kritimą. „Luminor“ banko klientai per pirmąjį pusmetį paėmė beveik tiek pat būsto paskolų, kaip ir pernai per tą patį laikot...
nuotrauka
2023-08-07 09:56
Štai ir pajudėjo garsioji mokesčių reforma. Prasidėjo pirmieji svarstymai ir klausymai komitetuose. Ir jie daug ką pasakė apie šios reformos rengėjus ir stūmėjus.
nuotrauka
2023-08-01 07:29
Architektų ir statybininkų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Egzistuoja klasikinė istorinė taisyklė, kad bet kurį projektą laiko trys banginiai: statytojas (užsakovas) – architektas (projektuotojas) – statybininkas (rangovas). Jeigu šis optimaliai dirbantis trikampis nesusiformuoja, gero rezultat...
nuotrauka
2023-07-31 07:51
Architektūrinei idėjai įgyvendinti architekto ir statybininkų sąveika itin svarbi. Ji ryškiausiai tampa matoma realizuotame projekte. Jei iš pradžių architektas savo kūrinį derina su visuomene, savivaldybėmis, klientu, kitomis institucijomis, tai realizuojant – lieka klientas, architektas ir statybi...
nuotrauka
2023-07-28 07:53
Įgyvendinant statybos darbus, dažnai statybos rangovo sėkmė priklauso nuo architekto ir projektuotojų padarytų sprendimų bei tiksliai, kokybiškai paruoštų darbo brėžinių. Turbūt reikia išskirti kaip atskiras veiklas: architektūrinę veiklą ir projektavimo-konstravimo veiklą.

Statybunaujienos.lt » Komentaras